Starostka obce Nesluša pozýva na 4. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 16. 12. 2016 o 18:00 v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška v Nesluši.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet 2015
 3. Rozpočtové opatrenie 4-2/2016
 4. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2017 - 2019
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 6. Preradenie školskej jedálne pod obec
 7. Zrušenie komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport a vytvorenie dočasnej komisie pre organizovanie osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nesluša
 8. Správy hlavnej kontrolórky a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 1. polrok 2017
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny
 15. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 16. Rozpočtové opatrenie Základnej školy Nesluša
 17. Diskusia
 18. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.