Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 14. 12. 2018 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Koncepcia zásobovania obce Nesluša pitnou vodou
3. Úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do vodojemu Dúbravy
4. Regulácia potoka Neslušanka
5. Diskusia
6. Voľba kronikára obce
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša, ktorým sa mení VZN Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov
9. Žiadosti - komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia
10. Voľba členov komisií, školskej rady
11. Voľba sobášiaceho poslanca na volebné obdobie 2018 - 2022
12. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.