Porucha na trase medzi pílou a Klimkovcami bola lokalizovaná. Nakoľko z dôvodu pretrvávajúcich mrazov nie je možné pristúpiť k oprave, porucha bude odstránená po oteplení. Upozorňujeme občanov, že prietok bude až do vykonania opravy znížený vo večerných hodinách od 20:00. Je preto nutné, aby si obyvatelia vytvorili zásoby, keďže vodu dotlačí len do lokalít s najsilnejším tlakom.

Pripomíname občanom, ktorí sa v období rokov 2005, 2010 - 2014 pripojili na obecný vodovod, že obecný úrad eviduje všetky nimi podpísané žiadosti, v ktorých boli upovedomení o technických podmienkach dodávky vody z obecného vodovodu. Znenie žiadosti je na konci tohto článku.

Obyvatelia, ktorí uvedené žiadosti podpísali (nové trasy budované svojpomocne bez stavebného povolenia):

  • Parišovka (2005),
  • Drndovka (2013 - 2014),
  • oproti družstvu (2014),
  • oproti píle (noví odberatelia mimo tlakového pásma),
  • Klimkovce (nová trasa),
  • Adamovské hony (2013 - 2014, celá trasa a druhá strana od transformátora),
  • Vlkovce (2014, mimo tlakového pásma),
  • Vyšná cesta (2011).

Ak niekto svoju nehnuteľnosť nadobudol od obyvateľa, ktorý žiadosť podpísal, mal byť o týchto skutočnostiach upovedomený pri kúpe.

Ďakujeme bývalému starostovi Ing. Marianovi Chovaňákovi za jeho obozretnosť.

Vaša žiadosť o pripojenie na verejný vodovod

Na základe Vašej žiadosti zo dňa ................... o pripojenie na verejný vodovod, Vám oznamujeme, že vzhľadom na technické možnosti a kapacitu verejného vodovodu v Nesluši týkajúce sa najmä miesta a spôsobu Vášho pripojenia na verejný vodovod, z ktorého vyplývajú požiadavky na čas dodávky vody, jej množstvo a tlak, presahujú tieto všeobecné požiadavky možnosti dodávky vody verejným vodovodom v Nesluši.

V zmysle § 22, odstavec 5) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách: „Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.“

Obec Nesluša Vám týmto dáva súhlas k pripojeniu sa na obecný vodovod, pričom splnenie požiadavok na čas dodávky vody, jej množstvo, tlak a odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom v Nesluši si ako odberateľ zabezpečíte vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.

V Nesluši ...................

Ing. Marian Chovaňák
starosta obce

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s obmedzenými technickými možnosťami dodávky vody pre moju nehnuteľnosť na parcele ..................., Nesluša ................... a potvrdzujem, že splnenie požiadavok na čas dodávky vody, jej množstvo, tlak a odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom v Nesluši si ako odberateľ zabezpečím vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.

V Nesluši ...................

..................................
podpis žiadateľa

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.