Hody v obci Nesluša sa budú konať 22. 05. 2016.

Žiadosť o pridelenie predajného miesta musí byť podaná písomne. Uzávierka podávania žiadostí je 13. 05. 2016. Na základe žiadosti obec pridelí žiadateľovi číslo stánku. Umiestnenie stánku si môže žiadateľ overiť na situačnej mapke. Poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa § 5 ods. 2 písm g) Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet obce č. SK40 5600 0000 0003 1807 1001 najneskôr do 17. 05. 2016. V prípade neuhradenia poplatku bude pridelené číslo stánku zrušené alebo pridelené inému žiadateľovi.

Mapa rozloženia stánkov na hodoch

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.