• Oddelenie služieb, správy budov, bytov a obecného vodovodu

  Oddelenie služieb, správy budov, bytov a obecného vodovodu

  1. zodpovedá za spracovanie koncepcie majetku obce a jeho využitia,
  2. zodpovedá za spracovanie návrhu a kontrolu plnenia rozpočtu vo zverenej časti rozpočtových kapitol obce,
  3. zabezpečuje vedenie dokumentácií vrátane zmlúv a revízií súvisiacich so správou a evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku obce zvereného do správy obce,
  4. zabezpečuje evidenciu obecného majetku,
  5. zabezpečuje účelné a efektívne využívanie majetku obce podľa zásad hospodárenia s majetkom obce v súlade so schváleným rozpočtom obce a obehom účtovných dokladov, v súlade so schválenými uzneseniami OZ,
  6. vedie agendu súvisiacu so správou majetku obce pri katastrálnych konaniach, protokolárnych prevodoch majetku do vlastníctva obce, zverovaní majetku obce do správy obcených organizácií založených alebo zriadených obcou a následne zabezpečením zápisov zmien do katastra nehnuteľností,
  7. spolupracuje pri príprave zmlúv o nájme pozemkov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom obce, takisto pripravuje podklady na ich zrušenie,
  8. pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok v oblasti prenájmu majetku obce,
  9. sleduje pohyb nehnuteľného a hnuteľného majetku (nadobúdanie, úbytok) na základe obstarávacích dokladov a dohliada na správnosť vedenia evidencií majetku obce,
  10. spolupracuje s Finančným oddelením na vypracovaní odpisových plánov na nehnuteľný a hnuteľný majetok,
  11. zabezpečuje obchodné vzťahy súvisiace s nákupom elektrickej energie, tepla, plynu a vody spojené s ročným zúčtovaním odobraných služieb na úseku prenájmu nebytových priestorov,
  12. zabezpečuje obstaranie zariadení a vybavenia obecného úradu, kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, ochranných pracovných pomôcok, drobného pomocného vybavenia a činnosť skladu,
  13. zabezpečuje agendu týkajúcu sa stravovania dôchodcov a koordinácie prác osôb, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi  podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z.,
  14. zabezpečuje obstaranie hnuteľného majetku včítane áut, strojov, zariadení, obecného mobiliára a pod.,
  15. organizuje a zabezpečuje údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, ktorý je zverený do správy obce v súlade so schváleným rozpočtom,
  16. zúčastňuje sa riadnej i mimoriadnej inventarizácie majetku obce,
  17. vedie agendu civilnej a požiarnej ochrany vrátane BOZP a skladu civilnej ochrany,
  18. zabezpečuje proces verejného obstarávania pre obec,
  19. spravuje obecný vodovod.

  V oblasti správy majetku:

  1. vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
  2. vedie evidenciu zmlúv týkajúcich sa majetku obce,
  3. sleduje peňažné plnenie vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,
  4. zabezpečuje a vedie evidenciu pasportov a revíznych kníh,
  5. vyjadruje sa k návrhom na predaj, zámenu, výpožičku, prenájom, prevod majetku,
  6. predkladá podklady na vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov,
  7. kontroluje zmluvne dohodnuté činnosti v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby,
  8. prihlasuje a odhlasuje energie u ich správcov,
  9. odpisuje stavy meračov a kontroluje fakturované dodávky energií a služieb,
  10. vykonáva ročné vyúčtovanie zálohových platieb, upravuje zálohové platby na základe vývoja cien médií prostredníctvom dodatkov k nájomným zmluvám, realizuje opravy – spolupráca so zhotoviteľom stavby, vykonávanie dohľadu nad realizovanými prácami,
  11. zúčastňuje a podieľa sa na inventarizácii majetku,
  12. zabezpečuje poistenie majetku obce a likvidáciu poistných udalostí,
  13. zabezpečuje inšpekciu obecného rozhlasu, vykonanie odborných prehliadok v znení platných predpisov a funkčnosť obecného rozhlasu,
  14. zabezpečuje pravidelné periodické revízie v zmysle platných technických noriem – elektroinštalácií, bleskozvodov, plynových rozvodov, požiarnych rozvodov, tlakových nádob, výťahov, domových hydrantov, ciachovanie vodomerov a ostatných meračov a ostatných vyhradených technických zariadení,
  15. vykonáva a zabezpečuje realizáciu opatrení vyplývajúcich z revízií,
  16. vykonáva dispečing služobných motorových vozidiel,
  17. vykonáva mesačné vyúčtovanie spotreby pohonných látok,
  18. zabezpečuje agendu predajcov na miestnom obecnom trhovisku,
  19. zabezpečuje spravovaný majetok – budovy z hľadiska revízií a bezpečnosti, zákonom stanovenými kontrolami, požiarnou ochranou podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (BOZP).

  V oblasti všeobecných povinností údržby:

  1. plánuje, zabezpečuje a realizuje opravy, údržbu a rekonštrukcie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
  2. zodpovedá za technický stav zverených priestorov a budov majetku obce a ich zariadení a vykonáva opatrenia na zabránenie vzniku škody na spravovanom majetku,
  3. vykonáva a zabezpečuje údržbu zverených budov, areálov, strojov a prístrojov, komunikácií, verejných priestranstiev, dopravného značenia, plôch verejnej zelene, obecného mobiliára, verejného osvetlenia, rozhlasu, informačného systému obce, pohrebísk, detských ihrísk, fontán, jazierok,
  4. vykonáva a zabezpečuje čistotu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií vrátane letnej a zimnej údržby,
  5. zabezpečuje upratovanie, čistotu a hygienu priestorov budovy obce a na priľahlom okolí,
  6. zabezpečuje prevádzku verejných sociálnych zariadení,
  7. vykonáva vývoz malých smetných košov vo vlastníctve obce a odstraňuje divoké skládky (na základe súhlasu starostu),
  8. zabezpečuje plynulé zásobovanie prevádzky pohonnými látkami, olejmi a mazivami.

  V oblasti verejného osvetlenia:

  1. zabezpečuje údržbu, prevádzkovanie a priebežnú kontrolu verejného osvetlenia, vianočného osvetlenia a svetelnej signalizácie obce, kontroluje prevádzku verejného osvetlenia obce v závislosti od dĺžky denného svitu,
  2. v prípade vzniku poruchy na zariadení verejného osvetlenia zabezpečuje opravy verejného osvetlenia od nahlásenia alebo zistenia po úplné odstránenie nedostatku, napr. udržiavanie vedenia, stĺpov, stojanov a násteníkov v prevádzkyschopnom stave a zabezpečuje vykonávanie pravidelného náteru stožiarov verejného osvetlenia.

  V oblasti služieb rozhlasu obce:

  1. v prípade vzniku poruchy na zariadení obecného rozhlasu zabezpečuje opravu alebo výmenu inštalovaných reproduktorov obecného rozhlasu opravou alebo výmenou nefunkčných častí.

  V oblasti komunikácií a ostatných zariadení:

  1. vykonáva a zabezpečuje opravy a údržbu miestnych komunikácií v správe obce vrátane chodníkov, obrubníkov a krajníc, uličných vpustí, verejných priestranstiev, autobusových zastávok,
  2. zabezpečuje udržiavanie autobusových zastávok a ostatných zariadení v správe obce (napr. zábradlí, schodíšť, podchodov, detských ihrísk, lavičiek a prašiakov a pod.) v dobrom technickom stave,
  3. kontroluje stav zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečuje ich opravy a obnovy,
  4. zabezpečuje zmeny organizácie dopravy pre potreby obce,
  5. spracováva plán zimnej údržby, predkladá ho na schválenie a zabezpečuje jeho realizáciu.

  V oblasti verejnej zelene:

  1. vykonáva a zabezpečuje starostlivosť o zverenú verejnú zeleň,
  2. zabezpečuje plnenie úloh z hľadiska vhodných agrotechnických termínov a technologických postupov.

  V oblasti pohrebísk:

  1. vykonáva správu a údržbu pohrebísk,
  2. zabezpečuje údržbu komunikácií, zelene a technických zariadení,
  3. zabezpečuje prevádzku domov smútku (technickú údržbu, starostlivosť o čistotu priestorov),
  4. vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk,
  5. prevádzkuje pohrebiská v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami pohrebísk, VZN obce a platnými právnymi predpismi,
  6. vykonáva korešpondenciu s nájomcami hrobových miest, upozorňuje ich na uplynutie lehoty nájmu hrobového miesta, upozorňuje ich na nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
  7. uverejňuje výzvy nájomcom a ostatné upozornenia na mieste obvyklom na pohrebisku,
  8. vydáva súhlas správcu cintorína na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hroby, náhrobky, rámy) a priľahlého okolia,
  9. vydáva súhlas správcu cintorína na výsadbu stromov a krov na prenajatom hrobovom mieste a na pohrebisku,
  10. zabezpečuje sprístupňovanie pohrebísk pre verejnosť,
  11. zabezpečuje informovanosť verejnosti v danej oblasti.

  V oblasti verejného vodovodu za obec ako vlastníka vodovodu:

  1. zabezpečuje nepretržitú dodávku pitnej vody; pitná voda musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť ustanovenú osobitnými predpismi – obec zabezpečuje sledovanie týchto požiadaviek a zistené hodnoty odovzdáva príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe;
  2. zabezpečuje plnenie technických požiadaviek na verejný vodovod podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem (STN/EN) a v súlade s technickým pokrokom; verejný vodovod musí byť chránený proti zamrznutiu, pred poškodením vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody;
  3. vypracúva plán obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov a zabezpečuje obnovu verejného vodovodu;
  4. vypracúva a aktualizuje prevádzkový poriadok verejného vodovodu;
  5. buduje, opravuje a udržiava pripojenia vodovodných prípojok na verejný vodovod (na náklady odberateľov vody);
  6. uzatvára písomné zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s odberateľmi.

  V oblasti verejného vodovodu za obec ako prevádzkovateľa vodovodu:

  1. zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v súlade s osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom a podmienkami prevádzky určenými príslušnými orgánmi verejnej správy;
  2. zabezpečuje odborné vodohospodárske činnosti spojené s prevádzkou verejného vodovodu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; verejného vodovodu obce je t. č. verejným vodovodom III. kategórie;
  3. vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu;
  4. zabezpečuje grafické vyznačenie podzemného vedenia verejného vodovodu podľa skutočného vedenia na mapách (opis, polohopis, výškopis) a aktualizuje jeho zmeny;
  5. vedie majetkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu;
  6. vedie prevádzkovú evidenciu o verejnom vodovode; údaje prevádzkovej evidencie archivuje počas 10 rokov;
  7. stanovuje technické podmienky zriadenia alebo odstránenia vodovodných prípojok a poskytuje technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodných prípojok; zakresľuje smer a výšku podzemného vedenia verejného vodovodu do projektovej dokumentácie na výstavbu rodinných domov, bytových domov a iných stavieb s požiadavkami na pripojenie na verejný vodovod (na náklady odberateľa alebo projektanta);
  8. rozhoduje o umiestnení vodomerov na vodovodných prípojkách a zabezpečuje inštaláciu a obmenu vodomerov v 6-ročnom cykle;
  9. vyberá poplatky za odber vody z verejného vodovodu (vodné); určuje nariadením výšku vodného;
  10. kontroluje plnenie všetkých požiadaviek na verejnom vodovode uvedených vyššie, dodržiavanie ochranných pásiem verejného vodovodu a ochranných pásiem vodných zdrojov.
 • Oddelenie životného prostredia

  V oblasti komplexného riešenia problematiky životného prostredia:

  1. zabezpečuje kompetencie v zmysle platného zákona EIA o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
  2. zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou,
  3. vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu na území obce,
  4. zabezpečuje kompetencie v zmysle platného zákona o IPKZ (zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia),
  5. posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane ÚSES,
  6. rokuje s komisiami OZ, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a pod.,
  7. pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb v oblasti životného prostredia, ktoré zabezpečuje obec prostredníctvom zmluvných partnerov, obecných zariadení a organizácií,
  8. poskytuje podklady pre projekty v oblasti životného prostredia.

  V oblasti odpadového hospodárstva:

  1. zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva,
  2. zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
  3. plní samosprávne funkcie obce v oblasti odpadového hospodárstva, napr. vypracovanie a aktualizácia Programu odpadového hospodárstva obce, vyjadrenia k POH pôvodcov na území obce, vyjadrenia k zámerom, návrhom investičnej a podnikateľskej činnosti na úseku odpadového hospodárstva, vedie evidenciu údajov o komunálnom odpade a zberných nádobách, komplexne rieši problematiku separovaného zberu komunálnych odpadov, zabezpečuje potvrdenia zhodnotiteľov ako podklad pre príspevok z Recyklačného, prípadne iných fondov, vykonáva ohlasovaciu povinnosť voči štátnej správe atď.,
  4. pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb, koordinuje, odborne dozoruje a kontroluje zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva, ktoré vykonávajú na území obce zmluvní partneri,
  5. pripravuje podklady pre stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálny odpad,
  6. zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom – skládkovaním a separovaným zberom vrátane súvisiacich činností (napr. monitoring skládky, propagácia separovaného zberu a pod.),
  7. organizuje zber veľkorozmerného odpadu a zber biologicky rozložiteľného odpadu,
  8. zabezpečuje plnenie Programu odpadového hospodárstva obce,
  9. eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území obce,
  10. rieši sťažnosti a priestupky na úseku odpadového hospodárstva.

  V oblasti správy zelene a ochrany prírody a krajiny:

  1. vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
  2. zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny a zabezpečuje kontinuitu rozvoja všetkých zložiek zelene obce,
  3. plní samosprávne funkcie obce v oblasti starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny,
  4. pripravuje poklady pre aktívne riadenie úrovne služieb, koordinuje, odborne dozoruje a kontroluje zabezpečovanie služieb na úseku starostlivosti o verejnú zeleň (výsadbu, ošetrovanie a údržbu zelene parkov, cintorínov, sídlisk, alejí a uličných stromoradí), ktoré vykonávajú na území obce zmluvní partneri,
  5. vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektov „ozelenenia“ obce alebo jeho častí a ich realizáciu,
  6. monitoruje problematiku ochrany flóry a fauny na území obce a spracováva podnety pre príslušné orgány štátnej ochrany prírody.

  V oblasti ochrany ovzdušia:

  1. zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti ochrany ovzdušia,
  2. zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia (povolenia, poplatky, evidencia, pokuty, kontrola atď.),
  3. vydáva súhlasy o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a súhlasov na ich užívanie,
  4. rieši sťažnosti a priestupky na úseku ochrany ovzdušia.

  V oblasti chovu domácich zvierat, psov a deratizácie:

  1. zabezpečuje koordináciu deratizácie v súlade s platnou legislatívou,
  2. zabezpečuje osvetu a informačnú činnosť vo veciach držania a chovu psov,
  3. vytvára podmienky na zabezpečovanie ustanovení VZN (koše na psie exkrementy, zákazové tabule, voľné výbehy pre psov a iné),
  4. v spolupráci s RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) rieši sťažnosti a priestupky na úseku chovu psov,
  5. vedie agendu hospodárskych zvierat.
 • Otváracie a úradné hodiny od novembra

  Od pondelka 09. 11. 2020 je obecný úrad otvorený podľa bežných úradných hodín. Miestna knižnica Nesluša je otvorená od 25. 11. 2020 každú stredu v čase od 10:00 do 17:00. Zberný dvor je do 28. 02. 2021 zatvorený.

 • Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK

  Občianske združenie Pro Senium et Cultura ukončilo projekt pod názvom "Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK", ktorý bol podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Obec Nesluša skončila na 18. pozícii z 308 hodnotených samospráv Žilinského samosprávneho kraja. V rámci okresu Kysucké Nové Mesto (počet hodnotených samospráv 14) skončila na 1. pozícii.

 • Oznámenie o obmedzení prevádzky

  Obecný úrad v Nesluši oznamuje, že z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 pracuje od 16. 03. 2020 do odvolania v obmedzenom režime.

 • Pokladňa, podateľňa, registratúra a centrum sociálnych služieb

  V oblasti pokladne, podateľňa a registratúry

  1. poskytuje odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív,
  2. podateľňa centrálne vedie evidenciu došlej pošty a sleduje jej vybavenie,
  3. prijíma všetky podania, sťažnosti a petície a vedie ich osobitnú evidenciu,
  4. vedie centrálnu evidenciu žiadostí a následnej dokumentácie o  sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
  5. preberá žiadosti o vyhlásenie oznamov v obecnom rozhlase,
  6. zabezpečuje všetky hotovostné a bezhotovostné pokladničné operácie,
  7. prijíma všetky druhy platieb v prospech obce,
  8. prijíma úhrady správnych, miestnych poplatkov a daní a iných úhrad, zabezpečuje ich vybavenie,
  9. prijíma, registruje a následne rozdeľuje zásielky adresované obci,
  10. vykonáva archiváciu písomností a ich vyraďovanie podľa zákona NR SR č. 395/2002 Z. z.,
  11. vykonáva kompletnú agendu ohľadne volebných zákonov a priebehu volieb a referenda.

  V oblasti sociálnych služieb

  1. spracováva komunitný plán sociálnych služieb a jeho pravidelnú aktualizáciu,
  2. zodpovedá za čerpanie poskytovaných dávok podľa VZN obce a všeobecne záväzných právnych predpisov,
  3. navrhuje jednorazové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na úhradu nevyhnutných životných potrieb, poradenskú činnosť, pomoc pri ubytovaní, zabezpečovanie stravovania pre dôchodcov v sociálnej núdzi,
  4. spolupracuje pri podávaní návrhu na súd o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,
  5. poskytuje pomoc pri umiestňovaní občanov do zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti obce,
  6. poskytuje pomoc ľuďom bez domova,
  7. vydáva rozhodnutia o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi,
  8. vedie evidenciu občanov, ktorým bola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi,
  9. zabezpečuje poradenskú činnosť v sociálnej oblasti,
  10. vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov,
  11. zabezpečuje agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov obce na sociálne a zdravotnícke účely,
  12. v súčinnosti s ÚPSVaR zabezpečuje dotácie na stravovanie a školské potreby pre žiakov ZŠ a MŠ,
  13. vykonáva šetrenie v rodinách (u jednotlivcov), ktorým sa poskytuje dávka sociálnej pomoci,
  14. poskytuje súčinnosť štátnym orgánom (súdu, orgánom činným v trestnom konaní, ÚPSVaR) pri zisťovaní rodinných, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny,
  15. spolupracuje pri charitatívnych podujatiach na území obce,
  16. plní a zabezpečuje všetky povinnosti a úlohy obce vyplývajúce ako pôsobnosť obcí podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z.
 • Práce na poschodí obecného úradu

  V týchto dňoch prebiehajú stavebné úpravy na poschodí obecného úradu. Na celom podlaží sa mení elektroinštalácia a kúrenie, vyspravujú a stierkujú sa steny.

 • Pracovný poriadok

  Obec Nesluša zastúpená starostom obce Nesluša ako štatutárnym orgánom zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v zmysle ustanovenia § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a ustanovenia § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) vydáva tento Pracovný poriadok zamestnancov Obce Nesluša (pdf) v znení dodatkov č. 1 z 01. 06. 2015, č. 2 z 30. 12. 2016, č. 3 zo 16. 01. 2019, č. 4 zo 16. 12. 2019 a č. 5 z 24. 02. 2021.

 • Stavebný úrad

  Úlohy stavebného úradu sú presunuté pod Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko Kysucké Nové Mesto. Spoločný obecný úrad

  1. na úseku stavebného poriadku vedie najmä:
   1. konania podľa ustanovení zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
   2. evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu;
  2. povoľuje najmä:
   1. drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia,
   2. terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
   3. v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby pred jeho dokončením alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni ako stavebný úrad;
  3. vydáva najmä:
   1. územné rozhodnutia,
   2. stavebné povolenie na stavby a ich zmeny a stavby spadajúce do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa príslušných ustanovení stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie a vojenských a iných stavebných úradov podľa kolaudačného rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie,
   3. povolenie na predčasné užívanie stavby,
   4. súhlas na povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom;
  4. rozhoduje najmä o:
   1. dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
   2. zmene v užívaní stavby,
   3. poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
   4. dodatočnom povolení stavby,
   5. vyprataní stavby,
   6. zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
   7. opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
   8. autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala ako stavebný úrad obec,
   9. proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie;
  5. nariaďuje najmä:
   1. údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku,
   2. vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác,
   3. obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
   4. skúšky, stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb;
  6. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie;
  7. vykonáva štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona, vyzýva na vykonanie nápravy;
  8. zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe;
  9. poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní sťažností občanov a právnických osôb súvisiacich s pôsobnosťou spoločného obecného úradu;
  10. zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni ako stavebný úrad.
 • Strecha OcÚ

  Oprava strechy obecného úradu 27. 05. 2015.

 • Úprava úradných hodín počas sviatkov

  Obecný úrad pristupuje k úprave úradných hodín pre verejnosť v období od 21. 12. 2020 do 11. 01. 2021 nasledovne:

  • 21. 12. od 8:00 do 12:00 (pondelok),
  • 28. 12. od 8:00 do 12:00 (pondelok),
  • 30. 12. od 8:00 do 12:00 (streda),
  • 04. 01. od 8:00 do 12:00 (pondelok),
  • 08. 01. od 8:00 do 12:00 (piatok),
  • 11. 01. od 8:00 do 12:00 (pondelok).

  Knižnica bude otvorená v stredu 30. 12. v čase od 8:00 do 12:00.

 • Úradné a otváracie hodiny od 19. apríla

  Od pondelka 19. 04. 2021 bude obecný úrad otvorený podľa bežných úradných hodín. Dochádza k zmene úradných hodín matriky a otváracích hodín knižnice a zberného dvora.

 • Vnútorné predpisy

 • Vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu - schválenie dotácie

  Informačná tabuľka k projektu: vodozádržné opatrenia pri OcÚ Nesluša

  Obci Nesluša bola schválená (pdf) žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu a športového ihriska v Nesluši.

 • Vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu a športového ihriska v Nesluši - informácia o projekte

  Informačná tabuľka k projektu: vodozádržné opatrenia pri OcÚ Nesluša

  Projekt Vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu a športového ihriska v Nesluši sa bude realizovať s cieľom vybudovať vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Nesluša a zlepšiť prispôsobenie sa zmene klímy na území obce.

 • Voľné pracovné miesto - údržbár, automechanik, vodič

  Obecný úrad v Nesluši oznamuje voľné pracovné miesto na uvoľnenej pozícii "údržbár, automechanik, vodič". Nástup možný ihneď. V prípade záujmu kontaktujte starostku obce. Viac informácií na portáli istp.sk.

 • Výberové konanie na pozíciu referenta na úseku životného prostredia a dopravy

  Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Nesluši na pozíciu referenta na úseku životného prostredia a dopravy.

 • Výstavba strechy obecného úradu

  Tento mesiac začali práce na výstavbe novej strechy obecného úradu a rekonštrukcii prvého poschodia (chodba a sobášna miestnosť).

 • Zmena úradných a otváracích hodín

  Od pondelka 25. 05. 2020 dochádza k zmene úradných hodín Obecného úradu v Nesluši a otváracích hodín zberného dvora a miestnej knižnice.

 • Zmena úradných hodín

  Obecný úrad upozorňuje na zmenu úradných hodín a zmenu otváracích hodín obecnej knižnice od januára 2017.

Strana 2 z 3

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.