obrazok

Poriadok odmeňovania

Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tieto zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len "zásady").

§ 1 - Základné ustanovenia

(1) Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nesluša (ďalej len pojmy "poslanec" a "obecné zastupiteľstvo") za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.

(2) Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

(3) Odmeny vzmysle týchto zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na príslušný rozpočtový rok.

(4) Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí namiesto odmeny primeraný plat od obce v zmysle ust. § 25 ods. ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(5) Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

§ 2 - Predmet úpravy

(1) Tieto zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:

  1. na rokovaní obecného zastupiteľstva,
  2. na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva,
  3. za vykonávanie obradov.

(2) Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu vstálych komisiách obecnéhozastupiteľstva.

§ 3 - Odmeňovanie poslancov

(1) Variant A: Poslancovi patrí za výkon funkcie odmena vo výške 35 € za každú osobnú účasť na riadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Táto odmena bude krátená o 30 % za neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje aj to, keď je poslanec obecného zastupiteľstva prítomný, ale nehlasuje. Variant B: Každému poslancovi obecného zastupiteľstva vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie prináleží finančná odmena vo výške 20 € za kalendárny mesiac výkonu funkcie, ktorá slúži na pokrytien ákladov plynúcich ako: náhrad za ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní z dôvodu plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na pracovných stretnutiach poslancov, akciách obce) náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej práci poslanca (podklady k OZ, zákony, iné právne predpisy, VZN, odborná literatúra, tlač, internet), náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov, nákladov na dopravu na zasadnutie OZ, pracovné stretnutie poslancov, kancelárske potreby a iné. Táto odmena bude vyplatená v prípade, že sa poslanec zúčastní minimálne 2/3 riadnych obecných zastupiteľstiev.

(2) Poslancovi patrí za výkon funkcie odmena vo výške 15 € za každú osobnú účasť na mimoriadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Táto odmena bude krátená o 50 % za neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje aj to, keď je poslanec obecného zastupiteľstva prítomný, ale nehlasuje.

(3) Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní obecného zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených obecným zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo iných závažných dôvodov uznaných starostom obce.

(4) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecného zastupiteľstva neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa ods. 1 tohto článku.

(5) Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 20 € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.

(6) Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 10 € za každú účasť na zasadnutí uznášania schopnej komisie.

(7) Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva, patrí odmena vo výške 25 €/obrad.

(8) Odmena za účasť na zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 12 zasadnutí ročne. Pri rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena za účasť na jednej komisii.

(9) Odmena poslancovi nepatrí v prípade, ak písomne vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny.Písomné vyhlásenie poslanec doručí do podateľne Obecného úradu v Nesluši a toto vyhlásenie je písomne odvolateľné. Uvedené ustanovenie platí aj pre člena komisie, ktorý nie je poslancom OZ.

(10) Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 4 - Odmeňovanie neposlancov za prácu v stálych komisiách

(1) Podkladom pre zistenie nároku na vyplatenie odmeny je zápisnica a prezenčná listina z rokovania komisie vyhotovená zapisovateľom komisie

(2) Za prácu v stálych komisiách patrí neposlancovi táto odmena:

  1. zapisovateľovi komisie - 15 €/zasadnutie uznášania schopnej komisie,
  2. ostatným členom komisie z radov neposlancov - 10 €/zasadnutie uznášania schopnej komisie.

(3) Za neúčasť na zasadnutí komisie uvedeným osobám odmena neprináleží.

§ 5 - Zúčtovanie odmien

(1) Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obce.

(2) Odmeny poslancov a členov komisií sa vyplácajú ako nepravidelný príjem raz za rok za obdobie od 01. 01.do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a sú splatné vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t. j. do 25. januára nasledujúceho roka.

(3) Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca.

§ 6 - Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnenia týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Tieto zásady sú súčasťou a nadväzujú na Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

(3) Tieto zásady boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Nesluša č. I-4/2019 zo dňa 01. 03. 2019 anadobúdajú účinnosť dňom 01. 03. 2019.

Prílohy

  • Schválené znenie: Poriadok odmeňovania (pdf) poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií obce Nesluša.