V zmysle § 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach: Štatút Obecnej knižnice v Nesluši vydaný Obecným zastupiteľstvom v Nesluši, dňa 21. 03. 2015 vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Nesluši.

Knižničný poriadok

§ 1 - Pôsobnosť knižničného poriadku

(1) Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Nesluši (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

(2) Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch a vydaním tlačou.

(3) Obecná knižnica v Nesluši je univerzálnou verejnou knižnicou obce

(4) Jej zriaďovateľom je Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša. Knižnica je organizačnou zložkou obecného úradu.

(5) Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej služieb) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

§ 2 - Záväznosť knižničného poriadku

Knižničný poriadok je záväzný pre pracovisko knižnice v obci Nesluša. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Obecný úrad, Nesluša 978, 023 41 Nesluša.

§ 3 - Knižničný fond

(1) Knižničný fond knižnice tvoria:

 1. Primárny fond: len knihy.
 2. Sekundárny fond: katalógy (klasické), kartotéky, bibliografie, databázy v elektronickej forme( začína sa na nej pracovať).

(2) Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom obce. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

§ 4 - Služby knižnice

(1) Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby . Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

(2) Základné služby knižnice sú:

 1. výpožičné služby prezenčné (v knižnici),
 2. výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice),
 3. predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov,
 4. poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.

(3) Špeciálne služby knižnice sú:

 1. rezervovanie požadovaných dokumentov,
 2. medziknižničné výpožičné služby,
 3. medzinárodné medziknižničné výpožičné služby,
 4. písomné spracovanie bibliografií,
 5. sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov,
 6. reprografické služby

(4) Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

(5) Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku a vzdelania.

§ 5 - Prístupnosť knižnice

(1) Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

(2) Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice.

(3) Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie, napr. donáškou domov.

§ 6 - Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

(1) Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.

(2) Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.

(3) Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

(4) V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

(5) Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

(6) Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

§ 7 - Registrácia čitateľa

(1) Čitateľom knižnice sa môže stať:

 1. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať.
 2. Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

(2) Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. reprografické, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií atď.).

(3) Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

(4) Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

(5) Knižnica poskytne k nahliadnutiu čitateľovi pri zápise Knižničný poriadok.

§ 8 - Čitateľský preukaz

(1) Čitateľský preukaz sa vystavuje:

 1. Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom (od študentov sa požaduje aj predloženie indexu alebo potvrdenia o návšteve školy, od nezamestnaných potvrdenie o evidencii na úrade práce, u osôb od 15 do 18 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie rodičov o prevzatí hmotnej zodpovednosti, u detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom).
 2. Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.
 3. Právnym osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.

(2) Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.

(3) Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku.

(4) Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

 1. odhlásením čitateľa,
 2. neobnovením členstva v novom kalendárnom roku,
 3. hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.

Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

(5) Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom.

(6) Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa na overenie jeho totožnosti.

(7) Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1.Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto knižničného poriadku.

(8) Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady.

Výpožičný poriadok

§ 9 - Druhy výpožičiek

(1) Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

(2) Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (v knižnici).

(3) Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

(4) Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:

 1. dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice,
 2. dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

§ 10 - Zásady vypožičiavania

(1) Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.

(2) Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov.

(3) Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

(4) Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania.

(5) Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

 1. čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky),
 2. dokument si rezervoval iný čitateľ.

(6) Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

(7) Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.

§ 11 - Evidencia výpožičiek

(1) Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

(2) Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v čitateľskom preukaze

(3) Knižnica potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

§ 12 - Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

Čitateľ je povinný:

 1. Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.
 2. Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

§ 13 - Vymáhanie nevrátených výpožičiek

(1) Knižnica posiela čitateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

(2) Ak čitateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

§ 14 - Straty a náhrady

(1) Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

(2) O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

(3) Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:

 1. dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní;
 2. nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu (zhotovenie kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady vrátane nákladov na väzbu);
 3. nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knihovníka;
 4. finančnou úhradou za nevrátený dokument.

§ 15 - Medziknižničná výpožičná služba

(1) Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).

(2) Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.

(3) Pri výpožičkách MVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.

(4) Výpožičky MVS z iných knižníc sú bezplatné. Pri požiadavke na kópiu článku musí čitateľ uhradiť poplatok stanovený v Cenníku poplatkov a služieb tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

(5) Knižnica poskytuje MVS podľa Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o MVS.

Záverečné ustanovenia

(1) Cenník služieb a poplatkov Obecnej knižnice je súčasťou VZN o úhrade za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša VZN 4/2015.

(2) Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť zodpovedný pracovník knižnice.

(3) Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok z uznes. 3/91, B-2 z 18. 02. 1991.

(4) Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 23. 03. 2015.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.