Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe § 6 a § 11 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods.3 zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 zo dňa 21. 06. 2022 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1ÚPN – O) Nesluša.

Časť prvá - Úvodné ustanovenia

§ 1 - Účel Nariadenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len Nariadenie) schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. III-8-3a) dňa 21. 06. 2022 vymedzuje záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ďalej len ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša) schválené obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 21. 06. 2022 uznesením č. III-8 /2022.

§ 2 - Rozsah platnosti ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša a nariadenia

(1) Nariadenie o záväzných častiach schválených ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša platí pre katastrálne územie obce Nesluša vymedzené vo výkresovej časti schváleného ÚPN – O Nesluša v znení  ZaD  č. 1 ÚPN – O Nesluša ako riešené územie.

(2) Toto Nariadenie platí do doby schválenia nového územného plánu obce Nesluša.

(3) Týmto Nariadením sa štylisticky, gramaticky a graficky upravuje textová záväzná časť ZaD  č. 1 ÚPN – O Nesluša.

§ 3 - Vymedzenie pojmov

(1) Záväzné časti ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

(2) Zásady určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania vymedzeného riešeného územia obce.

(3) Regulatívy sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia obce.

(4) Smerné časti ZaD č. 1 ÚPN – O  Nesluša vyjadrujú tie časti ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša, ktoré nie sú uvedené v záväzných častiach schválených ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša resp. v tomto Nariadení.

(5) Text, ktorý bol schválený a ostáva v platnosti, je napísaný tenkým kolmým písmom.

(6) Text, ktorý sa v rámci ZaD č. 1 ÚPN – O ruší, je napísaný tenkým šikmým malým písmom.

(7) Text, ktorý sa dopĺňa v rámci ZaD č. 1 ÚPN – O, je napísaný hrubým a šikmým písmom.

Časť druhá - Zásady a regulatívy

§ 1 - Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

Text článku 1 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu.

§ 2 - Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch

Text článku 2 sa upravuje v odseku (6) v regulatíve P2 a v odseku (7) regulatíve R2:

(6) Poľnohospodárska krajina

P2 - poľnohospodárska krajina - podhorské lúky a pasienky

Prípustné funkcie: činnosti spojené s obhospodarovaním trvalých trávnych porastov v podhorských polohách, líniové inžinierske siete, účelové komunikácie, pohybové rekreačné aktivity (turistika, beh na lyžiach a pod., zber liečivých rastlín). Na miestach s peknou výhliadkou je možné zriadiť oddychové miesta s lavičkami.

Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba Ruší sa text: "(okrem dočasných poľnohospodárskych stavieb)," činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy (vytváranie skládok a podmienok na šírenie inváznych rastlín, ničenie pôdneho krytu terénnymi vozidlami a pod.).

(7) Plochy rekreácie

R2 - plochy rekreácie - chalupárska rekreácia v osadách, chaty

Prípustné funkcie: prevažne jednotraktové drevené a murované rodinné domy a hospodárske objekty, rekreačné chalupy v osadách, údržba a rekonštrukcia existujúcich objektov (vrátane chát), ojedinele výstavba nových objektov v rámci navrhovaných zastavaných území osád.

V osadách je možný drobnochov hospodárskych zvierat, ale len v množstve, ktoré nebude mať negatívny vplyv na susedné rekreačné a obytné plochy. 

Neprípustné funkcie: všetky činnosti s nepriaznivým vplyvom na rekreačnú a obytnú funkciu; výstavba objektov, ktoré svojou veľkosťou, konštrukciou a tvaroslovím nenadväzujú na typickú zachovanú architektúru. Ruší sa text: "V osade Červené neuvažovať o rozšírení rekreačnej výstavby do územia navrhovaného SKÚEV Neslušské penovcové prameniská."

Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov nemovitostí riešiť výhradne na vlastných pozemkoch. Rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili prírodnú scenériu a charakter okolitej krajiny.

Pre obytné plochy riešené v Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN O Nesluša platí regulatív B1.

(1) Obytné plochy

B1 - obytné plochy - rodinné domy individuálne

Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, nerušiace výrobné služby ako súčasť pozemkov rodinných domov a doplnková funkcia bývania.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia, prípadne priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných plôch pre účely bývania.

Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta pre motorové vozidlá obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. Rodinné domy situovať min. 30 m od hranice lesného pozemku.

§ 3 - Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

Text článku 3 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu.

§ 4 - Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Text článku 4 sa dopĺňa v odseku (1) o body j), k):

j) Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo, ako aj rozvojové zámery cesty III. triedy III/2052,
k) Zachovať pôvodné prístupové trasy na lesné pozemky za účelom obhospodarovania lesa.

Text článku 4 sa dopĺňa v odseku (2) o body s), t), u), v), x), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh)

s) V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
t) Jednotlivé stavebné objekty umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od vodných tokov nad hladinu Q100 a osádzať s úrovňou prízemia min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov.
u) Správca vodných tokov v k.ú. Obce Nesluša nemá v súčasnosti určený rozsah záplavového územia, z toho dôvodu bude potrebné v ďalšom stupni projektovej prípravy investorom vypracovať a doložiť, v rámci výstavby v lokalite č. 5 Parišovce 2-cca 7 RD, hydrotechnický výpočet zameraný na stanovenie kapacity koryta toku a určenie záplavového územia pri prietoku Q100. Následne umiestniť objekty mimo zistené záplavové územie, nad hladinu Q100, prípadne vybudovať adekvátne protipovodňové opatrenia, ktoré budú rešpektovať prirodzený vývoj trasy koryta, nedôjde pri nich k priamemu zásahu do koryta vodného toku vo významnom rozsahu a ani k zásahu do brehových porastov vodného toku (napr. vybudovaním ochrannej líniovej stavby za hranicou ochranného pásma).
v) Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov
w) V prípade, že lokalita č.1 sa nachádza v úseku obcou plánovanej protipovodňovej ochrany, je potrebné navrhovanú výstavbu zosúladiť s projektovou dokumentáciou „Nesluša-potok Neslušanka protipovodňová ochrana".
x) Rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102, STN 73 6822 a pod.
y) Navrhované križovanie inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".
z) V rozvojových lokalitách realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.). 
aa) S odvádzaním dažďových vôd do vodných tokov je možné uvažovať len v množstve zodpovedajúcom prirodzenému odtoku z územia, aké bolo ešte pred urbanizáciou riešeného územia.
bb) Dažďové vody zo striech a spevnených plôch RD riešiť na pozemku stavebníka.
cc) Do doby, kým nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, je potrebné produkované splaškové odpadové vody akumulovať vo vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách. S budovaním malých čistiarni odpadových vôd bude možné uvažovať len výnimočne v riedko osídlenej oblasti. (§ 36 ods. 3 vodného zákona).
dd) Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z a NV SR č.269/2010 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
ee) Projektovú dokumentáciu stavebných objektov navrhovaných v blízkosti vodných tokov zaslať správcovi vodného toku na vyjadrenie.
gg) Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma sa požaduje odsúhlasiť so správcom vodného toku.
hh) Trasy kanalizačných potrubí v danom priestore v celom rozsahu akceptovať, dodržať pásmo ochrany kanalizácie v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 19 odst. 2 vymedzuje sa pásmo ochrany VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm) a v š. 2,5 m (nad DN 500 mm) od pôdorysného bočného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany podľa odst. 5 je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VK, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav.

Text článku 4 sa dopĺňa v oseku (6) o body e), f), g), h)

e) V rámci realizácie projektovej dokumentácie dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
f) Dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov.
g) Dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (najmä § 82, § 83).
h) Zachovať pôvodné prístupové trasy na lesné pozemky za účelom obhospodarovania lesa.

§ 5 - Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny

Ruší sa text v odseku (15):

(15) "V osade Červené neuvažovať o rozšírení rekreačnej výstavby do územia navrhovaného SKÚEV Neslušské penovcové prameniská"

Text článku 5 sa dopĺňa o odseky  (15), (16), (17):

(15) V lokalite č. 5 Parišovce 2 nezasiahnuť do porastov v južnej časti, najbližšiu výstavbu navrhovať min. 10 m od existujúcich porastov.

(16) Pri výstavbe v osadách by navrhované stavby mali byt' v architektonickom súlade s pôvodnými ľudovými domami, dodržať prvky ľudovej architektúry a prevedenie stavieb typické pre danú oblasť, proporčne vyrovnané stavby a na vonkajšie úpravy použiť stavebný materiál typický pre danú oblasť.

(17) Na ochranu pamiatkového fondu sa vzťahuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pri realizácii plánovaných stavebných alebo hospodárskych činností na riešených územiach v rámci návrhu „Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša“ je podľa § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) potrebné osloviť Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, resp. pre rozhodnutia iných orgánov štátnej správy. Podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk.

Vzhľadom na ochranu prípadných archeologických nálezov, nájdených mimo povoleného pamiatkového výskumu sa uplatňuje postup podľa § 40 ods. 2 - 3 pamiatkového zákona v spojitosti s § 127, ods. 1) a 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález archeologických nálezov. Počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu a podľa § 40 ods. 4 nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie; oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.

§ 6 - Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Text článku 6 sa dopĺňa v odseku (4) a článok sa dopĺňa o odseky (5) a (6):

(4) Pravdepodobné environmentálne záťaže:

Pravdepodobné environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti využitia územia:

 1. I. Názov EZ: KM (012) Nesluša - skládka PO III, názov lokality: skládka PO III, druh činnosti: skládka PO, stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65), registrovaná ako: pravdepodobná environmentálna záťaž.
 2. II. Názov EZ: KM (011) Nesluša - skládka PO a KO, názov lokality: skládka PO a KO I, druh činnosti: skládka PO a KO, stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35), registrovaná ako: pravdepodobná environmentálna záťaž.
 3.  v súvislosti so sanovaním dvoch pravdepodobných environmentálnych záťaží sa musí postupovať podľa zákona č. 409/2011 Z.z. v platnom znení a súvisiacich predpisov. Pri využití územia dostatočne zohľadniť uvedené skládky odpadov.

(5) Opatrenia zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

 1. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
  • koncipovať urbanistickú štruktúru tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu,
  • zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídle,
  • zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní,
  • podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre,
  • zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam,
  • vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov a cyklistov. Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídle,
  • zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídle meniacim sa klimatickým podmienkam,vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny.
 2. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:
  • zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extraviláne obce,
  • zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,
  • zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť v blízkosti elektrického vedenia,
  • zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
 3. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
  • podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
  • zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,
  • v osadách podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd,
  • v prípade, že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť opatrenia voči riziku lesných požiarov,
  • samospráva by mala podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov.
 4. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
  • v prípade že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie plochy prírode blízkych lesov, resp. prirodzených lesov,
  • zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú,
  • zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obce, 
  • zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídle,
  • zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
  • v prípade, že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť udržiavanie siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty,
  • usmerniť odtok pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
  • zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy. 

(6) Katastrálne územie obce Nesluša spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

§ 7 - Vymedzenie zastavaného územia

Text článku 6 sa dopĺňa o odsek (2):

(2) Skutočne zastavané územie obce Nesluša sa zväčšuje o obytné plochy navrhnuté v Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN O Nesluša. 

§ 8 - Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Text článku 8 sa dopĺňa o odseky (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16):

(8) V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 752102 „Úpravy riek a potokov" dodržať ochranné pásmo vodného toku Neslušanka a jej prítokov, vodného toku Súľkov a Rudinský potok, min. 4,0 m pri šírke koryta do 10,0 m, min. 6,0 m pri šírke koryta v rozmedzí 10,0 - 50,0 m od brehovej čiary. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.

(9) V ochrannom pásme (bez trvalého oplotenia) nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

(10) Osadenie stavieb, oplotenie samotného pozemku, resp. akékoľvek stavebné objekty v dotyku s vodným tokom umiestňovať za hranicou ochranného pásma.

(11) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona o vodách č.364/2004 Z. z.) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

(12) Trasy kanalizačných potrubí v danom priestore v celom rozsahu akceptovať, dodržať pásmo ochrany kanalizácie v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odst. 2 vymedzuje sa pásmo ochrany VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm) a v š. 2,5 m (nad DN 500 mm) od pôdorysného bočného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany podľa odst. 5 je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VK, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav.

(13) Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.

(14) Katastrálne územie obce Nesluša sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017, z ktorých vyplýva nasledovné obmedzenie stanovené:

 • kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu. V tomto ochrannom pásme sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako 5uW/cm2, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byľ ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky. V zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách a zariadeniach, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas pri:
 • stavbách a zariadeniach, ktoré by svojou výškou, charakterom alebo prevádzkou mohli narušiť vyššie uvedené obmedzenia určené ochrannými pásmami Letiska Žilina,
 • stavbách a zariadeniach vysokých 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona),
 • stavbách a zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona),
 • zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona),
 • zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona)."

(15) V lokalitách, kde sa navrhuje funkčné využitie bývanie (lokality č.1-1, 1-5), dodržať ochranné pásmo lesa definované v § 10 zákona o lesoch č.326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov tak, aby minimálna odstupová vzdialenosť navrhovaných rodinných domov v rámci lokality bola od hranice lesných pozemkov min. 30 m.

(16) Podľa § 15 odseku 7 zákona č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 m od hranice pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

§ 9 - Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a na chránené časti krajiny a na asanáciu

Text článku 9 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu obce.

§ 10 - Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Text článku 10 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu obce.

Časť tretia - Verejnoprospešné stavby

§ 11 - Zoznam verejnoprospešných stavieb

ZaD č.1 ÚPN – O Nesluša nenavrhujú žiadnu novú verejnoprospešnú stavbu. Na riešené územie ZaD č. 1   ÚPN – O  sa   vzťahujú nasledovné verejnoprospešné  stavby  schválené  v  ÚPN – O Nesluša.

(2) Dopravné stavby:

 • 2a miestne obslužné komunikácie.

(3) Vodohospodárske stavby:

 • 3a stavby súvisiace s realizáciou zásobovania pitnou vodou,
 • 3b stavby súvisiace s realizáciou splaškovej kanalizácie,
 • 3c odvádzanie vôd z povrchového odtoku z lokalít územného rozvoja.

(4) Stavby pre zásobovanie územia elektrickou energiou:

 • 4f výstavba káblovej a vzdušnej sekundárnej siete na plochách navrhovanej výstavby,

(5) Stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom:

 • 5a rozšírenie miestnej STL plynovodnej siete do rozvojových plôch bývania a občianskej vybavenosti.

(6) Telekomunikačné stavby:

 • 6a výstavba miestnej telekomunikačnej siete do plôch novej bytovej zástavby a občianskej vybavenosti,
 • 6b inštalácia bezdrôtového rádiového signálu pre miestny rozhlas a obecný monitorovací kamerový bezpečnostný systém.

§ 12 - Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Viď. príloha (predbežne len v textovej časti návrhu ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša).

Časť štvrtá - Záverečné ustanovenia

§ 13 - Uloženie ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša

(1) ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša sú uložené na Obecnom úrade v Nesluši, na Okresnom úrade Žilina, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania  a na stavebnom úrade.

(2) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (grafická, tabuľková a textová časť) je uložené na Okresnom úrade v Žiline, odbore opravných prostriedkov, pozemkovom referáte a na Okresnom úrade v Žiline, pozemkovom a lesnom odbore.

§ 14 - Účinnosť nariadenia

Toto Nariadenie nadobúda platnosť dňom 24. 07. 2022.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.