Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 18. 03. 2019.

Uznesenie č. M I-1/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

a) voľbu overovateľov zápisnice,
b) program rokovania I. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

a) Overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. PhDr. Juraj Bosý.
b) program I. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková.

Uznesenie č. M I-2/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na dĺžku pracovnej doby hlavného kontrolóra obce Nesluša na 7,5 h/týždeň; t. j. 20%-ný úväzok na funkčné obdobie 2019 – 2025.

OZ schvaľuje dĺžku pracovnej doby pre hlavného kontrolóra obce Nesluša na funkčné obdobie 2019 – 2025 na 7,5 h/týždeň; t. j. 20%-ný úväzok.

Čas: 16 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková.

Uznesenie č. M I-3/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nesluša na deň: 30. 04. 2019.

OZ schvaľuje deň konania volieb hlavného kontrolóra obce Nesluša: 30. 04. 2019.

Čas: 16 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.