Sadzobník cien služieb obecného úradu podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 5/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša.

Položka 1 - Miestny poplatok za miestny rozhlas

Podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom 5,00
Oznamy občanov a organizácií 3,00
Straty, nálezy, oznamy verejnoprospešného charakteru a oznamy miestnych spolkov -1. vyhlásenie 0,00
Straty, nálezy, oznamy verejnoprospešného charakteru a oznamy miestnych spolkov - každé ďalšie hlásenie 2,00
Blahoželania 2,00
Politická reklama 10,00

Položka 2 - Miestny poplatok za spisové služby

Vyhotovenie fotokópií
Formát A4 jednostranne 0,20
Formát A4 obojstranne 0,40
Formát A3 0,50
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. (za deň)
Reklama na jednostrannom billboarde (A4) 2,00
Reklama na jednostrannom billboarde (A3) 4,00

Položka 3 - Miestny poplatok za materiálové náklady na sprístupnenie informácií

Vyhotovenie fotokópií
Jedna strana informácie formátu A4 0,50
Obojstranný list formátu A4 1,00
Jedna strana informácií formátu A3 1,00
Obojstranný list formátu A3 1,50
Obálky
C6 (malá) 0,50
B6 s doručenkou (malá) 0,60
C5 (stredná) 0,60
C5 s doručenkou (stredná) 0,70
C4 (veľká) 0,70
C4 s doručenkou (veľká) 0,80

Náklady spojené so zasielaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Položka 4 - Miestny poplatok za iné služby

Poplatok za rozhodnutie o otváracích hodinách prevádzky 10,00
Potvrdenie o veku nehnuteľnosti
Pridelenie/zrušenie súpisného čísla

Položka 5 - Miestny poplatok za obecnú knižnicu

Členské poplatky za rok
Dospelí 1,00
Deti a študenti 0,50
Dôchodcovia, ZŤP 0,50
Upomienky
1. upomienka 1,00 + poštovné
2. upomienka 1,50 + poštovné
3. upomienka 2,00 + poštovné
Poškodenie knihy  pomer poškodenia/nákupná cena
Poškodenie knihy - staršie vydania 2,00
Strata knihy cena knihy

Položka 6 - Miestny poplatok za odber pitnej vody a zriadenie vodovodnej prípojky

Odber z obecného vodovodu Nesluša
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 0,70
Povolenie vodovodnej prípojky 120,00
Odpojenie vodovodnej prípojky 150,00
Opätovné zapojenie vodovodnej prípojky 350,00
Neoprávnený odber vody - čierna prípojka - jednorazová pokuta (fyzická osoba) 500,00
Neoprávnený odber vody - čierna prípojka - jednorazová pokuta (právnická osoba) 1 500,00
Odber vody firmy SEVAK, a. s.
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 (odberatelia napojení na vodovod firmy SEVAK) 0,68316 + náklady na prevádzku vodojemu

Položka 7 - Poplatok za prenájom nebytových priestorov v obci, prenájom obecných pozemkov

Prenájom nebytových priestorov v obci
Predajné, kancelárske, prevádzkové priestory 20,00
Skladové priestory 8,00
Ostatné priestory (chodby, provizóriá) 6,00
Prenájom obecných pozemkov za m2
Pre účely podnikania 15,00
Na súkromné účely okrem parkovania 3,00
Na poľnohospodárske účely 0,10

Položka 8 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory v centre obce - Pódium

Prenájom pódia za deň 50,00 + energie podľa spotreby

Položka 9 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu

Prenájom nebytových priestorov športového areálu (spoločenská miestnosť, tribúna)
Celoročne do 8:00 hod. nasledujúceho dňa 100,00 + energie podľa spotreby
Prenájom vybavenia na akciu pri prenájme nebytových priestorov areálu (tanier, poháre, príbory - max 60 ks) nad 4 hod. 50,00
Prenájom nebytových priestorov pri posedeniach do 4 hod. (napr. kar) 30,00
Upratanie priestoru po akcii 35,00
Prenájom ihriska a tribúny
Futbalový zápas iného družstva ako družstva reprezentujúceho obec Nesluša za zápas (max 3 hodiny) 100,00
Len ihrisko 35,00
Ihrisko so šatňou a sprchou 50,00

Položka 10 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory obecného úradu (zasadačka)

Zabezpečenie svadobného obradu 30,00
Zasadanie, schôdza alebo prezentácia do 3 hodín

Položka 11 - Odpadové nádoby

Plastová odpadová nádoba (pri prvom vydaní a po uplynutí životnosti)
120 l 14,28
140 l 17,34
Každá ďalšia plastová odpadová nádoba a nádoba vydaná pred uplynutím životnosti
120 l 28,56
140 l 34,68
Prenájom veľkoobjemového kontajnera za každý začatý deň 5,00
Kompostér 800 - 1100 l aktuálna nákupná cena z účtovníctva obce v plnej výške

Položka 12 - Mulčovanie

Mulčovanie pozemku za 1 hodinu výkonu 50,00
Mulčovanie pozemkov prevažne zarastených drevinami za hodinu 100,00

Objednávateľ služby musí mať trvalý pobyt v Nesluši. Obec nebude mulčovať pozemky, ktoré sú značne zanedbané.

Položka 13 - Motorové vozidlá obce

Priemerná spotreba vozidiel na 100 km
Zetor Proxima 18 l
Traktor Agrozet 20 l
Dopravné výkony z motorových vozidiel za 1 km 2,50
Prenájom vozidiel s obsluhou - stojné
Traktor s prívesom 20,00
UNC s obsluhou 30,00
Rýpadlo-nakladač HIDROMEK s obsluhou za 1 hodinu 45,00

Objednávateľ služby musí mať trvalý pobyt v Nesluši.

Položka 14 - Odhŕňanie snehu

Odhŕňanie snehu do osád za hodinu 60,00

Položka 15 - Reprezentačné predmety

Kniha Dedinka pod Žiarom 3,00
Kniha Čarovné Kysuce 16,50
Magnetka 2,50

V individuálnych prípadoch je starostka obce oprávnená rozhodnúť o znížení ceny do 50 % alebo o odpustení poplatku. Ceny sú uvedené v eurách.

Cintorínske služby

Ceny podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Cintorín Nesluša a Dom smútku Nesluša.

Cintorínske služby
Prenájom obradnej miestnosti v dome smútku za deň 25,00
Dočasné umiestnenie ľudských pozostatkov v dome smútku za deň 15,00
Elektrická energia podľa aktuálnej spotreby a ceny energie
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
Jednohrob 30,00
Dvojhrob 60,00
Hrobové miesto pre dieťa do 14 rokov 20,00
Urnový hrob – samostatný 20,00
Urnové miesto v kolumbáriu na 30 rokov 275,00

Dom opatrovateľskej služby Nesluša

Cenník služieb DOS Nesluša v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby.

Suma úhrady za ubytovanie a používanie vlastného elektrospotrebiča
Rozpätie dennej sadzby za užívanie 1m² podlahovej plochy na prijímateľa sociálnej služby 0,30 - 0,50
Suma úhrady za užívanie vlastného televízneho prijímača 4,00
Sadzby poplatkov za poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Stravná jednotka na deň na prijímateľa sociálnej služby
Raňajky 1,80
Obed 3,50
Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na prijímateľa sociálnej služby
I. - IV. stupeň odkázanosti 2,80
V. – VI. stupeň odkázanosti 3,20
Dovoz stravy prijímateľom sociálnej služby za mesiac 10,00
Jednorazová sociálna služba spôsobená v priamej súvislosti s napr. nadmerným požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod.  15,00
Sadzby poplatkov za poskytovanie sociálnej služby v ambulantnej sociálnej službe
Stravná jednotka na deň na prijímateľa sociálnej služby
Raňajky 1,80
Obed 3,50
Dovoz stravy prijímateľom sociálnej služby za mesiac 10,00
Výška úhrady za každú začatú hodinu  1,00
Sadzba úhrady za každú i začatú hodinu terénnej opatrovateľskej služby
Počas pracovných dní od 7:00 do 18:00 hod 1,10
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.