Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v súlade s § 4 ods. 3, § 6 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nesluša.

§ 1 Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

(1) Obec Nesluša týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej aj ako "VZN") upravuje podrobnosti o pravidlách určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území obce Nesluša (ďalej aj ako "obec").

(2) Toto VZN sa nevzťahuje na úpravu prevádzkového času na trhoviskách, úprava ktorého je obsiahnutá v osobitnom VZN.

(3) Na účely tohto VZN sa rozumie:

 1. prevádzkárňou - rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť1,
 2. podnikateľom - osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu2,
 3. nočný pokoj čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. ako časový úsek dňa vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce, a to najmä na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a pod. nad mieru primeranú pomerom,
 4. hudobnou produkciou hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.
 5. uzavretou spoločnosťou skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke, a to na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby, pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo verejne prístupné poskytovanie služieb v prevádzke.

§ 2 Pravidlá určovania času predaja a času prevádzky služieb

(1) Obec Nesluša týmto určuje, že všeobecným časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej aj ako "Všeobecná prevádzková doba" v príslušnom gramatickom tvare) je čas mimo nočného pokoja, tzn. medzi 06:00 h a 22:00 hod.

(2) Všeobecná prevádzková doba je stanovená pre celé územie obce Nesluša. Všeobecná prevádzková doba sa uplatní vo všetkých prípadoch, kedy týmto VZN nie je určený osobitný čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb pre niektoré typy prevádzok.

(3) Pre niektoré typy prevádzkarní na území obce sú stanovené osobitné prípady prevádzkovej doby, a to nasledovne:

 1. maloobchod v predajni v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.,
 2. prevádzkárne s pohostinskou činnosťou v budovách, v ktorých nie sú priestory určené na bývanie a v čase od 6:00 do 24:00, pričom hudobná produkcia je povolená v čase od 9:00 do 21:00,
 3. prevádzkárne poskytujúce ubytovacie služby a s nimi spojené pohostinské a reštauračné služby-časovo neobmedzená prevádzková doba,
 4. prevádzkárne poskytujúce reštauračné a pohostinské služby a zariadenia verejného stravovania s neverejnou hudobnou produkciou pre uzavretú spoločnosť (svadba, rodinná oslava a pod.) – na základe posúdenia žiadosti podnikateľa.

(4) Podnikateľ podnikajúci na území obce je oprávnený určiť pre konkrétnu prevádzkareň čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb iba v rámci rozmedzia určeného týmto VZN.

(5) Prevádzkovú dobu každej prevádzkarne podnikateľ písomne oznámi obci, a to najneskôr v deň začatia činnosti.

(6) Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

 1. obchodné meno,
 2. IČO,
 3. sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba),
 4. názov a adresa prevádzkarne,
 5. dátum začatia činnosti prevádzkarne,
 6. čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne,
 7. sortiment predaja,
 8. ďalšie doklady, ak to povaha veci a prevádzkarne vyžaduje.

(7) K oznámeniu o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb podnikateľ doloží:

 1. fotokópiu oprávnenia na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti (napr. Živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.),
 2. preukázanie vlastníckeho práva k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená, prípadne nájomnú zmluvu k priestoru,
 3. revízna správa od hasičov a hygieny.

(8) Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne, ako aj pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzkarne upravuje osobitný predpis3.

(9) Prípadnú zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť obecnému úradu najneskôr v deň uskutočnenia zmeny.

(10) Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu mimoriadnej požiadavky pre uzavretú spoločnosť (svadby, promócie, stužkové slávnosti a pod.) je prevádzkovateľ povinný doručiť na obecný úrad najneskôr 5 pracovných dní pred konaním akcie.

(11) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril neprimeraný hluk.

(12) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni a jej okolí nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.

(13) Podnikateľ je povinný zabezpečiť parkovacie miesta pre zákazníkov a zamestnancov prevádzky podľa platnej legislatívy.

§ 3 Spoločné ustanovenia

Prevádzky, ktoré pred účinnosťou tohto nariadenia mali prevádzkový čas upravený inak, ako je uvedené v tomto nariadení, upravia prevádzkový čas v súlade s týmto nariadením, najneskôr do 6 mesiacov po nadobudnutí tohto nariadenia.

§ 4 Kontrola a sankcie

(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci obce, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.

(2) Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je možné uložiť pokutu podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 5 Záverečné ustanovenie

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na dobu 15
dní, dňa 07. 09. 2021.

(2) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši, dňa 30. 09. 2021 uznesením OZ číslo IV- 4/2021.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 08. 10. 2021.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 23. 10. 2021.

Ing. Zuzana Jancová v. r.


1 § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

2 § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

3 § 15 zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.