Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Nesluša.

Časť prvá - Úvodné ustanovenia

§ 1 Účel nariadenia a rozsah platnosti

(1) Toto Nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša, schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. III-5/2023 zo dňa 26. 06. 2023.

(2) Záväzná časť Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša platí pre vymedzenú časť katastrálneho územia obce Nesluša, dokumentovaného vo výkresovej časti ako riešené územie.

(3) Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie Územného plánu obce Nesluša na plochách riešeného územia Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša, resp. do doby schválenia nového Územného plánu obce Nesluša.

Časť druhá - Záväzná časť územného plánu

§ 1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

Text článku 1 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu.

§ 2 Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch

Na konci článku 2 sa dopĺňa nasledujúci text: Pre obytnú plochu Nad družstvom riešenú v rámci Zmien a doplnkov č. 2 platí regulatív B1 prevzatý z platného ÚPN O Nesluša.

§ 3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

Text článku 3 ostáva v platnosti podľa platného znenia územného plánu.

§ 4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Text článku 4 ostáva v platnosti podľa platného znenia územného plánu.

§ 5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny

Text článku 5 ostáva v platnosti podľa platného znenia územného plánu.

§ 6 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Text článku 6 ostáva v platnosti podľa platného znenia územného plánu.

§ 7 Vymedzenie zastavaného územia

Text článku 7 ostáva v platnosti podľa platného znenia územného plánu.

§ 8 Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

Text článku 8 ostáva v platnosti podľa platného znenia územného plánu.

§ 9 Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a na chránené časti krajiny a na asanáciu

Text článku 9 ostáva v platnosti podľa platného znenia územného plánu.

§ 10 Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Dopĺňa sa odsek (2) Pre územie riešené v Zmien a Doplnkov č. 2 nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

§ 11 Zoznam verejnoprospešných stavieb

Na konci článku 11 sa dopĺňa nasledujúci text s odrážkou: Zmeny a doplnky č. 2 nenavrhujú žiadnu novú verejnoprospešnú stavbu. Na riešené územie Zmien a doplnkov č. 2 sa primerane vzťahujú nasledovné verejnoprospešné stavby schválené v územnom pláne obce Nesluša:

  • 2a miestne obslužné komunikácie,
  • 3a stavby súvisiace s realizáciou zásobovania pitnou vodou,
  • 3b stavby súvisiace s realizáciou splaškovej kanalizácie,
  • 3c odvádzanie vôd z povrchového odtoku z lokalít územného rozvoja,
  • 4f výstavba káblovej a vzdušnej sekundárnej siete na plochách navrhovanej výstavby,
  • 5a rozšírenie miestnej STL plynovodnej siete do rozvojových plôch bývania a občianskej vybavenosti,
  • 6a výstavba miestnej telekomunikačnej siete do plôch novej bytovej zástavby a občianskej vybavenosti.

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

V prílohe záväznej časti

Časť tretia – Záverečné ustanovenia

§ 15 Uloženie a nadobudnutie účinnosti

(1) V súlade s ustanovením § 28, ods. 3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša uložená na Obecnom úrade v Nesluši, na stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade, odbore výstavby a bytovej politiky v Žiline.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 07. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh VNZ č. /2023 vyvesený dňa: 31. 05. 2023

Návrh VZN č. /2023 zvesený dňa: 27. 06. 2023

VZN č. 4/2023 vyvesené dňa: 29. 06. 2023

VZN č. 4/2023 zvesené dňa:

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.