Doklady o vývoze žúmp je potrebné doručiť na obecný úrad do 25. 11. 2022.

Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.

Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje

  • meno,
  • priezvisko,
  • adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný,
  • dátum odvozu,
  • miesto umiestnenia žumpy,
  • množstvo vyvezených odpadových vôd,
  • názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala,
  • adresu čistiarne odpadových vôd.

Preto je potrebné, aby si každý skontroloval, či doklad o vývoze odpadových vôd obsahuje vyššie uvedené údaje.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.