Finančné oddelenie

 1. zostavuje návrh rozpočtu v spolupráci s ostatnými oddeleniami a vypracováva správu o jeho rozpise pre OZ,
 2. zabezpečuje financovanie úloh a hospodárenie obce v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými právnymi predpismi,
 3. na základe zdôvodnených požiadaviek a po schválení starostom obce, resp. OZ vykonáva zmeny a presuny v rozpočte obce a vedie ich evidenciu,
 4. sleduje čerpanie rozpočtu a štvrťročne vypracováva správu o jeho plnení,
 5. vedie evidenciu účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a zabezpečuje predkladanie ich vyúčtovania,
 6. vypracováva zásady obehu účtovných dokladov obce, dozerá na ich dodržiavanie, upozorňuje na nedostatky obehu a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 7. navrhuje a realizuje nákup finančných investícií (termínované vklady, vkladové certifikáty),
 8. navrhuje použitie prostriedkov mimorozpočtových fondov a ich zapojenie do rozpočtu,
 9. zabezpečuje finančné usporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom SR a štátnymi fondmi,
 10. zabezpečuje finančné usporiadanie vzťahov s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je obec,
 11. zostavuje záverečný účet obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov a predkladá ho na schválenie OZ,
 12. zodpovedá za správnu účtovnú evidenciu a správnosť zväčšovania hodnoty obecného majetku,
 13. archivuje rozpočtové a finančné písomnosti podľa platných predpisov a vedie ich v archívnej knihe,
 14. zodpovedá za termínované plnenie finančných operácií,
 15. v spolupráci s ostatnými zamestnancami zostavuje časový plán príjmov a výdavkov podľa jednotlivých mesiacov,
 16. spracováva a predkladá daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za obec,
 17. vyhotovuje záverečnú správu o inventarizácii majetku,
 18. vedie účtovníctvo obce podľa platných predpisov,
 19. vedie evidenciu záväzkov a pohľadávok obce,
 20. vypracováva podklady pre zostavovanie rozpočtu obce a vyhodnotenie jeho plnenia,
 21. vypracováva podklady na sledovanie hospodárenia obce a zostavovanie prehľadov a rozborov o hospodárení,
 22. vypracováva hlásenia a výkazy v oblasti financovania, pre peňažné inštitúcie, úhrady splátok úverov a úrokov z úverov,
 23. vypracováva podklady pre vystavenie záverečného účtu obce,
 24. spracúva individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku,
 25. vykonáva priebežnú kontrolu pokladničných operácií,
 26. zabezpečuje agendu dotácií z rozpočtu obce,
 27. spracováva a vyhotovuje výkazy za obec ako právnickú osobu pre daňový úrad, štatistiku, podľa zákona o účtovníctve a pod.,
 28. vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr objednávok a ich úhrady (zabezpečuje ich zverejňovanie na internetovej stránke obce),
 29. vedie evidenciu záväzkov a pohľadávok obce podľa termínov splatnosti,
 30. zabezpečuje styk s bankou,
 31. overuje správnosť cestovných príkazov a likvidáciu cestovných náhrad,
 32. vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov,
 33. vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie,
 34. vykonáva pokladničné operácie,
 35. vedie evidenciu a likvidáciu cenín a prísne zúčtovateľných tlačív.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.