§ 1 - Všeobecné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša (ďalej len "poriadok odmeňovania"). 

§ 2 - Predmet úpravy

(1) Tento poriadok odmeňovania sa vzťahuje na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši, v súlade s § 25 odst.9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

  1. na rokovaní obecného zastupiteľstva,
  2. na rokovaní stálej alebo dočasnej komisie obecného zastupiteľstva,
  3. za vykonávanie obradov.

(2) Tento poriadok odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov).

(3) Tento poriadok odmeňovania zároveň upravuje odmeňovanie občanov - neposlancov za ich prácu v stálych alebo dočasných komisiách obecného zastupiteľstva.

§ 3 - Poslanec obecného zastupiteľstva

(1) Každému poslancovi obecného zastupiteľstva vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie prináleží finančná odmena vo výške € 30,00 za kalendárny mesiac výkonu funkcie, ktorá slúži na pokrytie nákladov ako: náhrady za ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem), v zamestnaní z dôvodu plnenia si svojich povinnosti poslanca (účasť na pracovných stretnutiach poslancov, akciách obce); náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej práci poslanca (podklady k OZ, zákony, iné právne predpisy, VZN, odborná literatúra, tlač, internet); náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov, nákladov na dopravu na zasadnutie OZ, pracovné stretnutie poslancov, kancelárske potreby a iné. Táto odmena bude vyplatená v prípade, že sa poslanec zúčastní minimálne 2/3 riadnych obecných zastupiteľstiev.

(2) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške € 50,00 za každú osobnú účasť na riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva. Táto odmena bude krátená o 30 % za neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec OZ prítomný, ale nehlasuje (za, proti alebo zdržal sa). 

(3) Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných starostom obce. 

(4) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa ods. 2 tohto článku.

(5) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške € 50,00 za každú osobnú účasť na mimoriadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Táto odmena bude krátená o 50 % za neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec OZ prítomný, ale nehlasuje (za, proti alebo zdržal sa). 

(6) Sobášiacemu poslancovi, ktorý je poverený vykonávaním uzavretia manželstva, patrí odmena vo výške € 50,00/obrad.

(7) Poslancovi, stálemu členovi a zapisovateľovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý osobne pomáha pri akciách obce, prináleží odmena vo výške € 30,00/akcia.

§ 4 - Zástupca starostu obce

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí okrem poslaneckej odmeny podľa § 3 týchto zásad aj odmena stanovená v poverení za každý kalendárny mesiac výkonu funkcie. Alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k povereniu zastupovaním starostu obce a súčasne aj za kalendárny mesiac zániku výkonu funkcie, a to prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie. 

§ 5 - Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva

(1) Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške € 30,00 za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku. 

(2) Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške € 20,00 za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.

(3) Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov patrí odmena vo výške € 20,00 za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.

(4) Zapisovateľovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške € 25,00 v prípade zasadnutie komisie v trvaní do 2 hodín. V prípade trvania zasadnutia komisie viac ako 2 hodiny, prináleží zapisovateľovi odmena vo výške € 30,00 za účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku. 

(5) Maximálny počet zaplatených zasadnutí komisie je 6-krát za kalendárny polrok.

§ 6 - Mimoriadna odmena poslanca

(1) Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v zmysle § 25, ods. 8 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v kalendári priznaná jednorazová mimoriadna odmena.

(2) O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(3) Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

§ 7 - Úhrada a vyúčtovanie odmien

(1) Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov, stálych členov a zapisovateľov komisií obecného zastupiteľstva sú prezenčné listiny a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva.

(2) Odmeny poslancov a členov komisií sa vyplácajú ako nepravidelný príjem raz za rok, za obdobie od 01. 01. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a sú splatné vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t. j. do 25. januára nasledujúceho roka.

(3) Odmeny zástupcovi starostu obce vyplácané za kalendárny mesiac sú splatné pozadu vo výplatnom termíne Obce Nesluša ako zamestnávateľa, t. j. do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(4) Odmeny podľa tohto poriadku sú vyplácané Obcou Nesluša prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet príjemcu.

§ 8 - Vzdanie sa odmeny poslanca

(1) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.

(2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť doručené do podateľne na Obecný úrad v Nesluši v písomnej forme a musí byť zaevidované v registratúrnom denníku. Toto vyhlásenie je písomne odvolateľné.

(3) Toto ustanovenie platí aj pre člena komisie, ktorý nie je poslancom obce.

§ 9 - Spoločné ustanovenia

(1) Uvedený poriadok odmeňovania môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku alebo prijatím nového poriadku odmeňovania.

(2) Tento poriadok odmeňovania je súčasťou a nadväzuje na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 10 - Záverečné ustanovenia

(1) Tento Poriadok odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 09. 12. 2022 uznesením č. V-8a/2022.

(2) Tento Poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť 01. 01. 2023. Účinnosťou schváleného poriadku odmeňovania končí platnosť Poriadku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií obce Nesluša, schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 06. 12. 2019 uznesením V-16/2019.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.