V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané obcou Nesluša, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok), sú vytvárané ako elektronické úradné dokumenty a budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia sú autorizované elektronicky kvalifikovaným elektronickým podpisom, vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu.

Listinný rovnopis je papierová podoba elektronického úradného dokumentu a jeho súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.  z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.