Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na 1. mimoriadnom zasadnutí dňa 18. 03. 2019 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na 30. 04. 2019.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Nesluša odovzdá osobne do podateľne obecného úradu alebo zašle poštou na adresu Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce, t. j. do 16. 04. 2019 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením "Voľba hlavného kontrolóra obce Nesluša – NEOTVÁRAŤ". Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky.

Náležitosti písomnej prihlášky, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra:

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené úplné stredné vzdelanie.

Úväzok:

 • 7,5 hodiny za týždeň, t. j. 20 %-ný pracovný úväzok.

Ďalšie predpoklady a všeobecné podmienky:

 • prax v ekonomickej alebo kontrolnej oblasti,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, znalosť zákona o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona (§ 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.