Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že týmto všeobecne záväzným nariadením v nadväznosti na § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a poplatok za drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") na území Obce Nesluša s účinnosťou od 1.1.2018.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

 1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, stanovenie hodnoty koeficientu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a stanovenie podkladov, ktoré sa musia predložiť.

§ 2 - Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z.

§ 3 - Sadzba poplatku a hodnota koeficientu

(1) Obec Nesluša (ďalej len "obec") ustanovuje nasledovné sadzby poplatku:

 1. obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov 0,0346 €;
 2. obec ustanovuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň 0,0411 €;
 3. obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za jeden kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín 0,0250 €.

(2) Povinnosť platiť poplatok za drobný stavebný odpad pôvodcovi odpadu vznikne v tom prípade, ak množstvo drobného stavebného odpadu od jedného poplatníka prekročí v kalendárnom roku 1000 kg.

(3) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

§ 4 - Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku

(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

(3) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

(4) Spôsob, forma a miesto platenia poplatku pri množstvovom zbere je upravená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok za príslušné zdaňovacie obdobie.

(5) Poplatok za drobné stavebné odpady sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

§ 5 - Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok. Poplatok alebo jeho pomerná časť bude vrátená do 60 dní odo dňa predloženia žiadosti a preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti.

(2) Dôvody zániku poplatkovej povinnosti:

 1. prihlásenie sa na trvalý pobyt v inej obci (meste),
 2. zánik prechodného pobytu,
 3. ukončenie nájomnej zmluvy,
 4. zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti,
 5. úmrtie,
 6. zánik vlastníckych práv,
 7. ukončenie podnikania na území obce.

§ 6 - Podklady pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti

Obec ustanovuje najmä tieto podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. doklad o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci/meste,
 2. doklad o zrušení prechodného pobytu v obci Nesluša,
 3. doklad o ukončení nájomnej zmluvy,
 4. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy,
 5. úmrtný list.

§ 7 - Oslobodenie a úľavy

(1) Obec môže na základe žiadosti poplatníka a požadovaných dokladov na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

(2) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať písomne správcovi miestnych poplatkov. V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť odôvodnenie a priložiť k nej doklady preukazujúce uvádzané skutočnosti v žiadosti.

(3) Žiadosť a požadované doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať každý kalendárny rok, okrem poplatníkov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí dlhodobo, poplatníkov, ktorí sú dlhodobo umiestnení v zariadení, napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadení sociálnych služieb, ktorí budú žiadosť a doklady predkladať každých päť rokov od podania poslednej žiadosti.

(4) V prípade dokladov vystavených v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je potrebné doložiť úradne overený preklad dokladu do slovenčiny.

(5) Poplatník si v zmysle zákona nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje osobitne za každé zdaňovacie obdobie.

(6) Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi bude predkladať tento poplatník za seba ale aj  za ostatných poplatníkov. Prípadne môže žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi predložiť aj samotný poplatník, na ktorého sa bude uplatňovať zníženie alebo odpustenie.

(7) Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý preukáže, že je:

 1. študent vysokej školy, strednej školy, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • ak študent študuje vo vzdialenosti menšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o návšteve školy mimo miesta trvalého pobytu súčasne s potvrdením o ubytovaní. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania;
  • ak študent študuje vo vzdialenosti väčšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o návšteve školy mimo miesta trvalého pobytu.
 2. obyvateľ, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o zamestnaní mimo miesta trvalého pobytu spolu s potvrdením o ubytovaní, prípadne nájomnou zmluvou alebo pracovná zmluva spolu s potvrdením o ubytovaní, prípadne nájomnou zmluvou. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania.
  • doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci;
  • doklad o prechodnom pobyte súčasne s nájomnou zmluvou;
  • sezónne dohody;
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu;
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb;
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove;
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach.
 3. obyvateľ, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o návšteve školy;
  • pracovným povolením;
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami;
  • potvrdením o zamestnaní v zahraničí, kde bude uvedené obdobie;
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí

(8) O úplné odpustenie poplatku môže požiadať poplatník, ktorý:

 1. sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (t. j. min 12 mesiacov a jeho prípadný krátkodobý pobyt v mieste trvalého bydliska počas kalendárneho roka neprekročí 21 dní);
 2. je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie alebo detský domov.

K zníženiu poplatku je potrebné doložiť hodnoverné doklady preukazujúce nárok na úľavu (viď. doklady v § 7 ods. 7 písm. b) a c)).

(9) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 7, 8 sa uplatní jedno zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2017 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V-12/2017.

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2018.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017, ktoré bolo schválené uznesením č. IV-12/2016 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

(4) Návrh vyvesený: 13. 11. 2017.

(5) VZN schválené: 01. 12. 2017.

(6) VZN vyvesené: 07. 12. 2017.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.