Obec Nesluša ako správca pohrebiska poslednýkrát vyzýva k uzatvoreniu zmluvy o prenájme hrobového miesta na pohrebisku. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy do 30. 11. 2019 obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta v zmysle zákona o pohrebníctve.

Zoznam hrobových miest na zrušenie podľa sektorov aktualizovaný k 07. 11. 2019:

Obec Nesluša ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku (VZN č. 8/2015) oznámila zánik práva na prepožičané hrobové miesto verejnou vyhláškou a to najmenej 6 mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. Po uplynutí troch rokov od tohto zverejnenia naloží správca s hrobmi podľa § 135 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. a jeho novelizácií ako s vecami opustenými.

V prípade nejasností konaktujte starostku obce počas pracovných dní v čase od 7:00 do 12:00 hod. na telefónnom čísle 0911 470 676.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.