Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu;
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Ďalej je občan povinný

 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi;
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb;
 • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia;
 • ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie;
 • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

Oddelenie požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.