Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 28. 06. 2019 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Záverečný účet obce 2018
3. Rozpočtové opatrenie
4. Vodozádržné opatrenie areálu Základnej školy v Nesluši
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
6. Návrh dodatku k VZN č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa načiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
8. Program odpadového hospodárstva obce Nesluša na roky 2016-2020
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – Požiarny poriadok obce Nesluša
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku
11. Voľba predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
12. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
13. Diskusia
14. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.