Za hlavnú kontrolórku obce bola na zasadnutí 30. 04. 2019 zvolená Mária Kormanová.

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rok 2024

Plán činnosti

Správy z kontrol


Rok 2023

Plán činnosti

Správy z kontrol


Rok 2022

Plán činnosti

Správy z kontrol


Rok 2021

Plán činnosti

Správy z kontrol


Rok 2020

Plán činnosti

Správy z kontrol


Rok 2019

Plán činnosti

Správy z kontrol


Rok 2018

Správy z kontrol


Rok 2017

Plán činnosti

Správy z kontrol


Rok 2016

Plán činnosti

Správy z kontrol


Odborné stanoviská


Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade;
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu;
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií;
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami;
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce;
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom obce.

Preveruje

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu;
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci.

Vypracúva odborné stanoviská

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve;
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky;
 • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

Je oprávnený

 • nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Zúčastňuje sa

 • zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí

 • vzdaním sa funkcie;
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení;
 • uplynutím funkčného obdobia.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.