Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nesluša č. 6/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

Časť I. Úvod

§ 1 Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje podľa osobitného predpisu:

 1. výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
 3. výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,
 4. výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.

§ 2 Účel a predmet

(1) Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca").

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prispievať na:

 1. čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí,
 3. čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času.

(3) Príspevok je poplatok zákonného zástupcu na:

 1. čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. čiastočnú úhradu za pobyt v školskom klube detí,
 3. čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času.

(4) Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materskej škole, v školskom klube detí a v centre voľného času sa určuje na mesiac a školský rok.

(5) Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 01. 09. do 30. 06. školského roka, pri materskej škole od 01. 09. do 31. 07.

(6) O spôsobe platenia príspevku rozhodne riaditeľ školy, školského zariadenia po dohode s radou školy, rodičovskou radou, zriaďovateľom.

(7) Termín a spôsob platenia príspevkov v školách a školských zariadeniach určí riaditeľ školy a školského zariadenie interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy, školského zariadenia.

§ 3 Pôsobnosť

Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia zriadené obcou Nesluša a to:

 1. Základnú školu s materskou školou, Nesluša 837;
 2. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Nesluša;
 3. Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Nesluša;
 4. Školskú jedáleň, Nesluša 1000 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Nesluša.

Časť II. Materská škola

§ 4 Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona na € 15,00/mesiac za jedno dieťa.

(2) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 5 Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Príspevok v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(2) Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť, je povinný uhradiť príspevok do 20. júna príslušného roka. Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov. Zdravotný stav dieťaťa preukáže lekárskym potvrdením.

(3) Celý mesačný príspevok sa odpustí, ak dieťa nedochádzalo do školy ani jeden deň v príslušnom mesiaci:

 1. v čase hlavných školských prázdnin v mesiacoch júl a august z rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa,
 2. v čase prerušenia prevádzky školy rozhodnutím príslušného orgánu v mimoriadnej situácii, v núdzovom stave alebo výnimočnom stave (v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku),
 3. v čase prerušenia prevádzky školy na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodov podľa § 150a ods. 2 školského zákona (v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku).

(4) Celý mesačný príspevok sa vráti zákonnému zástupcovi za dieťa, ktoré preruší dochádzku do školy na celý kalendárny mesiac (ďalej len dlhodobé prerušenie dochádzky) z dôvodov:

 1. choroby alebo zákazu dochádzky do školy nariadeného príslušným lekárom pre deti a dorast, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:
  • zákonný zástupca dieťaťa písomne alebo elektronickou formou oznámi škole do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti,
  • zákonný zástupca dieťaťa do 5 pracovných dní po pominutí dôvodov dlhodobej neprítomnosti doručí škole žiadosť o odpustenie, resp. vrátenie príspevku s dokladom potvrdeným príslušným lekárom pre deti a dorast o zdravotnej nespôsobilosti dieťaťa navštevovať školu, v ktorom je uvedená dĺžka trvania zdravotnej nespôsobilosti;
 2. z rodinných dôvodov, ak sa dieťa so svojím zákonným zástupcom prechodne zdržuje mimo okresu sídla materskej školy, pričom sú súčasne splnené nasledovné podmienky:
  • zákonný zástupca dieťaťa písomne alebo elektronickou formou oznámi škole do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa a  predpokladanú dobu trvania neprítomnosti,
  • zákonný zástupca dieťaťa do 5 pracovných dní po pominutí dôvodu dlhodobej neprítomnosti doručí škole žiadosť o odpustenie, resp. vrátenie príspevku s dokladom potvrdzujúcim prechodný pobyt mimo okresu sídla materskej školy.

Časť III. Školský klub detí

§ 6 Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného Obcou Nesluša na návrh riaditeľa ZŠ s MŠ Nesluša 837, ktorej je školský klub detí súčasťou, určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z takto: za jedno dieťa navštevujúce Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Nesluša 15,00 €/mesiac.

(2) Táto suma je v súlade s § 114, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z .z. neprevyšuje 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.

(3) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 7 Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa školskom klube detí zákonný zástupca dieťaťa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

§ 8 Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, vydá riaditeľ príslušnej základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, v súlade s ustanovením § 5, ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný úrad v Nesluši, ktorý je „druhostupňový orgán“, prostredníctvom riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Nesluša 837, ktorej je školský klub detí súčasťou.

Časť IV. Centrum voľného času

§ 9 Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

(1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného Obcou Nesluša na návrh riaditeľa ZŠ s MŠ Nesluša 837, ktorej je centrum voľného času súčasťou, určuje Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z takto:

 1. veková kategória do 15 rokov € 1,00/mesiac - € 5,00/ polrok – za návštevu jedeného záujmového útvaru,
 2. veková kategória nad 15 rokov € 2,00/mesiac - € 10,00/ polrok – za návštevu jedeného záujmového útvaru,
 3. pre obe kategórie pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu pre CVČ je výška poplatku € 0,00/rok - vzdelávací poukaz platí na jeden záujmový útvar na celý rok,
 4. pre kategóriu do 15 rokov pre prihlásenie do každého ďalšieho záujmového útvaru je výška poplatku € 5,00/polrok,
 5. pre kategóriu nad 15 rokov pre prihlásenie do každého ďalšieho záujmového útvaru je výška poplatku € 10,00/polrok. 

(2) Príspevok sa uhrádza vopred polročne, do konca prvého mesiaca v prvom a druhom polroku daného školského roka. 

§ 10 Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za účasť dieťaťa v záujmovom útvare centra voľného času zákonný zástupca dieťaťa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

§ 11 Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou centra voľného času

(1) Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, vydá riaditeľ Základnej školy s materskou školou Nesluša, v súlade s ustanovením § 5, ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný úrad v Nesluši, ktorý je „druhostupňový orgán“, prostredníctvom riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Nesluša 837, ktorej je centrum voľného času súčasťou.

Časť V. Školská jedáleň

§ 12 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Nesluša, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

(3) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre materskú školu je určené 3. finančné pásmo A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Pre žiakov základnej školy je určené 2. finančné pásmo A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Zamestnancom školy a iným fyzickým osobám sa určuje 2. stupeň finančného pásma B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb.

(4) Evidencia odberu stravy žiakov ZŠ, dospelých stravníkov a zamestnancov ZŠ v ŠJ bude na  základe čipu (ktorý je stravník povinný si zakúpiť, cena čipu je vo výške 5 €) alebo na základe karty (SAD, platobná karta).

(5) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:

Ukazovateľ

Stravník

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo

Spolu náklady na nákup potravín

Príspevok na režijné náklady

Platba za jeden deň (réžia a doplatok na nákup potravín)

Desiata

Obed

Olovrant

MŠ - dieťa MŠ

0,50

1,20

0,40

2,10

0,60

2,70

ZŠ - žiak prvého stupňa ZŠ

-

1,50

-

1,50

0,60

2,10

ZŠ - žiak druhého stupňa ZŠ

-

1,70

-

1,70

0,60

2,30

Zamestnanci a cudzí stravníci

-

2,20

-

2,20

2,00

4,20

Pozn.: sumy sú uvedené v eurách, skratky: MŠ – materská škola, ZŠ – základná škola.

§ 13 Podmienky úhrady v školskej jedálni

(1) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:

 1. dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
 2. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak  zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.

(2) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať  najneskôr do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

(3) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín  a skutočnú výšku režijných nákladov.

(4) Zákonný zástupca uhrádza do 20. dňa mesiaca vopred jednorazový príspevok na stravovanie v sume 20 €. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku stravníka.

(5) Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie platí počas školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, Nesluša 837 pre jednotlivé pracoviská. Samostatne počas školskej dochádzky v MŠ a samostatne počas školskej dochádzky v ZŠ.

(6) Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma  a skutočnú výšku režijných nákladov.

(7) Obec Nesluša, ako zriaďovateľ ŠJ pri ZŠ Nesluša, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom.  To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

§ 14 Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí, centre voľného času sa vzťahujú osobitné predpisy:

 1. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

(3) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce 14. 09. 2023.

(4) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 09. 10. 2023.

(5) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 12. 10. 2023.

(6) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01. 11. 2023.

(7) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.