Úlohy stavebného úradu sú presunuté pod Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko Kysucké Nové Mesto. Spoločný obecný úrad

 1. na úseku stavebného poriadku vedie najmä:
  1. konania podľa ustanovení zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
  2. evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu;
 2. povoľuje najmä:
  1. drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia,
  2. terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
  3. v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby pred jeho dokončením alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni ako stavebný úrad;
 3. vydáva najmä:
  1. územné rozhodnutia,
  2. stavebné povolenie na stavby a ich zmeny a stavby spadajúce do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa príslušných ustanovení stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie a vojenských a iných stavebných úradov podľa kolaudačného rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie,
  3. povolenie na predčasné užívanie stavby,
  4. súhlas na povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom;
 4. rozhoduje najmä o:
  1. dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
  2. zmene v užívaní stavby,
  3. poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
  4. dodatočnom povolení stavby,
  5. vyprataní stavby,
  6. zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
  7. opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
  8. autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala ako stavebný úrad obec,
  9. proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie;
 5. nariaďuje najmä:
  1. údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku,
  2. vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác,
  3. obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
  4. skúšky, stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb;
 6. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie;
 7. vykonáva štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona, vyzýva na vykonanie nápravy;
 8. zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe;
 9. poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní sťažností občanov a právnických osôb súvisiacich s pôsobnosťou spoločného obecného úradu;
 10. zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni ako stavebný úrad.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.