obrazok

Poriadok odmeňovania

§ 1 - Všeobecné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša.

§ 2 - Predmet úpravy

(1) Tento poriadok odmeňovania sa vzťahuje na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši, v súlade s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2) Tento poriadok odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov).

§ 3 - Poslanec obecného zastupiteľstva

(1) Každému poslancovi obecného zastupiteľstva vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie prináleží stála finančná odmena vo výške 20 € mesačne, ktorá slúži na pokrytie nákladov plynúcich ako : náhrad za ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní z dôvodu plnenia si svojich povinnosti poslanca (účasť na pracovných stretnutiach poslancov, akciách obce) náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej práci poslanca (podklady k OZ, zákony, iné právne predpisy, VZN, odborná literatúra, tlač, internet), náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov, nákladov na dopravu na zasadnutie OZ, pracovné stretnutie poslancov, kancelárske potreby a iné.

(2) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 20 € za každú osobnú účasť na riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva. Táto odmena bude krátena o 30 % za neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec OZ prítomný, ale nehlasuje.

(3) Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných starostom obce.

(4) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa ods. 2 tohto článku.

(5) Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

(6) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 10 € za každú osobnú účasť na mimoriadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Táto odmena bude krátena o 50 % za neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec OZ prítomný, ale nehlasuje.

§ 4 - Zástupca starostu obce

(1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí okrem poslaneckej odmeny podľa čl. 3 týchto zásad aj odmena vo výške 100 € za každý kalendárny mesiac výkonu funkcie. Alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k povereniu zastupovaním starostu obce a súčasne aj za kalendárny mesiac zániku výkonu funkcie, a to prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie.

(2) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 5 - Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva

(1) Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 20 € za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 10 za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.

(3) Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov patrí odmena vo výške 10 € za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.

(4) Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutia komisie.

(5) Maximálny počet zaplatených zasadnutí komisie je 6-krát za kalendárny polrok.

§ 6 - Mimoriadna odmena poslanca

(1) Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena vo výške do 500 €.

(2) O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

(3) Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

§ 7 - Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov

(1) Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov podľa tejto smernice je uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. I-13/2015 zo dňa 09. 01. 2015, ktorým bol schválený tento Poriadok odmeňovania poslancov Obce Nesluša.

(2) Odmeny poslancov a členov komisií sa vyplácajú ako nepravidelný príjem raz za rok za obdobie od 01. 01. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a sú splatné vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t. j. do 25. januára nasledujúceho roka.

(3) Odmeny zástupcovi starostu obce vyplácané za kalendárny mesiac sú splatné pozadu vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa, t. j. do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(4) Odmeny poslancom podľa týchto zásad sú vyplácané Obcou Nesluša prostredníctvom Obecného úradu v Nesluši, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú evidenciu.

§ 8 - Vzdanie sa odmeny poslanca

(1) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.

(2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.

§ 9 - Spoločné ustanovenia

Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

§ 10 - Záverečné ustanovenia

(1) Tento Poriadok odmeňovania poslancov Obce Nesluša schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 09. 01. 2015, uznesením č. I-13/2015.

(2) Tento Poriadok odmeňovania poslancov Obce Nesluša nadobúdajú účinnosť 12. 01. 2015. Účinnosťou schváleného poriadku odmeňovania poslancov končí platnosť Poriadku odmeňovania poslancov schválených Obecným zastupiteľstvom v predchádzajúcom volebnom období.

Prílohy

  • Schválené znenie: Poriadok odmeňovania (pdf) poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií obce Nesluša.
  • Dodatky: zmena z 24. 03. 2015 (pdf, uznesenie č. III-26/2015).