Obec Nesluša na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z. z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

§ 1 - Právne postavenie knižnice

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka Obecného úradu v Nesluši, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou v Čadci, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.

§ 2 - Poslanie knižnice

(1) Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

(2) Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, informačné besedy, kvízy).

§ 3 - Sprístupnenie knižničných fondov

(1) Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

(2) Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

(3) Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§ 4 - Správa knižnice

(1) Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.

(2) Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

(3) Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

§ 5 - Hospodárenie knižnice

(1) Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.

(2) Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.

(3) Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

(4) Finančné zdroje knižnice sú:

  1. rozpočet obce,
  2. príjmy z poplatkov za knižničné činnosti ktoré upravuje knižničný a výpožičný poriadok (zápisné, upomienky, náhrada za stratené knihy),
  3. sponzorské príspevky,
  4. príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru (zbierka na nákup kníh).

(5) Granty a sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

§ 6 - Záverečné ustanovenie

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Nesluši, dňa: 21. 03. 2015 uznesením č.: III-8/2015 a účinnosť nadobúda dňom: 23. 03. 2015.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.