obrazok

Služby obecného úradu

Sadzobník cien služieb obecného úradu podľa všeobecne záväzného nariadenie č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša.

Položka 1 - Miestny poplatok za miestny rozhlas

Zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase  
Podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom 5,00
Oznamy občanov a organizácií 3,00
Straty, nálezy, oznamy verejnoprospešného charakteru 0,00
Blahoželania 2,00

Položka 2 - Miestny poplatok za spisové služby

Vyhotovenie fotokópií  
Formát A4 jednostranne 0,10
Formát A4 obojstranne 0,20
Formát A3 0,25
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. (za deň)  
Reklama na jednostrannom billboarde (A4) 1,00
Reklama na jednostrannom billboarde (A3) 1,50

Položka 3 - Miestny poplatok za iné služby

Poplatok za rozhodnutie o otváracích hodinách prevádzky 10,00
Potvrdenie o veku nehnuteľnosti
Pridelenie súpisného čísla
Vydanie povolenia drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
Poplatok za obrubu na cintoríne

Položka 4 - Miestny poplatok za obecnú knižnicu

Členské poplatky za rok  
Dospelí 1,00
Deti a študenti 0,50
Dôchodcovia, ZŤP 0,50
Upomienky  
1. upomienka 0,50
2. upomienka 1,00
3. upomienka 1,50
Poškodenie knihy 2,00
Strata knihy cena knihy

Položka 5 - Miestny poplatok za odber pitnej vody a zriadenie vodovodnej prípojky

Odber z obecného vodovodu Nesluša  
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 0,50
Zriadenie vodovodnej prípojky 120,00
Odber z vodovodu firmy SEVAK, a. s.  
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 1,0951

Položka 6 - Poplatok za prenájom nebytových priestorov v obci, prenájom obecných pozemkov

Prenájom nebytových priestorov v obci  
Predajné, kancelárske, prevádzkové priestory za m2 20,00
Skladové priestory za m2 8,00
Ostatné priestory (chodby, provizóriá) za m2 6,00
Prenájom obecných pozemkov  
Pre účely podnikania za m2 6,00
Na súkromné účely okrem parkovania za m2 0,50
Na poľnohospodárske účely za m2 0,10

Položka 7 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory kultúrneho domu

Na účely trhového miesta pri ambulantom predaji (veľká sála/deň) 120,00/166,00*
Na účely prezentácie a predaja (veľká sála/hod.) 20,00/35,00*
Na rôzne iné podujatia (oslavy, svadby, diskotéky, plesy, zábavy a pod. - veľká sála/deň)  70,00/100,00*
Prenájom bufetu 50,00
Prenájom malej sály za účelom prezentácie a predaja (za hodinu) 10,00/20,00*
Prenájom malej sály na nekomerčné účely (za deň) 20,00/40,00*
Prenájom „pekla“ - bočný vchod 10,00
Prenájom sály – muzikanti – na skúšanie 10,00
Stoly za kus/deň 3,00

* Ceny vo vykurovacom období.

Položka 8 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu

Prenájom ihriska za deň  
S počtom zúčastnených osôb do 50 30,00
S počtom zúčastnených osôb nad 50 50,00
Prenájom bufetu 100,00
Prenájom materiálového vybavenia (kus/deň)  
Rozkladacie lavice 3,00
Stoly 3,00
Stany 15,00

Položka 9 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory obecného úradu

Prenájom zasadačky obecného úradu 10,00
Zabezpečenie svadobného obradu 100,00

Položka 10 - Cintorínske služby, telocvičňa, umelé ihrisko

Cintorínske služby podľa VZN č. 8/2015  
Obradná miestnosť 10,00
Chladiaci box za deň 5,00
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov  
Jednohrob 15,00
Dvojhrob 20,00
Trojhrob 25,00
Detský hrob 5,00
Urnový hrob 5,00
Telocvična a ihrisko*  
Veľká telocvičňa 10,00
Malá telocvičňa 8,00
Umelé ihrisko bez osvetlenia 8,00
Umelé ihrisko s osvetlením 10,00
Krúžky CVČ 0,00

* Občianske združenia, ktoré reprezentujú obec Nesluša na športových podujatiach majú 50 % zľavu z poplatku.

Položka 11 - Smetné nádoby

Nákup smetnej nádoby 33,00
Prenájom veľkoobjemového kontajnera za deň 5,00

Položka 12 - Drvenie a mulčovanie

Drvenie konárov do priemeru 7 cm za motohodinu 15,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 5,50
Mulčovanie pozemku za 1 hodinu výkonu 45,00
Mulčovanie pozemkov prevažne zarastených drevinami za hodinu 50,00

Položka 13 - Motorové vozidlá obce

Priemerná spotreba vozidiel na 100 km  
Zetor Proxima 18 l
Traktor Agrozet 20 l
Dopravné výkony z motorových vozidiel za 1 km 1,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 5,50
Prenájom vozidiel s obsluhou - stojné  
Traktor s prívesom 20,00
UNC s obsluhou 17,00
Rýpadlo-nakladač HIDROMEK s obsluhou za 1 hodinu 25,00

Položka 14 - Iné služby

Prenájom pojazdného rebríka bez obsluhy za deň 5,00
Prenájom hliníkového rebríka za deň 2,00

Položka 15 - Odhŕňanie snehu

Posyp 15,00
Odhŕňanie snehu na súkromnej ceste a do osád 30,00

Položka 16 - Výroba ručne tkaných kobercov a keramiky

Koberec od 60 cm do 90 cm za meter 6,00 – 10,00
Keramika – vázy, krčahy, sošky a iné dohodou

Položka 17 - Parkovacia karta

Vydanie parkovacej karty 2,00

V individuálnych prípadoch je starostka obce oprávnená rozhodnúť o znížení ceny do 50 % alebo o odpustení poplatku. Ceny sú uvedené v eurách.