Projekt: Rozšírenie MŠ Nesluša

 

Názov projektu: Rozšírenie MŠ Nesluša.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom zvýšenia kapacity MŠ a podporou inkluzívneho vzdelávania zvýšiť hrubú zaškolenosť detí MŠ a prispieť tak k plneniu cieľov stanovených do roku 2020 EK aby aspoň 95 % detí vo veku od 4 rokov do veku, v ktorom majú začať povinnú školskú dochádzku, sa zúčastnilo predprimárneho vzdelávania. Cestou rozširovania priestorových a kapacitných podmienok MŠ prispejeme k nástroju politiky 3: Zvýšenie kvalifikácií, zlepšenie odbornej prípravy a pracovných podmienok, ktorú si SR zvolila ako ústrednú tému podpory vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavných aktivít:

1. Rozšírenie kapacít existujúceho objektu MŠ prístavbou - Kapacita MŠ sa zvýši prostredníctvom prístavby k existujúcej budove. Prístavbou sa zmení vchod do budovy na bezbariérový, vybuduje sa zelená strecha.
2. Stavebno-technické úpravy areálu MŠ -na dvore MŠ vznikne detské ihrisko s cvičebnými prvkami.
3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ.

Tento projekt podporovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z fondu regionálneho rozvoja.

Výška poskytnutej podpory: 258 495,00 €.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.