Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe ustanovenia § 6 odst.1 a § 11, odst. 4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané  obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení.

§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, prenájom priestorov budov a prenájom zariadení, spôsob a výšku úhrady za ne.

(2) Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Nesluši a starostom obce, ako výkonným orgánom obce.

(3) Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

(4) Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej úpravy – zákona NR SR č.18/1995 Z. z. o cenách a sú záväzné pre orgány obce Nesluša, Obecný úrad v Nesluši a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony a prenájom požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri jednotlivých položkách sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto VZN.

(5) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na prenájom, spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol prenájom resp. takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

(6) Ak sadzobník cien neustanovuje inak, poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na prenájom, vykonaním služby alebo úkonu obcou Nesluša.  

§ 2 Dohoda o cene

(1) Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a vznikne tým, že žiadateľ súhlasí s uvedenou cenou, alebo tým, že požadovanú cenu zaplatí.

(2) Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na prenájom, poskytovanie služieb a úkonov obce.

§ 3 Zmluvný vzťah

(1) Obec Nesluša stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.

(2) Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka.

(3) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Občianskeho zákonníka). Zároveň nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. č.18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov).

(4) Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (najmä v sociálnych prípadoch) rozhodol:

  1. o znížení ceny za poskytované služby a úkony do výšky 50% ceny podľa sadzobníka,
  2. o  odpustení povinnosti zaplatiť cenu uvedenú v sadzobníku cien.

(5) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonania úkonu zo strany obce nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje odôvodňujúca dohoda o úhrade ceny za prenájom, poskytnutú službu alebo vykonaný úkon.

§ 4 Splatnosť ceny

(1)  Cena je splatná týmito spôsobmi:

  1. ak je presne určená sadzobníkmi cien a poplatkov je splatná pred poskytnutím danej služby, úkonu,
  2. ak je potrebné vykonať vyúčtovanie a výpočet skutočnej výšky ceny za dohodnutú službu, cena je splatná po poskytnutí služby a výpočte presnej ceny za službu, úkon. V tomto prípade je na základe dohody medzi žiadateľom a poskytovateľom zložiť zálohu  za poskytnutú službu, úkon.

(2) Úhrada ceny môže byť realizovaná: 

  1. prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave,
  2. poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave,
  3. platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade.

(3) Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

(4) Ak poplatok nebude zaplatený včas, obec je oprávnená zvýšiť poplatok o 0,3% za každý omeškaný deň platby.

§ 5 Spoločné ustanovenia

(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto VZN sú príjmami rozpočtu obce.

(2) Ak toto VZN neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa primerané ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č. 18/1995 Z. z. o cenách.

§ 6 Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši dňa 09. 10. 2023.

(2) Návrh VZN a sadzobník cien boli vyvesené na úradnej tabuli od 11. 09. 2023.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli  od 12. 10. 2023.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 28. 10. 2023.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

(6) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení, vrátane všetkých dodatkov.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.