Plagát projektu fotovoltiky na budove MŠ

Obci Nesluša bol z operačného programu Kvalita životného prostredia poskytnutý nenávratný finančný príspevok na vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektrickej energie pre objekt Materskej školy a školskej jedálne v obci Nesluša vo výške € 46 827,78. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Európska únia

Európsky fond sociálneho rozvoja

Logá OP KZP, EFRR, SIEA, štátny znak

Názov projektu: Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektrickej energie pre objekt Materskej školy a školskej jedálne v obci Nesluša.
Kód projektu v ITMS 2014+: 310041DAG5.
Miesto realizácie projektu: Obec Nesluša.
Zmluvná výška NFP: 46 827,78 EUR.
Časová realizácia projektu: od 09/2023 – 12/2023.

Fotovoltická elektráreň - (ďalej len FVE) - bude umiestnená na streche objektu, rozmiestnenie panelov sa nachádza výkresovej časti PD. Elektrická energia z FVE bude využívaná na vlastnú spotrebu objektu. Pripojenie FVE bude na existujúcu elektrickú inštaláciu. Zásahy do existujúcej elektrickej inštalácie nebudú potrebné a FVE bude napájať všetky rozvádzače v objekte.

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.