obrazok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

Obec Nesluša v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a §6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 6 ods. 13 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

§ 1 - Predmet nariadenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na 1 dieťa materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času so sídlom na území Obce Nesluša, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Zároveň toto VZN obce určuje výšku dotácie na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

(2) Školy a školské zariadenia obce:

  1. Základná škola Nesluša, rozpočtová organizácia, Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 37812858, bola zriadená Okresným úradom v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670, 024 01 Kysucké Nové Mesto Zriaďovacou listinou zo dňa 03. 06. 2002, jej súčasťou sú: Školský klub detí, Nesluša 837, Školská jedáleň, Nesluša 1000;
  2. Materská škola Nesluša, Nesluša 1000, 023 41 Nesluša;
  3. Centrum voľného času Nesluša, Nesluša 837, 023 41 Nesluša.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

(1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom; výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

(2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtov klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby) a v kategórii 642 – transfer jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky).

(3) Prijímateľom dotácie špecifikované v článku 1 tohto nariadenia je:

  1. Základná škola, Nesluša 837,
  2. Materská škola, Nesluša 1000,
  3. Centrum voľného času, Nesluša 837.

§ 3 - Výška a účel dotácie

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení, na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 VZN. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení sa každoročne prehodnocuje ku koncu kalendárneho roka spolu s prípravou rozpočtu obce.

§ 4 - Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení

(1) Príjemca dotácie podľa čl. 1 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

(2) Školské zariadenia spadajúce pod základnú školu sú financované prostredníctvom rozpočtu základnej školy.

(3) V prípade, že dotácia poskytnutá podľa tohto VZN nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

§ 5 - Lehota na predloženie údajov potrebných pre určenie výšky dotácie

Prijímateľ je povinný predložiť údaje potrebné k určeniu výšky dotácie na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.

§ 6 - Termín a spôsob poskytovania dotácie

(1) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre materskú školu sa určí ako súčin počtu detí v materskej škole, ktorý škola vykázala k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa aktuálnej hodnoty jednotkového koeficientu a koeficientu 27,3 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.

(2) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie – školskú jedáleň sa určí ako súčin počtu potencionálnych stravníkov v školskej jedálni, ktorý školské zariadenie – školská jedáleň vykázalo k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa aktuálnej hodnoty jednotkového koeficientu a koeficientu 1,8 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN. Obec príspevok zníži o náklady na elektrickú energiu aplyn podľa reálnej spotreby za kalendárny rok predchádzajúci roku, na ktorý sa príloha schvaľuje.Pokiaľ v čase schvaľovania prílohy nebude reálna spotreba k dispozícii, použije sa suma podľa zálohových platieb v aktuálnom roku. Výška príspevku na plyn je určená na 35 % z celkovej spotreby plynu budovy materskej školy.

(3) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školský klub detí sa určí ako súčin počtužiakov základnej školy, ktorý základná škola vykázala k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa aktuálnej hodnoty jednotkového koeficientu a koeficientu 1,6 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.

(4) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre centrum voľného času sa určí ako súčin počtu detí od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa aktuálnej hodnoty jednotkového koeficientu a koeficientu 1,1 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN. Centrum voľného času bude zo svojich prostriedkov prispievať na elektrickú energiu a plyn prostredníctvom originálnych kompetencií základnej škole podľa reálnej spotreby za kalendárny rok predchádzajúci roku, na ktorý sa príloha schvaľuje. Pokiaľ v čase schvaľovania prílohy nebude reálna spotreba k dispozícii, použije sa suma podľa zálohových platieb v aktuálnom roku. Výška príspevku na plyn je určená podľa vykurovacej plochy na 3,31 % za miestnosti centra voľného času a 6,16 % za používanie telocvične a na elektrickú energiu 9,47 % z celkovej spotreby základnej školy.

(5) Ročná výška dotácie na správu školských objektov sa určí ako súčin počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšky dotácie na správu školských objektov (podľa aktuálnej hodnoty jednotkového koeficientu a koeficientu 1,5 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.

(6) Uvedené finančné prostriedky vypočítané na správu školských objektov je možné použiť na opravy a údržbu, resp. na investície do obecných objektov. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce.

(7) Materská škola bude zo svojich prostriedkov prispievať na mzdy a prevádzku školskej jedálne príspevkom, ktorý sa určí ako súčin počtu detí materskej školy a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa aktuálnej hodnoty jednotkového koeficientu a koeficientu 1,8 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.

(8) Jednotlivé sumy, vypočítané vprílohe, sú matematicky zaokrúhľované na celé eurá.

(9) Obec poskytne príjemcovi podľa článku 1 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z celkovej dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

§ 7 - Záverečné ustanovenia

(1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

(2) S nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Nesluša č. 3/2014 výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

(3) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši uznesením číslo III-11 zo dňa 21. 03. 2015.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 07. 04. 2015.

Prílohy