Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša na základe ust. § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) prijalo toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, ktorým vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Cintorín Nesluša a Dom smútku Nesluša.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

(1) Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

(2) Cintorín Nesluša tvoria tri prepojené celky – starý cintorín, nový cintorín a urnová stena (kolumbárium).

§ 2 - Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na všetkých verejných pohrebiskách (cintoríny, urnové háje, kolumbáriá) nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Nesluša, ako aj domu smútku. 

§ 3 - Prevádzka pohrebiska

Obec Nesluša prenechala prevádzku cintorína Nesluša v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. inému prevádzkovateľovi – viď. Príloha č. 2.

§ 4 - Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

 1. zabezpečenie základnej údržby a čistoty na pohrebisku,
 2. kontrola poriadku na pohrebisku,
 3. likvidácia odpadu na pohrebisku,
 4. dodávka vody,
 5. verejné osvetlenie.

(2) Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.

§ 5 - Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

(1) O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže z kapacitných dôvodov určiť obstarávateľovi hrobové miesto na pohrebisku.

(3) Na cintoríne Nesluša je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do hrobu, hrobky a urnového kolumbária. Z kapacitných dôvodov sa v starej aj novej časti cintorína pochováva do prehĺbených jednohrobov.

(4) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa požiadavky podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.

(5) Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.

(6) Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne v kolumbáriu. Urnu je možné uložiť do hrobového miesta len vo výnimočných prípadoch, po povolení prevádzkovateľom pohrebiska. Neumožňuje sa ukladanie spopolnených pozostatkov do existujúceho hrobového miesta, napr. vybudovaním schránky na existujúcom jedno- alebo dvojhrobe.

§ 6 - Tlecia doba

Tlecia doba pre pohrebisko Cintorín Nesluša je pri hrobovom mieste 10 rokov, pri hrobke 20 rokov a pri urne 30 rokov. 

§ 7 - Plán hrobových miest

Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové (alebo urnové) miesto podľa schváleného plánu hrobových miest. Plán hrobových miest je zverejnený na webom sídle obce v časti Virtuálny cintorín.

§ 8 - Užívanie hrobového miesta

(1) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo vo výnimočných prípadoch na uloženie urny.

(2) Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.

(3) Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

(4) Výška ročného nájomného je:

 1. jednohrob € 30,00/10 rokov,
 2. dvojhrob € 60,00/10 rokov,
 3. hrobové miesto pre dieťa do 14 rokov € 20,00/10 rokov,
 4. urnové miesto v kolumbáriu € 275,00/30 rokov,
 5. urnový hrob – samostatný € 20,00/10 rokov.

Suma za nájom pri troj- a viachrobových miestach je stanovená ako násobky nájomného za jedno hrobové miesto.

(5) Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.

§ 9 - Povinnosti nájomcu hrobového miesta

(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:

 1. dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
 2. udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho okolie do vzdialenosti 30 cm v poriadku a na vlastné náklady,
 3. platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta,
 4. nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď.,
 5. maximálna výška pomníka nesmie presiahnuť 1300 mm; to sa nevzťahuje na pomníky postavené pred účinnosťou tohto prevádzkového poriadku,
 6. po ukončení nájmu hrobového miesta je nájomca, resp. jeho nástupca povinný odstrániť na vlastné náklady pomník, rám a ostatné súčasti hrobového miesta,
 7. v prípade, že nájomca nie je schopný po ukončení nájmu hrobové miesto vyčistiť, urobí tak prevádzkovateľ pohrebiska na náklady nájomcu alebo jeho právneho nástupcu.

(2) K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

(3) Pri zhotovení stavby podľa odseku 2 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi predpismi, ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery alebo druh použitého materiálu. Pritom:

 1. pomník, rám a obruba nesmú zasahovať mimo prenajaté hrobové miesto,
 2. nesmie dôjsť k zamedzeniu alebo obmedzeniu prechodu k iným hrobovým miestam.

(4) Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť stavebný materiál.

(5) Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

(6) Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

(7) Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.

(8) Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

§ 10 - Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti

(1) Pohrebisko je verejnosti prístupné:

 1. v období od 01. 04. do 30. 09. denne od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
 2. v období od 01. 10. do 31. 03. denne od 8:00 hod. do 18:00 hod.,
 3. v čase sviatku Pamiatky zosnulých (1. – 3. 11.) vrátane predchádzajúcej soboty a nedele od 6:00 hod do 24:00 hod.

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

(3) Prístup na pohrebisko mimo stanovenej doby je možný len po dohode s prevádzkovateľom.

(4) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

§ 11 - Povinnosti návštevníkov pohrebiska

(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.

(2) Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.

(3) V areáli pohrebiska sa zakazuje požívať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.

(4) Je zakázané spaľovať v priestoroch pohrebiska trávu a iný odpad.

(5) Je zakázané v priestoroch pohrebiska používať pyrotechniku, ohňostroje alebo svetelnú show a pod.

(6) V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.

(7) Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a len po určených komunikáciách.

(8) Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.

(9) Návštevník pohrebiska je povinný areál opustiť pred ukončením návštevného času.

(10) V zimnom období môžu byť priestory pohrebiska neudržiavané – návštevník je povinný prispôsobiť sa týmto podmienkam.

§ 12 -Nakladanie s odpadmi na pohrebisku

(1) Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska.

(2) Pri uložení odpadu mimo priestorov na to určených, resp. pri zmiešavaní odpadu sa bude postupovať ako pri porušení ustanovení VZN Obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom. 

§ 13 - Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.

(1) Nájomné zmluvy na hrobové miesta, hrobky alebo miesta na uloženie urny sa uzatvárajú s Obcou Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša.

(2) Obec Nesluša vedie evidenciu pohrebiska v zmysle platnej legislatívy.

(3) Zmeny v spôsobe vedenia evidencie oznámi nájomcom Obec Nesluša verejnou vyhláškou zverejnenou na webovom sídle obce alebo na obvyklom mieste.

§ 14 - Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko

(1) Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby, pričom rozsah prác, ktoré má pohrebná služba zabezpečiť, určuje v dohode s touto pohrebnou službou.

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

(3) Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na pohrebisko za účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich podmienok: 

 1. obrady zabezpečované pohrebnou službou musia byť v súlade s plánom obradov, ktorý vypracúva prevádzkovateľ pohrebiska na podklade oznámení prevádzkovateľov pohrebných služieb,
 2. prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi pohrebiska minimálne 24 hodín pred zamýšľaným obradom, resp. zamýšľaným vstupom na pohrebisko.

(4) V prípade realizácie pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov sú prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci povinný postupovať v súlade s platnou legislatívou, platným prevádzkovým poriadkom pohrebiska a prevádzkovým poriadkom domu smútku.

(5) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený odoprieť vstup prevádzkovateľom pohrebných služieb a ich zamestnancom, v prípade ak:

 1. prevádzkovateľ pohrebiska eviduje voči prevádzkovateľovi pohrebných služieb pohľadávky po lehote splatnosti,
 2. zamestnanci prevádzkovateľa pohrebných služieb sa správali v hrubom rozpore s dobrými mravmi, platnými prevádzkovými poriadkami a platnou legislatívou,
 3. prevádzkovateľ pohrebných služieb vykonával činnosti na pohrebisku bez predchádzajúceho súhlasu alebo informovania prevádzkovateľa pohrebiska.

(6) Prevádzkovateľ pohrebnej služby uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska náklady spojené s jeho vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním obradu, pochovaním a s tým súvisiacim použitím zariadení pohrebiska), v súlade s cenníkom služieb vopred, najneskôr do 30 dní od vstupu na pohrebisko.

§ 15 - Zrušenie pohrebiska

Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

§ 16 - Ochranné pásmo pohrebiska

Obec Nesluša v zmysle § 15, ods.7 Zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v nesk. znení stanovuje šírku ochranného pásma Cintorína Nesluša na 0 m.

§ 17 - Dom smútku

Dom smútku slúži k dočasnému uloženie pozostatkov v chladiacom boxe, k príprave pohrebu pohrebnou službou a k dôstojnej rozlúčke so zosnulými. Dom smútku sa skladá z prevádzkovej časti a obradnej časti.

§ 18 - Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku

Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku nasledovné:

 1. chladiace zariadenie na dočasné uskladnenie pozostatkov,
 2. obradnú miestnosť na vykonávanie pohrebných obradov – cirkevných i občianskych.

§ 19 - Základné údaje o dome smútku

Objekt je prízemná, podpivničená budova. Súčasťou objektu je:

 1. obradná miestnosť s katafalkom,
 2. miestnosti, v ktorých sa nachádza chladiaci box,
 3. sociálne zariadenie pre verejnosť,
 4. miestnosť pre prípravu pohrebného obradu,
 5. prevádzkový priestor – sociálne zariadenie pre zamestnancov,
 6. prevádzkový priestor – sklad náradia a čistiacich prostriedkov,
 7. prevádzkový priestor – miestnosť správcu cintorína a domu smútku,
 8. prevádzkový priestor – miestnosť na prípravu pozostatkov na pohreb.

§ 20 - Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku

Prevádzkovateľ je povinný v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom, príslušnými VZN obce a Zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 1. umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri uzatváraní rakvy 
  pred pochovaním, s výnimkou v prípade úmrtia na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri stave pokročilého rozkladu tela,
 2. zdržať sa v styku s pozostatkami a pozostalými necitlivého správania, pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi, resp. iných osôb v súlade s poslednou vôľou zosnulého a prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
 3. dbať na funkčnosť ozvučenia, chladiaceho zariadenia, elektrického osvetlenia, rozvodu vody a kanalizácie v objekte,
 4. kontrolovať a robiť prehliadky priestorov domu smútku podľa potreby,
 5. vykonávať potrebné opravy a rekonštrukcie menšieho rozsahu, v prípade potreby opráv elektroinštalácie a ostatných inžinierskych sietí v spolupráci s obcou zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na opravu,
 6. informovať obec o závažných skutočnostiach súvisiacich s prevádzkou domu smútku, ktoré zistil v rámci kontroly a prehliadok priestorov domu smútku,
 7. viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, minimálne v rozsahu § 8 ods. 4, písmeno d) Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z.,
 8. viesť evidenciu o chladiacom zariadení - teplotu v chladiacom zariadení pri uložení pozostatkov a čas uloženia pozostatkov.

§ 21 - Povinnosti návštevníkov domu smútku

(1) Návštevníci domu smútku sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje, a pod. Rovnako nesmú odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory domu smútku, vodiť zvieratá s výnimkou vodiacich a služobných psov, resp. rušiť prebiehajúcu rozlúčku so zosnulým.

(2) Deťom mladším ako 12 rokov je vstup do priestorov domu smútku povolený len v sprievode dospelej osoby.

(3) Pred vstupom do domu smútku sú návštevníci povinní vypnúť si mobilné zariadenia. 

§ 22 - Rozlúčka so zosnulým

(1) Určenie času na vzdanie úcty nebohému je na dohode medzi obstarávateľom pohrebu a prevádzkovateľom domu smútku, odporúča sa v maximálnej dĺžke 1 hodinu v deň pohrebu alebo deň pred pohrebným obradom.

(2) V letných mesiacoch je trvanie času na vzdanie úcty nebohému obmedzené na 30 minút.

(3) Po dohode s prevádzkovateľom je možné večerné modlenie pri zosnulom, prípadne aj stráženie zosnulého. Z kapacitných dôvodov sa však môže obmedziť počet pozostalých pri týchto aktivitách.

(4) Dom smútku sa pre pozostalých a účastníkov pohrebu otvára minimálne hodinu pred začiatkom smútočného obradu.

(5) Ľudské pozostatky môžu byť pred rozlúčkou vystavené v otvorenej rakve. Toto neplatí v prípade úmrtia na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri pokročilom stave rozkladu tela. 

§ 23 - Režim dezinfekcie a údržby čistoty prevádzkových priestorov domu smútku

(1) Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.

(2) Za týmto účelom sa vykonáva mechanická očista a dezinfekcia, ktorá je zameraná na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov. Pri čistení a dekontaminácii povrchov sa zachováva dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia čistiacich prostriedkov v odporúčaných koncentráciách s teplou vodou, a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom, pričom pri čistení, dezinfekcii a dekontaminácii sa dodržiavajú dávkovanie a postupy pre prácu s prípravkami podľa odporúčaní výrobcu, a zároveň sa používajú vhodné ochranné pracovné pomôcky.

(3) Hlavné zásady správne vykonanej dezinfekcie a dekontaminácie priestorov:

 1. správne vykonaná mechanická očista,
 2. pri dezinfekcii použitá správna koncentrácia dezinfekčného prípravku. Príprava roztoku sa robí tak, že odporúčané množstvo prípravku sa zriedi čistou pitnou vodou bez mechanických nečistôt,
 3. príprava čerstvých dezinfekčných roztokov, čo najkratšiu dobu pred použitím,
 4. dodržanie odporúčanej doby pôsobenia dezinfekčných prostriedkov na čistených povrchoch.

(4) Používané prípravky:

 1. na mechanickú očistu – napr. Jar, Pur, tekuté prášky Cif, Ata, Domestos, Fixinela,
 2. používané na dezinfekciu – Savo, Chloramín T, Jodonal B, Fortenal.

(5) Prípravky určené na mechanickú očistu alebo dezinfekcia sa skladujú vždy v pôvodnom obale s jasným označením prostriedku; o použití dezinfekčných prostriedkov vedie prevádzkovateľ evidenciu v rozsahu : prostriedok, dátum a čas použitia, použitá koncentrácia prípravku.

(6) Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.

(7) Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:

 1. prevádzkové priestory, šatne, sociálne zariadenie – po každom pohrebnom obrade a podľa potreby,
 2. chladiace zariadenie – po každom pohrebnom obrade, v prípade kontaminácie a podľa potreby,
 3. obradné priestory – po každom pohrebnom obrade a podľa potreby.

(8) Zamestnanci majú vyčlenené priestory, kde sa prezliekajú do pracovného odevu, ktorý je vhodne vybavený nábytkom a vešiakom.

(9) Pri práci sú zamestnanci povinný dodržiavať zásady osobnej hygieny a pri kontaminácii biologickým materiálom sú povinný umyť a dezinfikovať zasiahnuté časti pokožky použitím vhodného prípravku s baktericídnym a virucidným účinkom (napr. Septoderm, Spitaderm).

§ 24 - Sankcie

(1) Porušenie povinnosti stanovených týmto prevádzkovým poriadkom je priestupkom podľa § 32 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve; priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne udeľuje regionálny úrad verejného zdravotníctva; priestupky podľa odseku 1 písm. c) až l) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec Nesluša.

(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

(3) Za priestupky podľa § 32, odsek 1 Zákona č. 131/2010 Z. z. možno uložiť pokutu do 663 eur; bloková pokuta môže byť do výšky 66 eur.

§ 25 - Záverečné a zrušujúce ustanovenia

(1) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 08. 02. 2023.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša Uznesením č. I-4/2023 dňa 09. 03. 2023.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2023.

(4) Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša.

(5) Za dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska a zamestnanci obce Nesluša.

(6) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenie sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 vrátane všetkých jeho dodatkov.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.