Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že týmto všeobecne záväzným nariadením v nadväznosti na § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a poplatok za drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok")  na území obce Nesluša s účinnosťou  od 01. 01. 2022.

(2) Obec Nesluša (ďalej len "obec") týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje:

 1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, stanovenie hodnoty koeficientu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a stanovenie podkladov, ktoré sa musia predložiť.

§ 2 - Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z..

§ 3 - Sadzba poplatku a hodnota koeficientu

(1) Obec ustanovuje nasledovné sadzby poplatku:

 1. obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov  - 0,0383 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov,
 2. obec ustanovuje sadzbu paušálneho poplatku za komunálne odpady - 0,0603 € za osobu a kalendárny  deň,
 3. obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov  - 0,0250 € za jeden kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

(2) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

§ 4 - Vyrubenie poplatku, spôsob, lehota na zaplatenie poplatku a podmienky vrátenia poplatku alebo pomernej časti pri množstvovom zbere, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z.

(1) Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie každoročne. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

(2) Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu je stanovený podľa objemu zbernej nádoby za liter komunálnych odpadov a frekvencie odvozu komunálneho odpadu z odberného miesta.

(3) Spôsob a lehotu na zaplatenie poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu a označenie platby stanoví obec v rozhodnutí. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši. 
 
(4) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi za množstvový zber komunálneho odpadu z dôvodu zániku povinnosti platiť poplatok, tiež z dôvodu zrušenia zbernej nádoby resp. zrušenia frekvencie odvozu zbernej nádoby (v odbernom mieste komunálneho odpadu na území obce) v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak daňový subjekt splní podmienky pre vrátenie poplatku:

 1. musí zaniknúť dôvod poplatkovej povinnosti na adrese odberného miesta komunálneho odpadu (zrušenie, zmena prevádzky, zrušenie činnosti, resp. sídla spoločnosti na území obce, zrušenie spoločnosti, ukončenie nájomnej zmluvy, zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti, zánik vlastníckych práv  a pod.), čo bude preukázané dokladom, ktorý hodnoverne preukazuje dôvod zániku (napr. doklad o ukončení nájomnej zmluvy, listom vlastníctva dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné),
 2. splnenie oznamovacej povinnosti zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti v zmysle zákona (§ 80 ods. 2  zákona č. 582/2004 Z. z.),
 3. musí odhlásiť odvoz komunálneho odpadu z odberného miesta v lehote určenej v zákone pre splnenie oznamovacej povinnosti,
 4. poplatník má vydané právoplatné rozhodnutie o úprave poplatku na predmetné zdaňovacie obdobie,
 5. podanie žiadosti o vrátenie poplatku.

V prípade, ak poplatník nesplní podmienky uvedené v tomto ustanovení, nárok na úpravu a vrátenie poplatku daňovému subjektu zaniká.

(5) Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podáva poplatník  písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo poštovým doručovateľom na adresu Obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

§ 5 - Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného
odpadu

Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa platí bez vyrubenia rozhodnutím. Poplatok sa platí v hotovosti ihneď pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez škodlivín na Zbernom dvore Nesluša zamestnancovi obce.

§ 6 - Vyrubenie poplatku, spôsob, lehota na zaplatenie poplatku a podmienky na vrátenie  poplatku alebo jeho pomernej časti pri paušálnom poplatku, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubí  poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

(3) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši. 

(4) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi z dôvodu zániku povinnosti platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak poplatník splní podmienky pre vrátenie poplatku:

 1. musí zaniknúť dôvod poplatkovej povinnosti – ukončením trvalého alebo prechodného pobytu na území obce Nesluša alebo zánikom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce Nesluša alebo zánikom užívania nehnuteľnosti na území obce Nesluša,
 2. splnenie oznamovacej povinnosti zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti v zmysle zákona (§ 80 ods. 2  zákona č. 582/2004 Z. z.),
 3. poplatník má vydané právoplatné rozhodnutie o úprave poplatku na predmetné zdaňovacie obdobie,
 4. podanie žiadosti o vrátenie poplatku.

(5) Nárok na vrátenie poplatku je potrebné preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä:

 1. potvrdením o ukončení trvalého pobytu v obci Nesluša alebo potvrdením o prihlásení sa na trvalý pobyt v inej obci, ak Obec Nesluša - oddelenie evidencie obyvateľov nevie tuto skutočnosť overiť a potvrdiť alebo
 2. potvrdením Obce Nesluša – oddelenia evidencie obyvateľov o zrušení prechodného pobytu v obci alebo
 3. listom vlastníctva dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy alebo
 4. dokladom preukazujúcim zánik užívania nehnuteľnosti (napr. dohoda o ukončení nájmu, odstúpenie alebo výpoveď z nájmu).

(6) Ak poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, správca dane pomernú časť zaplateného poplatku vydá notárovi poverenému súdom v konaní o dedičstve na základe žiadosti povereného notára alebo oprávnenému dedičovi na podklade právoplatného rozhodnutia v konaní o dedičstve na základe žiadosti oprávneného dediča.

(7) Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podáva poplatník  písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo poštovým doručovateľom na adresu Obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

§ 7 - Oslobodenie a úľavy

(1) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku a predložené doklady podáva poplatník  písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo poštovým doručovateľom na adresu Obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť za akého poplatníka sa žiada zníženie alebo odpustenie a odôvodnenie podania žiadosti. K žiadosti musí poplatník priložiť hodnoverné doklady, ktorými preukáže skutočnosti uvádzané v žiadosti. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období a musí obsahovať dátum od kedy a do kedy sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať mimo obce Nesluša. Ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Nesluša, Obec môže vyzvať poplatníka o doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Poplatník je povinný na výzvu obce v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce.  

(2) Žiadosť a požadované doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať za každý kalendárny rok samostatne najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Doklady, ktoré poplatník prikladá k žiadosti, môžu byť predkladané ako originál alebo jeho kópia. Ak bude mať obec pochybnosti o predloženej kópii dokladov, na výzvu obce je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov. 

(3) Poplatník predkladá doklady v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje. Ak je predložený doklad vystavený v inom ako slovenskom  a českom jazyku, poplatník priloží preklad tohto dokladu do štátneho jazyka Slovenskej republiky.

(4) Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi bude predkladať tento poplatník za seba a taktiež aj  za ostatných poplatníkov. V žiadosti uvedie meno poplatníka, za ktorého si uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(5) Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.  obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nesluša. Uvedený poplatník musí splniť podmienky ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 tohto nariadenia a preukázať, že je:

 1. poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza mimo obce Nesluša. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • ak poplatník študuje vo vzdialenosti od obce menšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o ubytovaní mimo obce (doklad o ubytovaní, nájomná zmluva) a v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému a názov a adresu školy.  Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania;
  • ak poplatník  študuje vo vzdialenosti od obce väčšej ako 60 km v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému a názov a adresu školy,
 2. poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom - potvrdením o návšteve školy,
 3. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce Nesluša. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období, ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti), ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti menšej ako 60 km. Potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva  musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku), ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku) spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti) , ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti menšej ako 60 km. Potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva  musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo
  • fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia v žiadosti uvedie IČO a predloží doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu  mimo územia obce za príslušné zdaňovacie obdobie (rozhodnutie alebo potvrdenie o poplatku) alebo
  • fyzická osoba pracujúca ako opatrovateľ ( opatrovateľka ) v zahraničí predloží potvrdenie zamestnávateľa, že v zdaňovacom období pracuje mimo územia obce Nesluša alebo
  • potvrdením príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore mimo obce Nesluša alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu poplatníkovi v zahraničí alebo
  • sezónne dohody alebo
  • potvrdením  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody alebo
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach,
 4. poplatníkom, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku);
  • potvrdením o návšteve školy alebo
  • ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • pracovným povolením alebo
  • zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami alebo
  • potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí,
 5. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu pobytu v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • dokladom o vyrubení poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste alebo
  • potvrdením inej obce/mesta o vyrubení  poplatku alebo
  • rozsudkom o striedavej starostlivosti o dieťa.

(6) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nesluša, a to poplatníkovi, ktorý splní podmienky ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 tohto nariadenia a preukáže, že je:

 1. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce Nesluša z dôvodu prechodného pobytu v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o prihlásení sa na prechodný pobyt v inej obci/meste, ak Obec Nesluša - oddelenie evidencie obyvateľov nevie tuto skutočnosť o prechodnom pobyte overiť a potvrdiť a súčasne dokladom o vyrubení poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste alebo
  • potvrdením obce/mesta o prihlásení sa na prechodný pobyt v inej obci/meste a o vyrubení poplatku,
 2. poplatníkom, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí.  Podmienka dlhodobého pobytu v zahraničí znamená, že poplatník sa zdržiava v zahraničí minimálne 12 mesiacov pred obdobím, za ktoré žiada odpustenie a jeho prípadný krátkodobý pobyt v mieste trvalého bydliska počas zdaňovacieho obdobia neprekročí 30 dní. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom za celé obdobie, za ktoré žiada odpustenie a tiež za 12 mesiacov pred týmto obdobím  a to najmä:
  • potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku);
  • potvrdením o návšteve školy alebo
  • ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • pracovným povolením alebo
  • zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
  • povolením k pobytu v zahraničí  alebo vízami alebo
  • potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.
 3. poplatník, ktorý je dlhodobo (t. j. minimálne 12 mesiacov pred obdobím, za ktoré žiada odpustenie) umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie alebo detský domov. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom za celé obdobie, za ktoré žiada odpustenie a tiež za 12 mesiacov pred týmto zdaňovacím obdobím  a to najmä:
  • potvrdením  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody alebo
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach alebo zariadeniach na to určených.

(7) Pri súbehu znížení alebo odpustení poplatku podľa odseku 5, 6 sa uplatní jedno zníženie alebo odpustenie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2021 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č . VI-19/2021 dňa 09. 12. 2021.

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2022.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V-5/2020 dňa 14. 12. 2020.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18. 11. 2021.
Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 18. 11. 2021.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane) 29. 11. 2021.
Doručené pripomienky (počet): x/x.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: x/x.
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 09. 12. 2021.
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13. 12. 2021.
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:            
VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 13. 12. 2021.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.