Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 16. 06. 2022.

Prítomní poslanci: Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 hlavnej kontrolórky obce
 3. Záverečný účet obce 2021
 4. Rozpočtové opatrenie
 5. Návrh Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša
 6. Návrh č. 1 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 7. Prenájom a prevod nehnuteľností – „Alzabox“ a „Horná škola“
 8. Návrh doplnenia Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18.10.2021
 9. Návrh doplnenia Uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30.06.2021
 10. Dohody o uznaní vlastníctva – vysporiadanie pozemkov – ihrisko
 11. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 12. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 13. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 14. Diskusia
 15. Záver

1. Otvorenie rokovania

16:05 hod. starostka obce Ing. Zuzana Jancová privítala prítomných poslancov, hostí a zúčastnených občanov na II. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň prerušila zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu neprítomnosti dostatočného počtu poslancov na 15 min. O 16:20 hod. starostka obce predĺžila prerušenie do 16:30. Počas druhého prerušenia prišla za poslancami splnomocnená právna zástupkyňa manželov Uherovcov, JUDr. Janka Chorvátová, PhD., ktorá rozdala prítomným poslancom „Podnet k neschváleniu Návrhu Zmeny a dodatku č. 1 Územného plánu obce Nesluša“ a slovne žiadala, aby bol tento dokument zahrnutý do zápisnici, preto bude priložený k zápisnici ako príloha. Na vysvetlenie uviedla, že do Návrhu č. 1 Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša neboli zahrnuté aj pozemky vo vlastníctve jej klientov, ale boli tam zahrnuté pozemky, ktoré majú 5 a viac vlastníkov. Ing. Zuzana Jancová spolu s prítomnými poslancami jej vysvetlili, že do žiadosti o Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu obce Nesluša boli zahrnuté všetky žiadosti o zmenu územného plánu, ktoré si vlastníci pozemkov podali na Obecný úrad v Nesluši a boli schválené obecným zastupiteľstvom do 30.06.2020. Dôvodom, prečo nie sú všetky navrhované parcely zahrnuté v Návrhu č. 1 Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša, je kladné stanovisko Okresného úradu v Žiline iba pre tie územie, ktoré sú v návrhu uvedené. Ing. arch. Vladimír Barčiak, ktorý zabezpečoval pre obec Nesluša celý proces Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša, upozornil JUDr. Janku Chorvátovú, PhD., že svojím konaním ovplyvňuje prítomných poslancov priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

O 16:35 zrušila zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 6 odst. 3 Rokovacieho poriadku zastupiteľstva:

„Ak OZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa podľa bodu 2 tohto ustanovenia do pol hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia alebo ak počas zasadnutia prestane byť spôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí zasadnutie OZ. Starosta zvolá nové zasadnutie do 14 dní odo dňa uvedeného ukončenia zasadnutia OZ.“

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.