Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Nesluši na pozíciu referenta na úseku životného prostredia a dopravy.

Názov pracovného miesta

Referent pre životné prostredie (na úseku ochrany ovzdušia, vôd a nakladania s vodami, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, odpadového hospodárstva a ochrany prírody a krajiny) a úsek dopravy

Miesto výkonu práce

Obecný úrad Nesluša

Rozsah pracovného úväzku

Plný úväzok

Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 462/2004 Z. z.

Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované u všetkých zamestnancov krajských úradov životného prostredia, obvodných úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie

Základné právne poznatky vyplývajúce zo zákona o  

 • životnom prostredí a z environmentálnych ustanovení Ústavy Slovenskej republiky,
 • štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
 • slobode informácií a zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí,
 • zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci,
 • kontrole v štátnej správe.

Praktické aplikačné úradné postupy v rámci

 • správneho konania,
 • prejednávania priestupkov,
 • vyberania správnych poplatkov.

Základné odborné poznatky z environmentálneho minima o

 • územnom systéme ekologickej stability a chránených častiach krajiny,
 • životnom prostredí a jeho ochrane,
 • trvalo udržateľnom rozvoji,
 • environmentálnej etike a environmentálnej osvete.

Kritériá a požiadavky

Na úseku ochrany ovzdušia

 • z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia,
 • z právnych predpisov ochrany ovzdušia,
 • z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
 • z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Na úseku ochrany vôd a nakladania s vodami

 • z odborných poznatkov o vodnom hospodárstve, ochrane kvality a množstva vôd a o ich racionálnom využívaní,
 • z právnych predpisov o vodách,
 • z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej vodnej správy,
 • z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 • z odborných poznatkov o zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
 • z právnych predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
 • z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy.

Na úseku odpadového hospodárstva

 • z odborných poznatkov o odpadovom hospodárstve,
 • z právnych predpisov o odpadoch,
 • z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
 • z vybraných častí právnych predpisov súvisiacich s komunálnym odpadom.

Na úseku ochrany prírody a krajiny

 • z odborných poznatkov o ochrane prírody a krajiny s osobitným zameraním na ochranu drevín,
 • z právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny s osobitným zameraním na ochranu drevín,
 • z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy.

Na úseku dopravy

 • spolupracuje so Slovenskou autobusovou dopravou pri zmenách cestovných poriadkov a trás liniek mestskej hromadnej dopravy,
 • umiestňuje a opravuje zastávky prímestskej dopravy,
 • vykonáva štátny odborný dozor v cestnej doprave,
 • rieši a vypracováva krátkodobé a dlhodobé plány a návrhy na zlepšenie organizácie dopravy a parkovania na území obce,
 • pripravuje plány dopravnej siete obce,
 • spolupracuje s políciou pri priestupkovom konaní v súvislosti s predmetnou problematikou,
 • vypracováva podklady pre vyhradenie parkovacích miest na verejných priestranstvách, v centre obce a v ostatných častiach obce,
 • zastupuje obec na základe splnomocnenia štatutárneho zástupcu na rokovaniachpred jednotlivými orgánmi štátnej správy a organizáciami a podľa potreby vydáva vyjadrenia, záväzné stanoviská a pod.,
 • spolupracuje s ďalšími oddeleniami úradu na spoločných úlohách a zámeroch obce,
 • spracováva podklady pre rokovanie obecného zastupiteľstva a stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve,
 • vypracováva rozhodnutia, vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon,
 • v znení zmien a doplnkov a zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov,
 • určuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách,
 • zabezpečuje plány na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, zabezpečuje zimnú údržbu – kontrola, úhrady,
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • vyjadruje sa k povoleniam na užívanie verejného priestranstva,
 • zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia,
 • vyjadruje sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy,
 • vyjadruje sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území obce v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí,
 • vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie,
 • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve,
 • zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve,
 • vydáva povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie,
 • vydáva rozkopávkové povolenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií,
 • eviduje a protokolárne preberá ukončenie rozkopávky miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí, vrátane spisov a iných opatrení, vyplývajúcich zo stavebných konaní a konaní z cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • metodicky riadi a kontroluje zabezpečovanie údržby majetku obce v oblasti miestnych komunikácií - vozovky, chodníky, mosty, lávky, dopravné značenia,dopravné zariadenia, cestná svetelná signalizácia, verejné priestranstvá a pod.,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z pokynov starostu

Osobnostné predpoklady

Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením.

Zoznam požadovaných dokladov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis
 3. Motivačný list
 4. Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 5. Kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 6. Výpis z registra trestov - originál, nie starší ako 3 mesiace
 7. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termíny a spôsob predkladania žiadostí

Uchádzači doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša najneskôr do 15. 12. 2016.

Dátum nástupu do pracovného pomeru

01. 01. 2017

Obec si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Bližšie informácie Vám poskytne starostka obce na t. č. 0911 470 676 alebo prostredníctvom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.