Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a tiež na základe zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") o podmienkach držania, vodenia a chovu psov v nasledovnom znení:

§ 1 - Úvodné ustanovenia

(1) Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania, vodenia a chovu psov v k. ú. obce Nesluša (ďalej len "obec").

(2) Účelom tohto VZN je zabezpečenie ochrany životného prostredia, zdravia, verejného poriadku a čistoty v obci.

(3) VZN sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom psa, má ho u seba v držbe prípadne psa vedie.

§ 2 - Evidencia psov1 a suma úhrady za náhradnú známku

(1) Obec vedie evidenciu psov (ďalej len "evidencia") na základe prihlášky držiteľa psa. 

(2) Obec vydá držiteľovi psa na základe vyplnenej žiadosti o prihlásenie psa do evidencie evidenčnú známku, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť. Prvá známka sa vydáva za poplatok 1 €.

(3) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť to do 14 dní obci od zistenia tejto skutočnosti. Obec držiteľovi psa za úhradu 1 € vydá náhradnú známku.

§ 3 - Vodenie psa2 a zákaz voľného pohybu psov3

(1) V intraviláne katastrálneho územia obce Nesluša je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných priestranstvách.

(2) Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce Nesluša je možné len na vôdzke.

(3) V prípade, že osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne obce, pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok uvedených v § 4 ods. 1 – 4 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

§ 4 - Zákaz vstupu so psom4

(1) Vstup so psom je zakázaný na uvedené verejne prístupné miesta, ktoré sú vo vlastníctve obce Nesluša:

  1. detské ihrisko,
  2. cintorín,
  3. verejné budovy,
  4. materskej školy, základnej školy a ich dvorov
  5. kultúrnych a sociálnych zariadení.

(2) Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto článku VZN sa nevzťahuje na:

  1. psa používaného súkromnými bezpečnostnými službami5,
  2. psa používaného pri záchranárskych prácach pri plnení úloh civilnej ochrany6,
  3. psa so špeciálnym výcvikom7.

§ 5 - Znečisťovanie verejných priestranstiev8

(1) Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie je povinný na verejných priestranstvách bezodkladne odstrániť psie výkaly. Pri vodení psa mimo chovný priestor je držiteľ alebo ten kto psa vedie povinný disponovať vhodnou pomôckou na okamžité odstránenie psích výkalov.

(2) Určeným miestom na ich odstránenie sú nádoby na zmesový komunálny odpad.

§ 6 - Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe upozornení a sťažností od občanov:

  1. poverení zamestnanci Obecného úradu v Nesluši,
  2. poslanci Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

§ 7 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši dňa 30. 12. 2021 uznesením č. VII-3/2021.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 14. 12. 2021.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli 03. 01. 2022.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 19. 01. 2022.

(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 2/2018 o podmienkach držania a chovu psov.

Prílohy


1 § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2 § 4 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
3 § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
4 § 5 ods. 1 pís. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov.
5 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
6 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
7 § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8 § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.