Pri výskyte líšky pri obydlí je potrebné, aby obyvatelia napísali žiadosť o udelenie povolenia okresnému úradu na adresu:

Okresný úrad Žilina
Pozemkový a lesný odbor
A. Kmeťa 17
010 01  Žilina

V žiadosti musí byť uvedené meno, priezvisko, adresa, podpis žiadateľa a číslo parcely, na ktorej sa líška nachádza!

Vyjadrenie okresného úradu k lovu líšok v intraviláne

Riešením je § 56 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Požiadať však musia užívatelia nepoľovných pozemkov, nie obec ako taká. Lov na nepoľovných pozemkoch je vo všeobecnosti zakázaný, možno ho vykonať len na základe výnimky. Použitie poľovnej zbrane v intraviláne je z bezpečnostných dôvodov silne obmedzené. Na povolenie sa vzťahuje správne konanie a poplatok vo výške 40 €. V predmetnej veci by však bolo najúčinnejšie dohodnúť zintenzívnenie lovu líšok na poľovných pozemkoch v tesnej blízkosti obce.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.