Projekt Vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu a športového ihriska v Nesluši sa bude realizovať s cieľom vybudovať vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Nesluša a zlepšiť prispôsobenie sa zmene klímy na území obce.

Logá OP KZP, EÚ, MŽP SR, SA ŽP

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu a športového ihriska v Nesluši.
Kód projektu v ITMS 2014+: 310021ATD8.
Miesto realizácie projektu: Obec Nesluša.
Zmluvná výška NFP: 166 698,18 eur.
Časová realizácia projektu: od 04/2022 do 10/2022.

Dotácia bude obci poskytnutá Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia vo výške 167-tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky boli schválené na 175-tisíc eur.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.