Obec Nesluša Vám na základe neustáleho parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách dáva na vedomie nasledovné skutočnosti:

Obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom.

Aktuálna novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Obec Nesluša Vám môže za porušenie zákazu zastavenia a státia, podľa § 139a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeliť pokutu 78 €.

Podľa § 9 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o verejnom poriadku

,,(1) Prekážky na verejnom priestranstve sú dovolené umiestniť len na nevyhnutnú dobu dovolenú týmto VZN.

(2) Umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených výnimiek a umiestňovanie trvalých prekážok na verejných priestranstvách je zakázané. Na verejných priestranstvách sa zakazuje umiestňovať najmä:

  1. stavebný a iný materiál,
  2. akékoľvek vozidlá a vraky,
  3. okrasné kamene, tyče, pätníky a iné prekážky,ktoré sú spôsobilé brániť v plynulej premávke, a najmä na úzkych komunikáciách bránia vyhýbaniu sa protiidúceho vozidla, sú spôsobilé blokovať vjazd, alebo prejazd vozidiel záchrannej zdravotnej služby, hasičov alebo polície pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.

(3) Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách je povinný bezodkladne odstrániť ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil (okrem písomne povolených výnimiek).

(4) V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto prekážku umiestnil, ju po upozornení obcou bezodkladne neodstráni, odstráni obec prekážku na jeho náklady. Obec použije všetky možné prostriedky na zistenie vinníka a bude ho v prípadne sankcionovať."

V nadväznosti na platné VZN a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch za vyššie uvedené priestupky možno uložiť pokutu majiteľovi vozidla do výšky 33 €.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciach. Počas zimného obdobia budú tieto vozidlá tvoriť prekážku pri údržbe a nebude možné predmetné komunikácie odhŕňať.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.