obrazok

Organizačný poriadok

Úsek starostlivosti o životné prostredie

A.

Originálne kompetencie obce podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení:

 1. Verejnoprospešné služby
  1. nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (zákon o odpadoch);
  2. vypracúvanie programu odpadového hospodárstva obce;
  3. udržiavanie čistoty v obci;
  4. správa a údržba verejnej zelene (zákon o ochrane prírody a krajiny);
  5. zásobovanie vodou (zákon o vodách, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) – samostatný úsek;
  6. odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp (zákon o vodách, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
 2. Ochrana životného prostredia (zákon o ochrane životného prostredia, zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia).
 3. Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce.

B.

Prenesené kompetencie obce podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a ďalších všeobecne záväzných predpisov:

 1. Ochrany prírody (zákon o ochrane prírody a krajiny)
  1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín;
  2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní;
  3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku;
  4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;
  5. obstaranie a schválenie územného systému ekologickej stability obce;
  6. obstaranie a schválenie dokumentu starostlivosti o dreviny obce a vyhľadávanie, schválenie a evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu drevín;
  7. evidencia, vyhodnocovanie a aktualizácia analytických a súhrnných údajov o stave verejnej zelene, výskyte ruderálnych porastov a dokumentovanie údajov a informácií o stave ekologickej stability katastrálneho územia obce a jeho častí;
  8. výkon správneho orgánu pre cestnú zeleň a starostlivosť o cestnú zeleň.
  9. výkon štátneho vodoochranného dozoru pre zeleň pobrežných pozemkov a starostlivosť o zeleň pobrežných pozemkov, ktorá je v majetku, správe alebo nájme obce;
  10. vyhlasovanie obecného chráneného územia, jeho zmeny alebo zrušenie, a starostlivosť o chránené územie.
 2. Ochrana ovzdušia (zákon o ovzduší, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).

C.

Starostlivosť o životné prostredie súvisí s týmito úsekmi/oblasťami pôsobnosti obce (originálne a prenesené kompetencie):

 1. Pozemné komunikácie (cestný zákon)
  1. výstavba a údržba a výkon správy miestnych komunikácií;
  2. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve obce podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu;
  3. pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;
  4. výkon štátneho odborného dohľadu nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami (účelovými komunikáciami sa rozumejú najmä lesné cesty a poľné cesty katastrálneho územia obce).
 2. Územné plánovanie a stavebný poriadok (stavebný zákon)
  1. obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón;
  2. koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce; obstarávanie a schvaľovanie programov rozvoja bývania a spolupôsobenie pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci;
  3. pôsobnosť stavebného úradu vrátane dodržiavanie stavebného poriadku.
 3. Regionálny rozvoj, cestovný ruch, telesná kultúra
  1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja;
  2. vypracúvanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koordinácia spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programu rozvoja obce;
  3. vypracúvanie programov cestovného ruchu a koordinácia spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov cestovného ruchu;
  4. podpora iniciatív v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu prírody.

D.

Za účelom kontroly plnenia výkonu originálnych kompetencií a prenesenej pôsobnosti obce na úseku starostlivosti o životné prostredie utvárajú samosprávne orgány obce účinný systém kontroly a vytvárajú vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.

E.

Merateľné ciele a finančný rozpočet na úseku starostlivosti o životné prostredie sú vymedzené ročným rozpočtom obce v programe Odpadové hospodárstvo a životné prostredie; kontrola plnenia cieľov a dodržiavania rozpočtových nákladov sa vykonáva najmä v záverečnom účte obce. Rozpočet obce a záverečný účet obce schvaľuje a dosahovanie cieľov na úseku starostlivosti o životné prostredie hodnotí obecné zastupiteľstvo, ktoré má k tomuto účelu zriadené príslušné poradné, iniciatívne a kontrolné komisie.

F.

Výkon rozhodnutí samosprávnych orgánov obce (obecného zastupiteľstva, starostky) na úseku starostlivosti o životné prostredie zabezpečuje obecný úrad a ďalšie organizačné zložky obce (príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou), prípadne subjekty zmluvne poverené obcou (starostkou). Personálne zabezpečenie činností obecného úradu na úseku starostlivosti o životné prostredie určuje jeho aktuálny organizačný poriadok. Orgány (organizačné zložky obce) zabezpečujúce starostlivosť o životné prostredie zriaďuje alebo zrušuje a určuje ich náplň svojim rozhodnutím obecné zastupiteľstvo.

Vypracoval a za správnosť zodpovedá: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., referát životného prostredia, 06. 06. 2016

Úsek verejného vodovodu

A.

Originálne kompetencie obce podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení:

 1. (Hromadné) zásobovanie vodou; zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejného vodovodu
  1. obec je vlastníkom verejného vodovodu;
  2. obec je prevádzkovateľom verejného vodovodu na základe živnostenského oprávnenia.

B.

Hlavné činnosti obce na úseku verejného vodovodu (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ďalšie všeobecne záväzné predpisy):

 1. Obec ako vlastník verejného vodovodu
  1. zabezpečuje nepretržitú dodávku pitnej vody; pitná voda musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť ustanovenú osobitnými predpismi – obec zabezpečuje sledovanie týchto požiadaviek a zistené hodnoty odovzdáva príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe;
  2. zabezpečuje plnenie technických požiadaviek na verejný vodovod podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem (STN/EN) a v súlade s technickým pokrokom; verejný vodovod musí byť chránený proti zamrznutiu, pred poškodením vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody;
  3. vypracúva plán obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov a zabezpečuje obnovu verejného vodovodu;
  4. vypracúva a aktualizuje prevádzkový poriadok verejného vodovodu;
  5. buduje, opravuje a udržiava pripojenia vodovodných prípojok na verejný vodovod (na náklady odberateľov vody);
  6. uzatvára písomné zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s odberateľmi.
 2. Obec ako prevádzkovateľ verejného vodovodu
  1. zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v súlade s osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom a podmienkami prevádzky určenými príslušnými orgánmi verejnej správy;
  2. zabezpečuje odborné vodohospodárske činnosti spojené s prevádzkou verejného vodovodu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; verejného vodovodu obce je t. č. verejným vodovodom III. kategórie;
  3. vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu;
  4. zabezpečuje grafické vyznačenie podzemného vedenia verejného vodovodu podľa skutočného vedenia na mapách (opis, polohopis, výškopis) a aktualizuje jeho zmeny;
  5. vedie majetkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu;
  6. vedie prevádzkovú evidenciu o verejnom vodovode; údaje prevádzkovej evidencie archivuje počas 10 rokov;
  7. stanovuje technické podmienky zriadenia alebo odstránenia vodovodných prípojok a poskytuje technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodných prípojok; zakresľuje smer a výšku podzemného vedenia verejného vodovodu do projektovej dokumentácie na výstavbu rodinných domov, bytových domov a iných stavieb s požiadavkami na pripojenie na verejný vodovod (na náklady odberateľa alebo projektanta);
  8. rozhoduje o umiestnení vodomerov na vodovodných prípojkách a zabezpečuje inštaláciu a obmenu vodomerov v 6-ročnom cykle;
  9. vyberá poplatky za odber vody z verejného vodovodu (vodné); určuje nariadením výšku vodného;
  10. kontroluje plnenie všetkých požiadaviek na verejnom vodovode uvedených vyššie, dodržiavanie ochranných pásiem verejného vodovodu a ochranných pásiem vodných zdrojov.

C.

Úsek verejného vodovodu súvisí s týmito úsekmi/oblasťami pôsobnosti obce:

 1. Úsek starostlivosti o životné prostredie (súbor všeobecné záväzných predpisov)
  1. odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp;
  2. ochrana životného prostredia;
  3. utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce;
  4. ochrana prírody; územný systém ekologickej stability obce;
  5. ochrana ovzdušia.
 2. Pozemné komunikácie (cestný zákon)
  1. výstavba, údržba a výkon správy miestnych komunikácií;
  2. pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie;
  3. výkon štátneho odborného dohľadu nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami (účelovými komunikáciami sa rozumejú najmä lesné cesty a poľné cesty katastrálneho územia obce).
 3. Územné plánovanie a stavebný poriadok (stavebný zákon)
  1. obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, obstarávanie a schvaľovanie programov rozvoja bývania a spolupôsobenie pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci;
  2. pôsobnosť stavebného úradu vrátane dodržiavania stavebného poriadku.
 4. Regionálny rozvoj, cestovný ruch
  1. vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja;
  2. koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
  3. vypracúvanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koordinácia spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programu rozvoja obce;
  4. vypracúvanie programov cestovného ruchu a koordinácia spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov cestovného ruchu.

D.

Za účelom kontroly plnenia výkonu originálnych kompetencií a prenesenej pôsobnosti obce na úseku verejného vodovodu utvárajú samosprávne orgány obce účinný systém kontroly a vytvárajú vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.

E.

Merateľné ciele a finančný rozpočet na úseku verejného vodovodu sú vymedzené ročným rozpočtom obce v programe Verejný vodovod; kontrola plnenia cieľov a dodržiavania rozpočtových nákladov verejného vodovodu za príslušné obdobie sa vykonáva najmä v záverečnom účte obce. Rozpočet obce a záverečný účet obce schvaľuje a dosahovanie cieľov na úseku verejného vodovodu hodnotí obecné zastupiteľstvo, ktoré má k tomuto účelu zriadené príslušné poradné, iniciatívne a kontrolné komisie.

F.

Výkon rozhodnutí samosprávnych orgánov obce (obecného zastupiteľstva, starostky) na úseku verejného vodovodu zabezpečuje obecný úrad a ďalšie organizačné zložky obce alebo subjekty zmluvne poverené obcou (starostkou). Personálne zabezpečenie činností obecného úradu na úseku verejného vodovodu určuje jeho aktuálny organizačný poriadok. Orgány (organizačné zložky obce) zabezpečujúce výkon vlastníckych práv verejného vodovodu a prevádzkovanie verejného vodovodu zriaďuje (alebo zrušuje) a určuje ich náplň svojim rozhodnutím obecné zastupiteľstvo.

Vypracoval a za správnosť zodpovedá: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., referát životného prostredia, 06. 06. 2016

Odoberať novinky pomocou RSS