Oddelenie služieb, správy budov, bytov a obecného vodovodu

 1. zodpovedá za spracovanie koncepcie majetku obce a jeho využitia,
 2. zodpovedá za spracovanie návrhu a kontrolu plnenia rozpočtu vo zverenej časti rozpočtových kapitol obce,
 3. zabezpečuje vedenie dokumentácií vrátane zmlúv a revízií súvisiacich so správou a evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku obce zvereného do správy obce,
 4. zabezpečuje evidenciu obecného majetku,
 5. zabezpečuje účelné a efektívne využívanie majetku obce podľa zásad hospodárenia s majetkom obce v súlade so schváleným rozpočtom obce a obehom účtovných dokladov, v súlade so schválenými uzneseniami OZ,
 6. vedie agendu súvisiacu so správou majetku obce pri katastrálnych konaniach, protokolárnych prevodoch majetku do vlastníctva obce, zverovaní majetku obce do správy obcených organizácií založených alebo zriadených obcou a následne zabezpečením zápisov zmien do katastra nehnuteľností,
 7. spolupracuje pri príprave zmlúv o nájme pozemkov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom obce, takisto pripravuje podklady na ich zrušenie,
 8. pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok v oblasti prenájmu majetku obce,
 9. sleduje pohyb nehnuteľného a hnuteľného majetku (nadobúdanie, úbytok) na základe obstarávacích dokladov a dohliada na správnosť vedenia evidencií majetku obce,
 10. spolupracuje s Finančným oddelením na vypracovaní odpisových plánov na nehnuteľný a hnuteľný majetok,
 11. zabezpečuje obchodné vzťahy súvisiace s nákupom elektrickej energie, tepla, plynu a vody spojené s ročným zúčtovaním odobraných služieb na úseku prenájmu nebytových priestorov,
 12. zabezpečuje obstaranie zariadení a vybavenia obecného úradu, kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, ochranných pracovných pomôcok, drobného pomocného vybavenia a činnosť skladu,
 13. zabezpečuje agendu týkajúcu sa stravovania dôchodcov a koordinácie prác osôb, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi  podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z.,
 14. zabezpečuje obstaranie hnuteľného majetku včítane áut, strojov, zariadení, obecného mobiliára a pod.,
 15. organizuje a zabezpečuje údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, ktorý je zverený do správy obce v súlade so schváleným rozpočtom,
 16. zúčastňuje sa riadnej i mimoriadnej inventarizácie majetku obce,
 17. vedie agendu civilnej a požiarnej ochrany vrátane BOZP a skladu civilnej ochrany,
 18. zabezpečuje proces verejného obstarávania pre obec,
 19. spravuje obecný vodovod.

V oblasti správy majetku:

 1. vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
 2. vedie evidenciu zmlúv týkajúcich sa majetku obce,
 3. sleduje peňažné plnenie vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,
 4. zabezpečuje a vedie evidenciu pasportov a revíznych kníh,
 5. vyjadruje sa k návrhom na predaj, zámenu, výpožičku, prenájom, prevod majetku,
 6. predkladá podklady na vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov,
 7. kontroluje zmluvne dohodnuté činnosti v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby,
 8. prihlasuje a odhlasuje energie u ich správcov,
 9. odpisuje stavy meračov a kontroluje fakturované dodávky energií a služieb,
 10. vykonáva ročné vyúčtovanie zálohových platieb, upravuje zálohové platby na základe vývoja cien médií prostredníctvom dodatkov k nájomným zmluvám, realizuje opravy – spolupráca so zhotoviteľom stavby, vykonávanie dohľadu nad realizovanými prácami,
 11. zúčastňuje a podieľa sa na inventarizácii majetku,
 12. zabezpečuje poistenie majetku obce a likvidáciu poistných udalostí,
 13. zabezpečuje inšpekciu obecného rozhlasu, vykonanie odborných prehliadok v znení platných predpisov a funkčnosť obecného rozhlasu,
 14. zabezpečuje pravidelné periodické revízie v zmysle platných technických noriem – elektroinštalácií, bleskozvodov, plynových rozvodov, požiarnych rozvodov, tlakových nádob, výťahov, domových hydrantov, ciachovanie vodomerov a ostatných meračov a ostatných vyhradených technických zariadení,
 15. vykonáva a zabezpečuje realizáciu opatrení vyplývajúcich z revízií,
 16. vykonáva dispečing služobných motorových vozidiel,
 17. vykonáva mesačné vyúčtovanie spotreby pohonných látok,
 18. zabezpečuje agendu predajcov na miestnom obecnom trhovisku,
 19. zabezpečuje spravovaný majetok – budovy z hľadiska revízií a bezpečnosti, zákonom stanovenými kontrolami, požiarnou ochranou podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (BOZP).

V oblasti všeobecných povinností údržby:

 1. plánuje, zabezpečuje a realizuje opravy, údržbu a rekonštrukcie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
 2. zodpovedá za technický stav zverených priestorov a budov majetku obce a ich zariadení a vykonáva opatrenia na zabránenie vzniku škody na spravovanom majetku,
 3. vykonáva a zabezpečuje údržbu zverených budov, areálov, strojov a prístrojov, komunikácií, verejných priestranstiev, dopravného značenia, plôch verejnej zelene, obecného mobiliára, verejného osvetlenia, rozhlasu, informačného systému obce, pohrebísk, detských ihrísk, fontán, jazierok,
 4. vykonáva a zabezpečuje čistotu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií vrátane letnej a zimnej údržby,
 5. zabezpečuje upratovanie, čistotu a hygienu priestorov budovy obce a na priľahlom okolí,
 6. zabezpečuje prevádzku verejných sociálnych zariadení,
 7. vykonáva vývoz malých smetných košov vo vlastníctve obce a odstraňuje divoké skládky (na základe súhlasu starostu),
 8. zabezpečuje plynulé zásobovanie prevádzky pohonnými látkami, olejmi a mazivami.

V oblasti verejného osvetlenia:

 1. zabezpečuje údržbu, prevádzkovanie a priebežnú kontrolu verejného osvetlenia, vianočného osvetlenia a svetelnej signalizácie obce, kontroluje prevádzku verejného osvetlenia obce v závislosti od dĺžky denného svitu,
 2. v prípade vzniku poruchy na zariadení verejného osvetlenia zabezpečuje opravy verejného osvetlenia od nahlásenia alebo zistenia po úplné odstránenie nedostatku, napr. udržiavanie vedenia, stĺpov, stojanov a násteníkov v prevádzkyschopnom stave a zabezpečuje vykonávanie pravidelného náteru stožiarov verejného osvetlenia.

V oblasti služieb rozhlasu obce:

 1. v prípade vzniku poruchy na zariadení obecného rozhlasu zabezpečuje opravu alebo výmenu inštalovaných reproduktorov obecného rozhlasu opravou alebo výmenou nefunkčných častí.

V oblasti komunikácií a ostatných zariadení:

 1. vykonáva a zabezpečuje opravy a údržbu miestnych komunikácií v správe obce vrátane chodníkov, obrubníkov a krajníc, uličných vpustí, verejných priestranstiev, autobusových zastávok,
 2. zabezpečuje udržiavanie autobusových zastávok a ostatných zariadení v správe obce (napr. zábradlí, schodíšť, podchodov, detských ihrísk, lavičiek a prašiakov a pod.) v dobrom technickom stave,
 3. kontroluje stav zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečuje ich opravy a obnovy,
 4. zabezpečuje zmeny organizácie dopravy pre potreby obce,
 5. spracováva plán zimnej údržby, predkladá ho na schválenie a zabezpečuje jeho realizáciu.

V oblasti verejnej zelene:

 1. vykonáva a zabezpečuje starostlivosť o zverenú verejnú zeleň,
 2. zabezpečuje plnenie úloh z hľadiska vhodných agrotechnických termínov a technologických postupov.

V oblasti pohrebísk:

 1. vykonáva správu a údržbu pohrebísk,
 2. zabezpečuje údržbu komunikácií, zelene a technických zariadení,
 3. zabezpečuje prevádzku domov smútku (technickú údržbu, starostlivosť o čistotu priestorov),
 4. vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk,
 5. prevádzkuje pohrebiská v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami pohrebísk, VZN obce a platnými právnymi predpismi,
 6. vykonáva korešpondenciu s nájomcami hrobových miest, upozorňuje ich na uplynutie lehoty nájmu hrobového miesta, upozorňuje ich na nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
 7. uverejňuje výzvy nájomcom a ostatné upozornenia na mieste obvyklom na pohrebisku,
 8. vydáva súhlas správcu cintorína na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hroby, náhrobky, rámy) a priľahlého okolia,
 9. vydáva súhlas správcu cintorína na výsadbu stromov a krov na prenajatom hrobovom mieste a na pohrebisku,
 10. zabezpečuje sprístupňovanie pohrebísk pre verejnosť,
 11. zabezpečuje informovanosť verejnosti v danej oblasti.

V oblasti verejného vodovodu za obec ako vlastníka vodovodu:

 1. zabezpečuje nepretržitú dodávku pitnej vody; pitná voda musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť ustanovenú osobitnými predpismi – obec zabezpečuje sledovanie týchto požiadaviek a zistené hodnoty odovzdáva príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe;
 2. zabezpečuje plnenie technických požiadaviek na verejný vodovod podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem (STN/EN) a v súlade s technickým pokrokom; verejný vodovod musí byť chránený proti zamrznutiu, pred poškodením vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody;
 3. vypracúva plán obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov a zabezpečuje obnovu verejného vodovodu;
 4. vypracúva a aktualizuje prevádzkový poriadok verejného vodovodu;
 5. buduje, opravuje a udržiava pripojenia vodovodných prípojok na verejný vodovod (na náklady odberateľov vody);
 6. uzatvára písomné zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s odberateľmi.

V oblasti verejného vodovodu za obec ako prevádzkovateľa vodovodu:

 1. zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v súlade s osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom a podmienkami prevádzky určenými príslušnými orgánmi verejnej správy;
 2. zabezpečuje odborné vodohospodárske činnosti spojené s prevádzkou verejného vodovodu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; verejného vodovodu obce je t. č. verejným vodovodom III. kategórie;
 3. vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu;
 4. zabezpečuje grafické vyznačenie podzemného vedenia verejného vodovodu podľa skutočného vedenia na mapách (opis, polohopis, výškopis) a aktualizuje jeho zmeny;
 5. vedie majetkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu;
 6. vedie prevádzkovú evidenciu o verejnom vodovode; údaje prevádzkovej evidencie archivuje počas 10 rokov;
 7. stanovuje technické podmienky zriadenia alebo odstránenia vodovodných prípojok a poskytuje technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodných prípojok; zakresľuje smer a výšku podzemného vedenia verejného vodovodu do projektovej dokumentácie na výstavbu rodinných domov, bytových domov a iných stavieb s požiadavkami na pripojenie na verejný vodovod (na náklady odberateľa alebo projektanta);
 8. rozhoduje o umiestnení vodomerov na vodovodných prípojkách a zabezpečuje inštaláciu a obmenu vodomerov v 6-ročnom cykle;
 9. vyberá poplatky za odber vody z verejného vodovodu (vodné); určuje nariadením výšku vodného;
 10. kontroluje plnenie všetkých požiadaviek na verejnom vodovode uvedených vyššie, dodržiavanie ochranných pásiem verejného vodovodu a ochranných pásiem vodných zdrojov.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.