Starostka obce Nesluša pozýva na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 17. 02. 2020 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Zámer odpredaja obecného majetku - Horná škola
3. Optická sieť
4. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
5. Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša
6. Rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020
7. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 kontrolórky obce
8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
9. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
10. Diskusia
11. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.