A. Zmesový komunálny odpad

 • 14. 07. (štvrtok),
 • 28. 07. (štvrtok),
 • 11. 08. (štvrtok),
 • 25. 08. (štvrtok),
 • 08. 09. (štvrtok),
 • 22. 09. (štvrtok).

Zber sa realizuje v nádobách predpísaných obcou (VZN č. 13/2015). Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu zberovou spoločnosťou T+T, a. s., Žilina; nádoba sa môže na verejnom priestranstve nachádzať najneskôr do 17:00 hod dňa vývozu odpadu.1 Nádoby neoznačené súpisným číslom domu, nádoby preplnené alebo nadmerne zaťažené nebudú zberovou spoločnosťou vyprázdnené! Dôrazne prosíme vodičov/majiteľov áut, aby v deň zvozu odpadu neblokovali miestne komunikácie.

Do nádob na zmesový odpad nepatria: plasty (pozri pol. B); viacvrstvové nápojové obaly (pozri pol. C.); papier, sklo, plechové obaly (pozri pol. D); elektroodpad, svetelné zdroje a nebezpečné odpady (pozri pol. F., G., H.). Prosíme domácnosti, aby do nádob neukladali biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie, zhnité ovocie a kuchynský odpad) – treba ich kompostovať na pozemkoch rodinných domov s použitím kompostérov.

B. Plasty

 • 04. 07. (pondelok),
 • 01. 08. (pondelok),
 • 05. 09. (pondelok).

Podomový zber – vhodne zaviazané vrecia s týmto vytriedeným odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu obecným úradom.1 Plastové fľaše ukladajte do vriec po zmenšení objemu (stlačené). Medzi plasty patrí aj polystyrén z balení rôznych výrobkov; s ohľadom na členitosť odporúčame polystyrén nadeliť na menšie kusy. Prosíme domácnosti, aby do vriec ukladali výhradne neznečistený plastový odpad.

C. Viacvrstvové nápojové obaly ("tetrapak")

 • 11. 07. (pondelok),
 • 08. 08. (pondelok),
 • 12. 09. (pondelok).

Podomový zber – vhodne zaviazané vrecia s týmto vytriedeným odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu obecným úradom.1 Tetrapaky dávajte do vriec stlačené/zošliapnuté (so značne zmenšeným objemom).

Dôrazne prosíme obyvateľov, aby nespaľovali viacvrstvové nápojové obaly vo svojich domácnostiach, nakoľko obsahujú látky vážne znečisťujúce ovzdušie a poškodzujúce pôdu, ktoré sú škodlivé až nebezpečné ľudskému zdraviu!

D. Papier, sklo, plechové obaly

 • nepretržite 24 hodín denne.

Červené, zelené a modré kontajnery objemu 1100 l na 10 zberných miestach v obci. Prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov alebo ku kontajnerom neukladali iný ako predpísaný odpad.

Papier a kartóny zväčša obsahujú látky, ktoré pri spaľovaní v domácnostiach produkujú škodlivé/nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie a pôdu s vážnymi dôsledkami pre ľudské zdravie! Medzi kovy patria aj plechové viečka/vrchnáky od sklenených obalov, konzervy, kovové obaly od piva a energetických nápojov. Prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov alebo ku kontajnerom neukladali iný ako predpísaný odpad.

E. Drobný stavebný odpad, objemný odpad

 • 08. 07. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00,
 • 05. 08. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00,
 • 02. 09. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00,
 • 30. 09. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00.

Zberným miestom pre drobný stavebný odpad (DSO) a objemný odpad (OO) je ihrisko nad obecným úradom, kontaktná osoba: Ing. Ján Melicher, mobil: 0902 623 176; pri zbere sa treba preukázať dokladom o trvalom/prechodnom pobyte v Nesluši.

Zber DSO je spoplatnený; vhodné je použiť pevné plastové vrecia (na stavebný odpad) alebo voľne ložený DSO doviesť na miesto zberu. Pri množstve najmenej 3,5 m3 je možnosť krátkodobo pristaviť veľkokapacitný kontajner (7 m3) na pozemok patriaci domácnosti. Do DSO patria aj záchodové misy a umývadlá zbavené plastových a kovových dielcov; odporúča sa rozbiť na menšie kusy – pozor na nebezpečenstvo úrazu!

Zber OO je bez poplatku. Do OO patrí najmä starý nábytok, matrace, koberce, detské kočíky, plastové nádoby splachovačov WC a pod.; objemný plastový záhradný nábytok odporúčame rozrezať napr. „flexou“ na menšie časti – pozor na nebezpečenstvo úrazu!

F. Elektroodpad

 • 26. 09. (pondelok).

Podomový zber – zvoz zabezpečuje obecný úrad; na verejné priestranstvo (pri svojom dome) možno vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu.

Do elektroodpadu patria veľké a malé domáce elektrospotrebiče (práčky, chladničky, televízory, mixéry, el. holiace strojčeky a pod.) a počítačová a telekomunikačná technika (počítače, tlačiarne, mobily a pod.) – pred zberom nerozoberajte na viac častí (je to zakázané) a skladujte v primerane suchom a čistom prostredí.

Ani malé elektrospotrebiče nepatria do zmesového KO (pozri pol. A.), často obsahujú nebezpečné látky, ktoré nesmú prísť na skládku.

G. Batérie a akumulátory, svetelné zdroje/H. Nebezpečný odpad

 • Každý piatok v čase od 9:00 do 16:00 alebo,
 • dohodou s kontaktnou osobou.

Zberným miestom je obecný úrad, kontaktná osoba: Ing. Ján Melicher, mobil: 0902 623 176; pri zbere sa treba preukázať dokladom o trvalom/prechodnom pobyte v Nesluši.

Zberu podliehajú malé batérie a akumulátory z rôznych prístrojov a autobatérie a akumulátory z áut prevádzkovaných domácnosťami (tento zber neslúži podnikateľom).

Do svetelných zdrojov patria žiarivky, výbojky a LED diódy – všetky obsahujú mimoriadne nebezpečné látky, ktoré nesmú prísť na skládky odpadu, teda nepatria do nádob na zmesový KO.

I. Jedlé oleje a tuky z domacní/J. Humánne a veterinárne lieky

 • Každý piatok v čase od 9:00 do 16:00 alebo,
 • dohodou s kontaktnou osobou.

Zberným miestom je obecný úrad, kontaktná osoba: Ing. J. Melicher, mobil: 0902 623 176; pri zbere sa treba preukázať dokladom o trvalom/prechodnom pobyte v Nesluši – zber jedlých olejov a tukov nie je určený pre podnikateľov.

Použitý rastlinný olej – PRECEDENÝ – prelejte do čistej plastovej fľaše a uzavrite.

Výmenou za odovzdaný použitý olej a tuky môžete získať:

 • 1 l = 1 ks toaletný papier,
 • 2 l = 2 ks toaletný papier a 1 ks servítky,
 • 4 l = 1 l repkového oleja,
 • 10 l = 5 l tekuté mydlo/jar/savo/0,7 l víno.

Poznámky:

1. Zber vyradeného alebo nepotrebného no použiteľného šatstva a obuvi je realizovaný nepretržite v centrálnej časti obce - parkovisko pri cintoríne; treba vkladať do menších igelitových vriec za účelom ochrany pred znehodnotením vodou/vlhkosťou. Zber slúži na charitatívne a humanitárne účely, nevkladajte šatstvo a obuv špinavé, poškodené alebo zničené!

2. Dôrazne vyzývame vodičov/majiteľov áut, aby v deň podomového zberu/zvozu odpadu neblokovali cestné komunikácie v obci!

3. Dôrazne vyzývame obyvateľov obce, aby nespaľovali staré šatstvo, obuv, plasty, tetrapaky a iný škodlivý, či inak nebezpečný odpad vo svojich domácnostiach – tieto odpady obsahujú látky vážne znečisťujúce ovzdušie a poškodzujúce pôdu, ktoré sú škodlivé až nebezpečné ľudskému zdraviu a životnému prostrediu!

4. Náležitosti výkonu služieb obce Nesluša v oblasti odpadového hospodárstva zabezpečujú títo zamestnanci obecného úradu:

 • Ing. Ján Melicher, mobil: 0902 623 176 v úradných hodinách obecného úradu – obnova označení nádob súpisným číslom, kúpa novej nádoby na ZKO, odber plastových vriec, praktická realizácia zberu/zvozu komunálnych odpadov a ich vytriedených zložiek.
 • Ing. Jana Škutová, mobil: 0902 623 182, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v úradných hodinách obecného úradu – miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, nahlasovanie zmien počtu osôb v domácnostiach, reklamácie vyrubeného poplatku, občianske podnety alebo otázky k VZN č. 12/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
 • doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., mobil: 0902 623 179, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v čase piatky od 10:00 do 15:00 hod – občianske podnety a otázky k VZN č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a k Systému zberu komunálnych odpadov obce Nesluša v roku 2016 (pdf).

5. Kontrolu účinnosti, efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti Systému odpadového hospodárstva obce a Programu odpadového hospodárstva obce v súčinnosti s VZN č. 13/2015 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade, VZN č. 12/2015 o poplatkoch za KO a DSO vykonávajú v zmysle zákona o obecnom zriadení kontrolné, iniciatívne a návrhové komisie obecného zastupiteľstva alebo priamo najvyšší samosprávny orgán obce Nesluša – zastupiteľstvo.

Zverejnené: 20. 06. 2016; aktualizované: 18. 07. 2016.

Vypracoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., referát ŽP, tel.: 0902 623 179, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


1Dôvod: prekážky v cestnej premávke a rešpektovanie estetického hľadiska

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.