Ako správne nakladať s elektroodpadom?
Ako správne nakladať s odpadom z obalov/neobalových výrobkov?
Ako správne nakladať s odpadom z batérií a akumulátorov?

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS (OZV ELEKOS) je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérií a akumulátorov.

OZV ELEKOS apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoria menej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovane. OZV ELEKOS zabezpečuje pre zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov možnosti pre zvyšovanie ich povedomia o opatreniach potrebných pre predchádzanie vzniku odpadov, najmä vo vzťahu k nimi používaným výrobným technológiám, množstvu/veľkosti používaných obalov, ich zloženiu a nebezpečnosti pre životné prostredie.

OZV ELEKOS financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky) v obciach, v ktorých zodpovedá za vyhradený prúd odpadov. Od 01. 07. 2016 tak náklady na triedený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí občan, ale tieto náklady znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej zodpovednosti ustanovenej zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí peniaze ako aj finančné prostriedky obce, v ktorej žije.

Ako správne nakladať s elektroodpadom?

  • Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.
  • Elektroodpad treba odovzdať len na miestach na to určených.
  • Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný – nerozoberá sa, nevyberajú sa z neho jeho súčasti.
  • Grafická značka označuje, že takýto elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad.

Elektroodpad - nepatrí do koša (do roku 2005)Elektroodpad - nepatrí do koša (od roku 2005)

Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2015 (vľavo) a po 13. auguste 2005 (vpravo).

Ako správne nakladať s odpadom z obalov/neobalových výrobkov?

  • Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom „Zálohovaný obal“ treba odovzdať v mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke.
  • Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom zložení.
  • Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnotenia odpadu z obalu.

Recyklácia - značky

Grafické značky znázorňujúce, že obal je možné recyklovať alebo zahodiť. Súčasťou značky môže byť aj označenie materiálu, ktorého je obal vyrobený.

Značka - obal patrí do zbernej nádoby

Grafická značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby.

Ako správne nakladať s odpadom z batérií a akumulátorov?

  • Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad.
  • Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených, t. j. v predajniach, ktoré slúžia na ich predaj, na zbernom dvore alebo na inom zbernom mieste.
  • Správnym nakladaním s použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku nebezpečných látok v nich obsiahnutých do životného prostredia (ortuť, olovo, nikel a kadmium).

Značka - odpad nepatriaci do nádoby na bežný komunálny odpad

Grafická značka, ktorá označuje, že batéria a akumulátor nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ale do systému „oddeleného zberu“.

Kontakty

ELEKOS združenie - Organizácia zodpovednosti výrobcov, Párovská 44, 949 01  Nitra, IČO: 37857690, IČ DPH: SK2022533172

Infolinka: 0904 001 144, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločný baterkový systém, n. o. - Organizácia zodpovednosti výrobcov, Párovská 44, 949 01  Nitra, IČO: 45742871, DIČ: 2024055671

Infolinka: 0911 488 489, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.