Obec Nesluša podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Nesluša, Nesluša 837, 023 41  Nesluša s pracovným pomerom na kratší pracovný čas (úväzok 15 %).

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť - § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť - § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka - § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja centra voľného času,
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii,
 • znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní v stupni požadovanom pre daný druh školského zariadenia,
 • úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa centra voľného času,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 6 strán),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • pracovný pomer bude uzatvorený na kratší pracovný čas - úväzok 15 %.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 31. 08. 2020 do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša.

Obálku označte heslom: "Výberové konanie - CVČ Nesluša - neotvárať!"

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi starostka obce.

Ďalšie informácie na obecnom úrade a na tel. čísle 0911 470 676.

V Nesluši 13. 08. 2020

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.