Činnosť komisie v roku 2015 bola zameraná najmä na optimalizáciu vynaložených nákladov a hľadanie nových príjmov do rozpočtu obce, ktoré by dodatočne nezaťažili občanov. Toto úsilie vychádzalo zo súčasného stavu financií a kapitálových projektov obce. Smutným faktom je, že v minulých obdobiach sa zanedbali Eurofondy z ktorých sa mohlo napríklad zrekonštruovať centrum obce, či požiarna zbrojnica. Keďže v súčasnom rozpočtovom období Európskej únie na tento typ projektov nie sú vyčlenené prostriedky, obec bude musieť centrum obce zrekonštruovať za vlastné.

Komisia znížila finančné prostriedky udeľované ako jednorazové sociálne príspevky, ktoré v minulosti boli poskytované aj občanom nespĺňajúcich podmienky zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Komisia v tomto roku odporučila väčšine žiadateľom len materiálnu pomoc v podobe palivového dreva, či oblečenia. Takto sa snažíme predchádzať zneužitiu finančnej dávky. Komisia taktiež zreálnila výdavky na fungujúce športové a občianske združenia, takto ušetrené finančné prostriedky sa môžu poskytnúť pre nové vznikajúce športové kluby (hokejbalový klub Neslušskí Vlci) a občianske spolky (Priatelia Kysúc).

Veľkou výzvou bolo sprehľadnenie programového rozpočtu obce. Rozpočet obecnej samosprávy má byť prehľadný a má byť informačným zdrojom najmä pre obyvateľov obce. Z pôvodných 13 kapitol rozpočtu, v ktorých bolo možné sa zorientovať až po značne vynaloženom úsilí, predložila komisia zjednodušenú štruktúru rozpočtu. V novom rozpočte sa nachádza iba 8 kapitol. Rozpočtové kapitoly sú rozdelené hlavne podľa oblastí, ktoré podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení má vykonávať obec. Z nového rozpočtu sa dá ľahko vyčítať, napr. koľko obec ročne stojí prevádzka obecného úradu ako celku, čo z predchádzajúceho rozpočtu sa dalo zistiť až po sčítaní niektorých kapitol, či podkapitol. Nový rozpočet takisto ponúka kapitolu, kde sú zachytené len kapitálové výdavky. Občania tak ľahko zistia, koľko z peňazí sa ročne „preje“ a koľko sa aj investuje do budúcna.

Ďalším úsilím komisie v tomto roku bolo presadzovanie financovania rôznych záujmových, športových spolkov a občianskych združení (ktoré v minulosti boli financované priamo obcou) formou žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce. Tento typ financovania združení je pre obec výhodnejší najmä preto, že obecný úrad nemá povinnosť viesť účtovníctvo o finančných tokoch týkajúcich sa združení, čím sa šetrí čas a práca obecného úradu. Tiež sa eliminujú aj prípadne dodatočné výdavky, ktoré neboli dopredu rozpočtované. Ďalšou výhodou je, že takéto financovanie je prehľadnejšie, keďže na konci roka musí každý spolok, ktorý dostal finančnú dotáciu túto dotáciu zúčtovať podľa platného VZN obce Nesluša o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Touto formou mal byť financovaný aj tohtoročný Rocknes, ktorý sa nakoniec nekonal. Dôvodom neuskutočnenia Rocknesu nebol nedostatok finančných prostriedkov (bolo schválených 4000 eur, plus výnosy zo vstupného a poplatkov za stánky), ale chýbajúce technické zabezpečenie futbalového štadióna a neochota usporiadateľov zobrať na svoje plecia kus rizika a zodpovednosti, ktoré súvisí s organizovaním takéhoto typu podujatia. Avšak veríme, že v budúcom roku sa nájde spoločné úsilie a Rocknes sa opäť uskutoční.

Počas jedného roka je takmer nemožné odstrániť všetky nedostatky spojené s financiami a majetkom obce. Finančnú komisiu do budúcna čaká ešte veľa výziev. Medzi oblasti, ktorými sa chce finančná komisia prednostne venovať v roku 2016 patrí najmä majetok obce a nakladanie s ním (analýza predajov obecného majetku za posledné obdobie, prenájom obecného majetku a inventarizácia majetku obce). Ďalej to bude posúdenie finančnej náročností rôznych projektov, formy financovania, či rozsahu projektov, ktoré budú vychádzať z novej koncepcie rozvoja obce s identifikáciou hlavných rozvojových oblastí.

Finančná komisia aj touto formou chce vyzvať do ďalšieho obdobia občanov k väčšiemu záujmu o veci verejné, a najmä o vyššiu dávku záujmu o nakladanie s obecnými prostriedkami. Najmä kontrola verejnosti zabezpečí, že obecné peniaze sa budú využívať efektívnejšie a financie budú alokované tam, kde to obyvatelia vyžadujú a potrebujú. Viac informácií o fungovaní komisie môžete získať na stránke obce Nesluša, kde sú zverejnené zápisnice zo zasadnutí komisie alebo priamo u členov komisie.

Za finančnú komisiu Ing. Jozef Kubala

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.