dotacia brko loga

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Nesluša
Kód projektu v ITMS 2014+: 310011L113
Miesto realizácie projektu: Obec Nesluša
Zmluvná výška NFP: 141 673,99 EUR
Časová realizácia projektu: od 05/2018 – 02/2019

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Nesluša. Predmetom projektu je:

  • nákup 1027 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti,
  • nákup 12 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce.

Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.