• Obecné zastupiteľstvo

 • Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK

  Občianske združenie Pro Senium et Cultura ukončilo projekt pod názvom "Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK", ktorý bol podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Obec Nesluša skončila na 18. pozícii z 308 hodnotených samospráv Žilinského samosprávneho kraja. V rámci okresu Kysucké Nové Mesto (počet hodnotených samospráv 14) skončila na 1. pozícii.

 • Poriadok odmeňovania

  Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií obce Nesluša (ďalej len "poriadok odmeňovania"):

  § 1 - Predmet úpravy

  (1)  Tento poriadok odmeňovania sa vzťahuje na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši, v súlade s § 25 odst. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

  1. na rokovaní obecného zastupiteľstva,
  2. na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva,
  3. za vykonávanie obradov.

  (2)  Tento poriadok odmeňovania zároveň upravuje odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách obecného zastupiteľstva.

  § 2 - Poslanec obecného zastupiteľstva

  (1)  Každému poslancovi obecného zastupiteľstva, vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, prináleží finančná odmena vo výške € 20,00 za kalendárny mesiac výkonu funkcie, ktorá slúži na pokrytie nákladov plynúcich ako: náhrada za ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem), v zamestnaní z dôvodu plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na pracovných stretnutiach poslancov), náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej práci poslanca (podklady k OZ, zákony, iné právne predpisy, VZN, odborná literatúra, tlač, internet), náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov, nákladov na dopravu na zasadnutie OZ, pracovné stretnutie poslancov, kancelárske potreby a iné. Táto odmena bude vyplatená v prípade, že sa poslanec zúčastní minimálne 2/3 riadnych obecných zastupiteľstiev v kalendárnom roku.

  (2) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške € 20,00 za každú osobnú účasť na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.Táto odmena bude krátená o 30 % za neúčasť na každom hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec OZ na zasadnutí prítomný, ale nehlasuje.

  (3) Poslancovi patrí odmena aj za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce alebo z iných vážnych dôvodov uznaných starostom obce.

  (4) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa ods. 2 tohto článku.

  (5) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške € 20,00 za každú osobnú účasť na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Táto odmena bude krátená o 50 % za neúčasť na každom hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec OZ nazasadnutí prítomný, ale nehlasuje.

  (6) Sobášiacemu poslancovi, ktorý je poverený vykonávaním uzavretia manželstva, patrí odmena vo výške € 25,00/obrad.

  (7) Poslancovi, stálemu členovi a zapisovateľovi komisie obecného zastupiteľstva,ktorý osobne pomáha pri akciách obce, prináleží odmena vo výške € 20,00/akcia.

  § 3 - Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva

  (1) Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva, patrí okrem inej odmeny podľa tohto poriadku odmeňovania aj odmena vo výške € 20,00 za účasť na zasadnutí uznášania schopnej komisie v príslušnom kalendárnom roku.

  (2) Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva, patrí okreminej odmeny podľa tohto poriadku odmeňovania aj odmena vo výške € 10,00 za účasť na zasadnutí uznášania schopnej komisie v príslušnom kalendárnom roku.

  (3) Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov patrí odmena vo výške € 10,00 za účasť na zasadnutí uznášania schopnej komisie v príslušnom kalendárnom roku.

  (4) Zapisovateľovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške € 15,00 v prípade zasadnutia komisie v trvaní do 2 hodín. V prípade trvania zasadnutiakomisie viac ako 2 hodiny, prináleží zapisovateľovi komisie odmena vo výške € 25,00 za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.

  (5) Maximálny počet zaplatených zasadnutí komisie je 6-krát za kalendárny polrok.

  § 4 - Mimoriadna odmena poslanca

  (1) Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v zmysle § 25 ods 8. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena.

  (2) O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

  (3) Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

  § 5 - Úhrada a vyúčtovanie odmien

  (1) Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancov, stálych členov a zapisovateľov komisií obecného zastupiteľstva sú prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva.

  (2) Odmeny poslancov a členov komisií sa vyplácajú ako nepravidelný príjem raz za rok, za obdobie od 01. 01. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a sú splatné vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t. j. do 25. januára nasledujúceho roka.

  (3) Odmeny podľa tohto poriadku sú vyplácané obcou Nesluša prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet príjemcu.

  § 6 - Vzdanie sa odmeny poslanca

  (1) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.

  (2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny musí byť doručené do podateľne na Obecný úrad v Nesluši v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku. Toto vyhlásenie je písomne odvolateľné.

  (3) Uvedené ustanovenie platí aj pre člena komisie, ktorý nie je poslancom OZ.

  § 7 - Spoločné ustanovenia

  (1) Uvedený poriadok odmeňovania môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku alebo prijatím nového poriadku odmeňovania.

  (2) Tento poriadok odmeňovania je súčasťou a nadväzuje na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

  § 8 - Záverečné ustanovenia

  (1) Tento poriadok odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 06. 12. 2019 uznesením č. V-16/2019.

  (2) Tento poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť 01. 01. 2020. Účinnosťou schváleného poriadku odmeňovania končí platnosť Poriadku odmeňovaniaposlancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií obce Nesluša, schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 01. 03. 2019, uznesením č. I-4/2019.

  Prílohy

 • Poslanci obecného zastupiteľstva

  Poslanci vo volebnom období 2022 - 2026

  • PhDr. Juraj Bosý (Hlas - SD), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
  • Zuzana Hrubá (NEKA*), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Ing. Michal Kloták (NEKA), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Marian Kubala (SNS), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
  • Martin Lisko (Smer - SD), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Ing. Peter Ozsvald (Smer - SD), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Mgr. Peter Piják (SaS), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Adam Vilim (SNS), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Ing. Ján Vojtek ml. (NEKA), email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

  *Nezávislý kandidát

 • Rokovací poriadok komisií

  Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom obce Nesluša vydáva Rokovací poriadok stálych komisií Obecného zastupiteľstva Obce Nesluša.

 • Rokovací poriadok zastupiteľstva

  Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nesluši (ďalej len OZ).

 • Starostka

  Starostkou obce Nesluša je od decembra 2014 Ing. Zuzana Jancová.

  Kontakt:

  • Mobil: 0911 470 676
  • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Zástupcom starostky je poslanec Ing. Ján Vojtek, ml. Plat zástupcu je odo dňa poverenia 01. 12. 2022 určený vo výške 20 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (doplnené 16. 12. 2022).

  Majetkové priznania

 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

 • Voľby do orgánov samosprávy 2022 - oznámenie

  Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzneseniami č. III-6/2022 a III-7/2022 zo dňa 21. 06. 2022 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obce 2022 jeden volebný obvod, ktorý zahŕňa 2 volebné okrsky, v ktorom bude pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026 volených 9 poslancov.

 • Voľby do orgánov samosprávy 2022 - výsledky

  Obec Nesluša zverejňuje výsledky volieb na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 29. októbra 2022. Za starostku obce pre volebné obdobie 2023 - 2026 bola zvolená Ing. Zuzana Jancová.

 • Voľby do orgánov samosprávy 2022 - zoznam kandidátov

  Obec Nesluša uverejňuje podľa § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.

 • Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

  Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

 • Voľby do samosprávy - oznámenie

  Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. M1-1/2018 zo dňa 15. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Nesluši bude mať 11 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode.

 • Voľby do samosprávy - výsledky

  Obec Nesluša zverejňuje výsledky volieb na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 10. novembra 2018. Za starostku obce pre volebné obdobie 2019 - 2022 bola zvolená Ing. Zuzana Jancová.

 • Voľby do samosprávy - zoznam kandidátov

  Obec Nesluša zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši dňa 10. novembra 2018.

 • Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja (pdf, 35 kB).

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov (pdf, 123 kB).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.