V oblasti komplexného riešenia problematiky životného prostredia:

 1. zabezpečuje kompetencie v zmysle platného zákona EIA o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 2. zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou,
 3. vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu na území obce,
 4. zabezpečuje kompetencie v zmysle platného zákona o IPKZ (zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia),
 5. posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane ÚSES,
 6. rokuje s komisiami OZ, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a pod.,
 7. pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb v oblasti životného prostredia, ktoré zabezpečuje obec prostredníctvom zmluvných partnerov, obecných zariadení a organizácií,
 8. poskytuje podklady pre projekty v oblasti životného prostredia.

V oblasti odpadového hospodárstva:

 1. zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva,
 2. zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
 3. plní samosprávne funkcie obce v oblasti odpadového hospodárstva, napr. vypracovanie a aktualizácia Programu odpadového hospodárstva obce, vyjadrenia k POH pôvodcov na území obce, vyjadrenia k zámerom, návrhom investičnej a podnikateľskej činnosti na úseku odpadového hospodárstva, vedie evidenciu údajov o komunálnom odpade a zberných nádobách, komplexne rieši problematiku separovaného zberu komunálnych odpadov, zabezpečuje potvrdenia zhodnotiteľov ako podklad pre príspevok z Recyklačného, prípadne iných fondov, vykonáva ohlasovaciu povinnosť voči štátnej správe atď.,
 4. pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb, koordinuje, odborne dozoruje a kontroluje zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva, ktoré vykonávajú na území obce zmluvní partneri,
 5. pripravuje podklady pre stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálny odpad,
 6. zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom – skládkovaním a separovaným zberom vrátane súvisiacich činností (napr. monitoring skládky, propagácia separovaného zberu a pod.),
 7. organizuje zber veľkorozmerného odpadu a zber biologicky rozložiteľného odpadu,
 8. zabezpečuje plnenie Programu odpadového hospodárstva obce,
 9. eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území obce,
 10. rieši sťažnosti a priestupky na úseku odpadového hospodárstva.

V oblasti správy zelene a ochrany prírody a krajiny:

 1. vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 2. zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny a zabezpečuje kontinuitu rozvoja všetkých zložiek zelene obce,
 3. plní samosprávne funkcie obce v oblasti starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny,
 4. pripravuje poklady pre aktívne riadenie úrovne služieb, koordinuje, odborne dozoruje a kontroluje zabezpečovanie služieb na úseku starostlivosti o verejnú zeleň (výsadbu, ošetrovanie a údržbu zelene parkov, cintorínov, sídlisk, alejí a uličných stromoradí), ktoré vykonávajú na území obce zmluvní partneri,
 5. vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektov „ozelenenia“ obce alebo jeho častí a ich realizáciu,
 6. monitoruje problematiku ochrany flóry a fauny na území obce a spracováva podnety pre príslušné orgány štátnej ochrany prírody.

V oblasti ochrany ovzdušia:

 1. zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti ochrany ovzdušia,
 2. zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia (povolenia, poplatky, evidencia, pokuty, kontrola atď.),
 3. vydáva súhlasy o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a súhlasov na ich užívanie,
 4. rieši sťažnosti a priestupky na úseku ochrany ovzdušia.

V oblasti chovu domácich zvierat, psov a deratizácie:

 1. zabezpečuje koordináciu deratizácie v súlade s platnou legislatívou,
 2. zabezpečuje osvetu a informačnú činnosť vo veciach držania a chovu psov,
 3. vytvára podmienky na zabezpečovanie ustanovení VZN (koše na psie exkrementy, zákazové tabule, voľné výbehy pre psov a iné),
 4. v spolupráci s RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) rieši sťažnosti a priestupky na úseku chovu psov,
 5. vedie agendu hospodárskych zvierat.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.