Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 30. 06. 2021

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: ng. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Pavol Škuta.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 hlavnej kontrolórky obce
 3. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
 4. Záverečný účet obce 2020
 5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837
 7. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 9. Žiadosť p. Ďuriaka o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla
 10. Zámer obce na prevod majetku
 11. Diskusia
 12. Záver

[16:08]

1. Otvorenie rokovania

III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Spýtala sa, či chce niekto zmeniť program rokovania. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. III-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program III. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program III. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Pavol Škuta.

Čas: 16 hod. 09 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 hlavnej kontrolórky obce

Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Márii Kormanovej. Tá v krátkosti zhrnula svoju správu z kontroly a predstavila plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. III-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/718;
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2021 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

OZ berie na vedomie:

a) správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/718.

OZ schvaľuje:

b) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2021.

Čas: 16 hod. 12 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

3. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová vyzvala Mgr. Ľubomíra Tichého, predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej, aby predstavil stanovisko komisie k záverečnému účtu obce. Mgr. Ľubomír Tichý začal zhrnutím zasadnutia komisie, spomenul aj žiadosť od spoločnosti SVS – inžiniering, s. r. o. o prehodnotenie ich žiadosti o odkúpenie pozemku. Starostka obce ho upozornila, že zatiaľ stačí iba stanovisko k záverečnému účtu.

4. Záverečný účet obce 2020

Predseda komisie teda povedal, aké je odporúčanie komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej k záverečnému účtu obce za rok 2020. Následne starostka poprosila hlavnú kontrolórku obce, aby uviedla svoju správu k záverečnému účtu. Ing. Zuzana Jancová ešte vysvetlila stav finančných prostriedkov, ktoré síce v minulom roku zostali ako prebytok, no na začiatku roka sa použili na vyplatenie projektov, ktoré boli dokončené a odovzdané. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. III-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2020

OZ berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020;
 2. správu hlavného kontrolóra za rok 2020.

OZ schvaľuje:

 1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok rozpočtu v sume € 369 181,56 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 369 181,56.
 2. použitie rezervného fondu vo výške € 572 748,32 na krytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2021.

Čas: 16 hod. 17 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Starostka rozobrala s poslancami rozpočet na projekty, ktoré bude obec najbližšie realizovať, či už v oblasti školstva počas letných prázdnin, ďalej v oblasti vodného hospodárstva, verejného osvetlenia, optickej siete a kamerového systému, projekt Domova opatrovateľskej služby a projekt územného plánu.

5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

Starostka uviedla ďalší bod programu o zrušení škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce a uviedla dôvody takýchto návrhov uznesení. Následne boli postupne prijaté uznesenia:

Uznesenie č. III-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – prekladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2021 o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Uznesenie č. III-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej, starostky obce, na zrušenie:

 1. rozpočtovej organizácie obce Nesluša s názvom: Základná škola, Nesluša 837 s jej súčasťami: Školská jedáleň, Nesluša 837 a Školský klub detí, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 37812548, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 03. 06. 2002 v znení neskorších dodatkov;
 2. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Materská škola, Nesluša 1000, so sídlom Nesluša 1000, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 12. 2001 v znení neskorších dodatkov;
 3. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Centrum voľného času, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 06. 2007.

a) Obecné zastupiteľstvo zrušuje podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 21 ods. 11 až 13 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k termínu 31.08.2021:

 1. rozpočtovú organizáciu obce Nesluša s názvom: Základná škola, Nesluša 837 s jej súčasťami: Školská jedáleň, Nesluša 837 a Školský klub detí, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 37812548, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 03. 06. 2002 v znení neskorších dodatkov;
 2. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Materská škola, Nesluša 1000, so sídlom Nesluša 1000, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 12. 2001 v znení neskorších dodatkov;
 3. organizačnú jednotku obce Nesluša s názvom: Centrum voľného času, Nesluša 837, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 06. 2007.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Poslanci so starostkou rozoberali dôvodu prečo má obecné zastupiteľstvo odvolávať riaditeľa školy.

b) Obecné zastupiteľstvo odvoláva z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Nesluša s názvom Základná škola, Nesluša 837, pani Ing. Andreu Špiriakovú k termínu 31.08.2021.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutie o zrušení rozpočtovej organizácie a jej súčastí a o zrušení organizačných jednotiek obce – zrušovaciu listinu.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837

Následne starostka uviedla návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. III-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Ing. Zuzana Jancová pokračovala a uviedla, že ako sme zrušili školské zariadenia, tak teraz je potrebné schváliť tento spoločný projekt – spojenia základnej školy s materskou školu. Následne prijatým uznesením:

Uznesenie č. III-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej, starostky obce, na zriadenie rozpočtovej organizácie s názvom Základná škola s materskou školou, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 53880391, so súčasťami:

 1. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 2. Školská jedáleň, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 3. Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou a
 4. Elokované pracovisko, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou,

od 01.09.2021 - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

a) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k termínu 01.09.2021 rozpočtovú organizáciu obce Nesluša s názvom Základná škola s materskou školou, so sídlom Nesluša 837, 023 41 Nesluša, IČO: 53880391, so súčasťami:

 1. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 2. Školská jedáleň, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou;
 3. Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou a
 4. Elokované pracovisko, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie obce Nesluša s názvom Základná škola s materskou školou Čas: 16 hod. 35 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

7. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša

Starostka Ing. Zuzana Jancová pokračovala návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša. Prijalo sa:

Uznesenie č. III-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka obce odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi – predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania. Ten začal žiadosťou p. Ďuriaka o odkúpenie obecného pozemku. Komisia neodporúčala zámer predaja tohto pozemku, tak ako tomu bolo aj v minulosti, keďže sa jedná o opätovnú žiadosť po niekoľkých rokoch. Následne prijaté:

Uznesenie č. III-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o odpredaj obecného pozemku č. KN-C 636 – záhrada o výmere 99 m2; pod. č. 612/2021.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o odpredaj obecného pozemku č. KN-C 636 – záhrada o výmere 99 m2.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 9; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosť p. Bieleša o zapojenie pouličného osvetlenia. Uviedol odporúčanie komisie žiadosť schváliť. Následne starostka obce vysvetlila poslancom, prečo ona nesúhlasí so zapojením ďalšieho svetelného bodu. Poznamenala, že sa jedná o súkromnú ani nie komunikáciu a nie to ani verejné priestranstvo, ktoré sme ako obce povinný osvetľovať. Uviedla tiež, že je tam osadené silnejšie osvetlenie, ktoré je podľa nej dostačujúce. Spomenula tiež, že porušila v obci asi 20 takýchto "zvláštnych osvetlení", ktoré mali ľudia zapojené a osvetľovali svoje súkromné pozemky. Ing. Ján Vojtek vysvetlil, že je stále platné Uznesenie č. I-1/2020 zo 17.02.2020, ktorým bolo schválené zapojenie osvetlenia na hranici pozemku. Starostka dala hlasovať za uvedenú žiadosť a bolo prijaté:

Uznesenie č. III-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom Nesluša 867, o zapojenie pouličného osvetlenia; pod. č. 598/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom Nesluša 867, o zapojenie pouličného osvetlenia – na existujúci stĺp sa pridá ešte jeden svetelný bod v rámci rozšírenia osvetlenia, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek pokračoval opakovanou žiadosťou p. Drndu o povolenie parkovania na obecnom pozemku a uviedol, že komisia neodporúča žiadosť schváliť. Starostka dala hlasovať za uvedenú žiadosť. Prijaté:

Uznesenie č. III-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla; pod. č. 669/2021.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla.

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 7; zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Predseda komisie pokračoval žiadosťou p. Drndu o sprístupnenie parcely 434/1 na prejazd, aby sa dostal k svojmu pozemku a mohol si tam vybudovať parkovacie miesta. Komisia odporúča žiadosť o prejazd schváliť, aby sa tým vyriešil pretrvávajúci problém. Starostka obce sa ujala slova a vysvetlila poslancom, prečo nebude možné sprístupniť túto parcely na prejazd. Obec má schválený projekt, na ktorý už dostala financie z eurofondov na vodozádržné opatrenia areálu školy – v tejto konkrétnej časti bude budovaný podľa projektu oporný múr.

[16:47]

Odišiel poslanec Ing. Michal Kloták.

Starostka uznala, že komisia nevedela o tom, ako bude projekt vyzerať.

[16:48]

Vrátil sa poslanec Ing. Michal Kloták.

Vincent Nemček navrhol, aby si žiadateľ podal opätovnú žiadosť po ukončení projektu. Následne dala starostka hlasovať za žiadosť p. Drndu, bolo prijaté:

Uznesenie č. III-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o sprístupnenie prístupovej cesty KN-C 434/1; pod. č. 709/2021.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o sprístupnenie prístupovej cesty KN-C 434/1 na prejazd. Zároveň však odporúča žiadateľovi podať si opätovnú žiadosť o prehodnotenie sprístupnenia parcely KN-C 434/1, ale až po ukončení naplánovaných a schválených prác v rámci projektu "Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy".

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie: za: Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek; proti: 0; zdržal sa: 7; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Starostka vyzvala Mgr. Ľubomíra Tichého, aby prestavil odporúčanie komisie finančnej, správy obecného pozemku, sociálnej a kultúrnej na žiadosť spoločnosti SVS – inžiniering, s. r. o. o prehodnotenie schváleného uznesenia o prenájme parcely KN-C 3221/9. Mgr. Ľubomír Tichý uviedol, že komisia odporúčala, aby sa pozemok neodpredával, ale aby sa im znížila výška nájmu na sumu 10 €/m2 – ročne. Starostka vysvetlila situáciu okolo nedokončeného napojenia kanalizácie v časti obce Žrebíky – Radovka a "Kamienková ulica". S bývalým vedením sa SEVAK, a. s. nedohodol a zostala táto časť obce bez napojenia. Navrhla, aby sa im dala podmienka, že obec im pozemok predá, ale za podmienky, že SEVAK, a. s. prevezme a napojí na verejnú kanalizáciu aj túto časť obce. Poslanci súhlasili, aby sa teda v prvom rade napojili nehnuteľnosti. Starostka dala hlasovať na prvý návrh – odpredaj pozemku. Bolo prijaté:

Uznesenie č. III-13a/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti SVS-inžiniering, s. r. o., so sídlom Oravská ul. 8557/22, Žilina, ktorá na základe mandátnej zmluvy zabezpečuje pre investora Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina, majetkovoprávne usporiadanie pozemku, o prehodnotenie stanoviska – prenájmu pozemku KN-C 3221/9 o výmere 97 m2, nakoľko výška nájomného schválená OZ je neprimerane vysoká a značne prevyšuje kúpnu cenu znaleckého posudku; pod. č. 673/2021.

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer prevodu obecného majetku - pozemku č. KNC 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene podľa znaleckého posudku vo výške 1 000,00 €.

Čas: 16 hod. 58 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 8; zdržal sa: Ing. Ján Vojtek; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Následne požiadala starostka Ing. Jána Vojteka, aby sformuloval návrh uznesenie. S poslancami rozobrali ešte podmienky a starostka dala hlasovať, prijaté:

Uznesenie č. III-13b/2021

b) Obecné zastupiteľstvo schváli zámer predaja obecného majetku - pozemku č. KNC 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene podľa znaleckého posudku vo výške 1 000,00 € za podmienky, že dôjde spoločnosťou SEVAK, a. s. k napojeniu na verejnú kanalizáciu nehnuteľností nachádzajúcich sa v časti obce Žrebíky („Radovka a Kamienková ulica“) – na miestnych komunikáciach č.: 14C, 15C, 16C, 17C do 1 roka od doručenia tohto uznesenia.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Mgr. Ľubomír Tichý dokončil ešte správu z II. zasadnutia komisie, ktorej je predsedom. Spomenul, že komisia navrhla, aby sa pre ľudí pripravil nejaký kultúrny program – napr. "kultúrne soboty" – na 1 - 2 hodiny by prišla zahrať nejaká skupina do centra obce v sobotu podvečer a následne by mohol program pokračovať letným kinom. Pavol Škuta navrhol, že pri akcii, ktorej je obec generálnym partnerom – "Neslušským chotárom" – cyklistické preteky, ktoré budú 14. 08. 2021 – by mohli poslanci uvariť guláš - mohla by to byť aj súťaž, že kto uvarí lepší. Ing. Ján Vojtek navrhol nechať túto tému do diskusie.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou p. Tomáša Janiša o výkopové práce na parcele KN-C 1678 z dôvodu realizácie plynovej prípojky k novostavbe. Komisia odporučila žiadosť schváliť. Starostka mala výhrady, nakoľko otec žiadateľa má na časti tohto pozemku postavený altánok, ktorý je prekážkou pri zimnej údržbe a aj smetiari sa sťažujú, že sa tam nedokážu otočiť. Poslanci oponovali, že vyriešiť problém s altánkom je v kompetencii stavebného úradu. A nebolo by správne trestať syna za chyby otca. Starostka dala hlasovať za žiadosť. Bolo prijaté:

Uznesenie č. III-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Janiša, bytom Nesluša 1047, o povolenie výkopových prác na parcele KN-C 1678, v kat. úz. Nesluša z dôvodu realizovania plynovej prípojky; pod. č. 622/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tomáša Janiša, bytom Nesluša 1047, o povolenie výkopových prác na parcele KN-C 1678, v kat. úz. Nesluša z dôvodu realizovania plynovej prípojky.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťami o zmenu územného plánu – prvá žiadosť p. Ladislav Uličného – jedná sa o lokalitu za rodinným domom jeho otca. Komisia odporučila žiadosť schváliť. Prijaté:

Uznesenie č. III-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ladislava Uličného, bytom Nesluša 1136, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 3365/5 na výstavbu rodinného domu; pod. č. 658/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ladislava Uličného, bytom Nesluša 1136, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 3365/5 na výstavbu rodinného domu.

Čas: 17 hod. 13 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

[17:13]

Odišiel poslanec Pavol Škuta.

Predseda komisie Ing. Ján Vojtek prešiel na ďalšiu žiadosť o individuálnu zmenu územného plánu – p. Romana Vlčka – v časti obce Vlkovce – je to v zastavanom území medzi chalupami. Komisia odporučila schváliť jeho žiadosť. Starostka dala hlasovať a prijali:

Uznesenie č. III-16/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Romana Vlčka, bytom Nesluša 749, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 2419; pod. č. 697/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Romana Vlčka, bytom Nesluša 749, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 2419 na výstavbu rodinného domu.

Čas: 17 hod. 14 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim, Pavol Škuta.

Ing. Ján Vojtek prešiel na ďalšiu žiadosť o individuálnu zmenu územného plánu obce. Žiadosť p. Kubalu – jedná sa o lokalitu – osada Petránky. Žiadateľ chce na tejto parcele realizovať letné tábory. Komisia odporúča žiadosť schváliť. Starostka pripomenula, že by bolo dobré dať nejaké podmienky, aby nám ľudia v tých osadách nestavali vily, ale aby ostal zachovaný ráz krajiny.

[17:16]

Vrátil sa poslanec Pavol Škuta.

Starostka uviedla, že v piatok by sa mal zastaviť architekt ohľadom územného plánu, tak by bolo dobré, keby sme mu dali pripomienky aj ohľadom tohto, nech by to zapracovali do územného plánu.

Ing. Vojtek uviedol, že by asi nebolo správne dávať do uznesenia o zmenu územného plánu nejaké podmienky ako má stavba vyzerať. Dohodli sa, že sa to zapracuje do textovej časti územného plánu. Starostka dala hlasovať. Prijaté:

Uznesenie č. III-17/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 4219/7; pod č. 702/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KN-C 4219/7 na rekreačné účely.

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Ing. Ján Vojtek; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

9. Žiadosť p. Ďuriaka o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla

Ing. Ján Vojtek uviedol žiadosť p. Ďuriaka o parkovanie na obecnom pozemku. Komisia by túto žiadosť odporučila schváliť. Starostka povedala, že by bolo dobré na tomto pozemku uskladniť časť posypového materiálu na zimnú údržbu, aby nemuseli chodiť chlapi až na zberný dvor, keď posypávajú na vyšnom konci. Ušetril by sa tým čas aj náklady na naftu. Tiež by sa tam mohli premiestniť kontajnery na separovaný zber, ktoré sú vedľa miestnej komunikácie. Pavol Škuta navrhol, či by tam nemohli parkovať a aj obec mať posypový materiál. Ing. Ján Vojtek poznamenal, že tam nie je toľko miesta. Starostka dala hlasovať. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. III-18/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovania vozidiel na parcele KNC 636; pod. č. 716/2021.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovania vozidla – 2 osobné automobily - na parcele KNC 636.

Čas: 17 hod. 21 min.

Hlasovanie: za: Ing. Ján Vojtek, Vincent Nemček, Mgr. Peter Piják, Martin Lisko; proti: 0; zdržal sa: Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Michal Kloták, PhDr. Juraj Bosý, Pavol Škuta; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim.

10. Zámer obce na prevod majetku

Ing. Zuzana Jancová uviedla posledný bod programu a dala hlasovať za návrh uznesenia. OZ prijalo:

Uznesenie č. III-19/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh p. MUDr. Róberta Patyka, bytom Nesluša 927, o uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemky pri cintoríne.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemok v oblasti areálu bývalej materskej školy, ktorý bol oddelený geometrickým plánom  č. 30/2021.  Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša č. KNC 1473/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 za cenu 2,50 €/m2. MUDr. Róbert Patyk predá Obci Nesluša - 39 m2 zo svojho spoluvlastníckeho podielu (2/12) z pôvodnej parcely č. KNE 2919, ktorý bude zahrnutý do výmery novovytvorenej parcely č. KNC 1472/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2 za cenu 2,50 €/m2. MUDr. Róbert Patyk a Tatiana Poniščjaková, r. Patyková predajú Obci Nesluša parcelu č. KNC 1475/4  - záhrada o výmere 109 m2 za cenu 2,50 €/m2;
 2. schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu podľa uznesenia č. II-9/2021 z 26. 05. 2021.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Ing. Ján Vojtek; neprítomní: Ing. Lenka Ondrušková, Adam Vilim

11. Diskusia

Starostka odovzdala slovo ešte Ing. Jánovi Vojtekovi, ale dokončil správu zo zasadnutia ich poslednej komisie. Predstavil návrh komisie, aby sa do centra obce zakúpilo viac lavičiek a nejaké vyvýšené záhony na kvety.

V rámci diskusie sa poslanci vrátili ešte k návrhu na nových členov školskej rady, kde odporúčajú schváliť tých istých poslancov, konkrétne: PhDr. Juraja Bosého, Martina Lisku, Ing. Petra Ozsvalda a Pavla Škutu.

Rozobrali aj možnosť už spomínaného „súťažného“ varenia poslaneckého gulášu pri akcii – „Neslušským chotárom“ a starostka obce spomenula, že v najbližších dňoch by sa malo začať s rekonštrukciou vodovodu od Parišovky, momentálne vyznačovali v obci trasy ostatných sietí.

[17:35]

12. Záver

Starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.