Obecný úrad vydal Neslušské noviny 1/2016 (pdf), ktoré sú v tomto čase roznášené po domácnostiach.

Príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, s novým vedením obce sa zmenili mnohé dlhodobo zaužívané veci, o čom ste sa mnohí mohli sami presvedčiť na vlastné oči počas návštevy obecného úradu, alebo aj na novej web stránke našej obce Nesluša. Avšak nie všetci občania dostávajú dostatok informácií o práci obecného úradu a keďže považujem informovanie obyvateľov za veľmi dôležité, rozhodla som sa, že Obecný úrad v Nesluši bude každý polrok vydávať informačné noviny, kde budeme informovať o najdôležitejších veciach, ktoré sa v obci udiali alebo sa plánujú uskutočniť.

Aj napriek zvýšenému úsiliu v poslednom roku a pol skrášliť našu obec a skvalitniť život v nej, nie je všetko v úplnom poriadku a je stále čo naprávať a zlepšovať. Preto chcem poprosiť všetkých občanov o trpezlivosť. Treba si uvedomiť fakt, že na rozbehnutie väčších projektov je nevyhnutá zdĺhavá príprava a dokumentácia, ktorá stojí nemalé množstvo energie a času. Avšak verím, že už v tomto roku budú naplnené očakávania aj náročnejších občanov. Okrem informačných novín obce Nesluša, ktoré práve držíte v rukách sme sa rozhodli podporiť šírenie informácií aj videozáznamami, ktoré budú uverejňované na webovej stránke obce (prvý záznam, na ktorom sa okrem iného schvaľoval programový rozpočet na roky 2016 – 2018 už bol zverejnený). Taktiež chceme rozbehnúť posielanie obecných oznamov na e-mailové adresy. Ak máte záujem dostávať tieto informačné e-maily, napíšte pracovníkovi obecnému úradu Matejovi Tabačkovi so žiadosťou o odoberanie informačných emailov na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Takýto typ informovanosti sme sa rozhodli zaviesť, pretože časť obyvateľov sa nenachádza v čase hlásenia obecných rozhlasov v obci ale aj preto, že nie na všetkých miestach Nesluše je obecný rozhlas zreteľne počuť. Veríme, že zvýšená miera informovanosti prinesie svoje ovocie v tom, že sa budete vo väčšej miere zaujímať o dianie v našej obci a Vašim záujmom prispievať k verejnej kontrole nakladania s verejnými prostriedkami.

Zhrnutie aktivít Obecného úradu v Nesluši v roku 2015 a predpokladané aktivity na prvý polrok 2016.

V minulom roku bola vykonaná dezinfekcia celého obecného úradu. Taktiež sa maľovali kancelárie a ošarpaný sokel obecného úradu bol nanovo vybrúsený a natretý. Opotrebované parkety v jednotlivých kanceláriách sme zamenili za zvyškové parkety, ktoré boli nájdené v suteréne úradu. V apríli minulého roka bola opravená poškodená strecha obecného úradu z dôvodu zatekania na viacerých miestach (fotodokumentáciu z týchto opráv je možné si pozrieť na webstránke obce). Treba podotknúť, že táto oprava je iba dočasná, nová strecha sa plánuje urobiť tento rok. Finančné prostriedky vyčlenené na tento účel sú 30 000 eur.Inštalácia kanalizačnej prípojky OcÚ

Pri kopaní kanalizačnej prípojky na obecný úrad bol kopacím mechanizmom pretrhnutý optický kábel telekomunikačného operátora. Operátor nebol do tohto dňa schopný poslať technikov, aby poruchu odstránili. Z tohto dôvodu musíme trpieť vykopanú jamu pred obecným úradom.

Pomerne akútnym problémom budovy obecného úradu je nezabezpečenie odizolovania objektu od okolitej pôdy. Keďže zvody zo strechy sú ukončené voľne do pivnice bez odtokových potrubí, múry budovy sú navlhnuté a majú tendenciu sa rozpadávať. Preto bude potrebné v najbližšom polroku odkopať obvodové múry a odizolovať ich od okolitej pôdy, taktiež vybudovať odtoky zo zvodových rúr.

Ďalším obecným objektom, do ktorého sa v minulom roku investovalo bol Dom opatrovateľskej služby (DOS). Boli vymenené staré okná na prvom a druhom poschodí. V tomto roku nás teda čaká ešte výmena okien na prízemí. Popri výmene okien sme v DOS aj vymaľovali.

DOS s novými plastovými oknami

Začiatkom tohto roka bol obecným úradom vypracovaný projekt „Plynofikácia a rekonštrukcia vykurovania v budove DOS“, ktorý bol poslaný zo žiadosťou o dotáciu vo výške 13 500 eur na Ministerstvo financií. Predpokladané náklady na tento projekt však budú až vo výške 25 000 eur. Ďalšou investíciou v DOS na tento rok je výstavba oplotenia a prístupovej komunikácie. Za informáciu stojí aj fakt, že do dnešného dňa nebola budova DOS zakreslená v katastri.

Donedávna bola cesta do DOS blokovaná

V Katolíckom kultúrnom dome (KKD) boli minulý rok ošetrené steny v časti „Peklo“, ktoré plesniveli. Ošetrené steny boli následne vymaľované (fotky na webstránke obce). Taktiež bolo zakúpené nové čerpadlo na vykurovanie objektu, keďže staré čerpadlá boli zhorené a vyhadzovali ističe na plynovom kotle. Taktiež bola na prístavbe KKD opravená strecha, ktorá zatekala.

V súčasnosti sa o KKD vedie majetkový spor medzi obcou a rímsko-katolíckou cirkvou. Obec si nárok na KKD robí na základe nájdenej hospodárskej zmluvy v Čadčianskom štátnom archíve z roku 1973, ktorá hovorí o odpredaji KKD obci.

V bývalom zdravotnom stredisku boli taktiež ošetrené a vymaľované steny v suteréne (fotky na webstránke obce). V tomto roku sa pripravuje projekt na vybudovanie ambulancií s bezbariérovým vstupom.

Na začiatku roka 2015 boli z objektu Hornej základnej školy vyvezené tri veľkokapacitné kontajnery odpadu. Na zabezpečenie ochrany obvodových múrov sme nahradili vytrhané odkvapy novými plastovými rúrami po celom obvode budovy. V septembri 2015 bola vypracovaná štúdia na prerobenie tohto objektu na Domov opatrovateľskej starostlivosti. Predpokladané finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu boli odhadnuté na 1 500 000 eur. Obec by takúto investíciu musela riešiť návratnou pôžičkou. V prípade zmeny legislatívy by sa obec mohla o túto sumu uchádzať aj z Eurofondov, avšak podľa súčasne platných predpisov sa o takýto typ projektu môžu uchádzať iba obce s počtom obyvateľov nad 5000 (fotografie na webstránke obce).

V centre obce sa minulý rok zbúrala pekáreň, WC a garáže. Búracie práce boli vykonané na základe búracieho povolenia, ako aj statického posudku. V tomto roku plánujeme postupnú revitalizáciu centra. Chceme, aby sa k forme revitalizácie centra vyjadrili aj občania obce. Aj touto formou Vás preto vyzývame, aby ste nás informovali o Vašej predstave nového centra.

V roku 2015 sa opravil komín na základnej škole (ZŠ), ktorý bol v dezolátnom stave. (fotky na webstránke obce). Na školské objekty sa však chceme zamerať najmä v tomto roku. Pre materskú školu dal obecný úrad spracovať projekt: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ a školskej jedálne“. Predpokladaná suma projektu je 600 000 eur. Pre základnú školu obecný úrad taktiež vypracoval projekt na odstránenie havarijného stavu toaliet vo výške 86 000 eur. Taktiež v tomto roku plánujeme opravu strechy na telocvični. Žiaľ, na tento typ projektu nie sú vyhlásené žiadne výzvy a obec bude tieto projekty znášať na vlastné náklady.

V letných mesiacoch minulého roku bola opravená strecha na futbalovom ihrisku, táto oprava bola nevyhnutá z dôvodu, že do budovy zatekalo (fotografie na webe obce). Keďže je futbalový štadión aj tribúna na nevysporiadaných pozemkoch a budova tribúny podľa katastra neexistuje, nie sú tieto objekty ani na liste vlastníctva obce. Z tohto dôvodu je veľmi ťažké do nich investovať. V najbližších mesiacoch musí prebehnúť najskôr majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod ihriskom a tribúnou a až potom sa bude môcť začať s rekonštrukciou tribúny, ktorá je v dezolátnom stave.

Na cintoríne sa v minulom roku opravilo schodisko pred domom smútku, dokončili chodníky a pripravil sa priestor na osadenie nového kríža (pozri fotky na webe obce).

V minulom roku bol zrekonštruovaný obecný vodojem Dúbravy, boli predĺžené trasy do zberačov vodojemu Parišovka, šachty a uzávery v týchto vodojemoch. Taktiež boli zakúpené a nainštalované dávkovače chlóru, filtre a vodomery (fotky na webstránke obce). V roku 2016 bude obecný úrad uzatvárať zmluvy s odberateľmi vody z obecného vodovodu, meniť vodomery. V tomto roku sa taktiež bude robiť projekt na obecný vodovod. Budú sa zameriavať prípojky, aby sme odhalili čiernych odberateľov, ktorí obecnú vodu využívajú, ale za ňu neplatia. Týmto spôsobom chceme odhaliť aj „sabotéra“, ktorý pravidelne vypúšťa obecné vodojemy. V tomto roku plánujeme zatepľovať vodojemy Parišovka a Chovancovce. V druhom spomenutom vodojeme bude vybudované oplotenie. Zároveň sa budú postupne vymieňať ventily a predpripravovať hydranty v šachtách obecných vodojemov, aby následne bolo možné operačne odkaľovať obecný vodovod.

Zrekonštruovaný vodojem Dúbravy

Zrekonštruovaný vodojem Dúbravy

Začiatkom minulého roka sa začalo s čistením nášho potoka – Neslušanky na nižnom konci, koncom roka sa pokračovalo čistením riečneho koryta z vyšného konca až po obchod Hrubý. V súčasnosti čistiace práce na potoku pokračujú (fotografie na webe obce). V minulom roku boli opravené mosty na Nižnom konci a u Vlkov. Zároveň boli zrenovované zábradlia všetkých obecných mostov a boli vykonané základne nátery týchto zábradlí.

V nasledujúcich mesiacoch bude na potoku vykonané geodetické zameranie, ktoré bude slúžiť ako podklad na projekt regulácie Neslušanky. Obecný úrad sa bude uchádzať o dotáciu z eurofondov, ktorá bude zverejnená 1. júna 2016. Predpokladaná suma projektu na reguláciu nášho potoka je cca 15 000 000 eur. V prípade poskytnutia dotácie z EÚ sa bude obec na projektových nákladoch podieľať sumou 5 % z celkovej sumy.

Obecný úrad momentálne pracuje aj na projekte: „Zberný dvor Nesluša“ v hodnote cca 1 100 000 eur. V minulom roku bol pripravený výškopisný a polohopisný plán a dva geometrické plány na oddelenie určených pozemkov na zberný dvor, ktorý je plánovaný na Nižnom konci obce.

Komunálny odpad

V minulom roku došlo k zásadným zmenám v oblasti komunálneho odpadu. Občania Nesluše pocítili najmä zmenu vo vyberaní poplatkov za komunálny odpad, kde sa množstevná platba zmenila na paušálnu, čo v niektorých rodinách spôsobilo značné navýšenie platieb za túto službu. Zmena financovania nastala najmä z dôvodu tvorby čiernych skládok po celom katastri obce. V minulom roku obecný úrad odstránil nelegálne skládky v osadách (Mičekovci, Majtánky, Kubalovce, Ondruškovce, Drndovka, na konečnej – Poľany) a v obci (Nižný koniec – rómska osada, nad Radovkou – pod vysokým napätím). Fotografie sú na webstránke obce. Zároveň však obecný úrad zabezpečil zberné nádoby na separovaný zber a rozmiestnil ich po celej dĺžke obce.

Nelegálna skládka Majtánky

OZNAMY

Harmonogram zberu komunálneho odpadu na 2. štvrťrok 2016

ZMESOVÝ

KOMUNÁLNY ODPAD

VIACVRSTVOVÉ NÁPOJOVÉ

OBALY ("tetrapaky")

ELEKTROODPAD

DROBNÝ STAVEBNÝ

A OBJEMNÝ ODPAD

07. 04. (štvrtok) 11. 04. (pondelok) 18. 04. (podnelok) 08. 04. (piatok) 9-16 h
21. 04. (štvrtok) 09. 05. (pondelok) BATÉRIE A AKUM. 22. 04. (piatok) 9-16 h
05. 05. (štvrtok) 06. 06. (pondelok) 13. 05. (piatok) 9-16 h 06. 05. (piatok) 9-16 h
19. 05. (štvrtok) PLASTY 16. 05. (pondelok) 9-16 h 20. 05. (piatok) 9-16 h
02. 06. (štvrtok) 04. 04. (pondelok) NEBEZPEČNÝ ODPAD 03. 06. (piatok) 9-16 h
16. 06. (štvrtok) 02. 05. (pondelok) 17. 06. (piatok) 9-16 h 17. 06. (piatok) 9-16 h
30. 06. (štvrtok) 30. 05. (pondelok) 20. 06. (pondelok) 9-16 h  

Zoznam plánovaných kultúrnych akcií na druhý štvrťrok 2016

18. marca - Poľovnícka výstava
27. marca - Veľkonočná zábava
30. apríla - Stavanie mája
1. mája - Slávnostná omša, sv. Florián
21. mája - Hodová zábava
22. mája - Neslušské hody
31. mája - Váľanie mája

Fašiangový pochodMesiac úcty k starším

Oznam o potrebe uzatvorenia zmluvy o prenájme hrobového miesta

Na základe platného VZN č. 8/2015 obce Nesluša Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku, je potrebné po uplynutí nájmu hrobového miesta uzatvoriť so správcom cintorína zmluvu o prenájme hrobového miesta.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.