obrazok

Zápisnice komisií 2015

Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej; výstavby a územného plánovania; poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia; pre školstvo, mládež, kultúru a šport; na ochranu verejného záujmu Obecnéh zastupiteľstva v Nesluši z roku 2015.

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Komisia výstavby a územného plánovania

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Komisia na ochranu verejného záujmu