Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 6 a § 11 ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši uznesením č. IV-2/2020 zo dňa 14. 09. 2020 schválilo podľa § 17 ods. 1 pís. a) zákona návrh na spojenie základnej školy s materskou školou do jednej právnickej osoby a spojenie základnej školy s materskou školou a centra voľného času do jednej právnickej osoby.

(2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2021/12441:4-A2130 z 18. 05. 2021 zaradilo do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01. 09. 2021:

  1. Základnú školu s materskou školou, Nesluša 837,
  2. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837,
  3. Školskú jedáleň, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837,
  4. Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

(3) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2021/12745:5-A2130 z 18. 05. 2021 zmenilo sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou od 01. 09. 2021.

§ 2 Predmet nariadenia

(1) Obec Nesluša týmto nariadením podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zriaďuje dňom 01. 09. 2021:

  1. Základnú školu s materskou školou, Nesluša 837, 023 41 Nesluša,
  2. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837,
  3. Školskú jedáleň, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837,
  4. Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837 a
  5. Elokované pracovisko, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

(2) Obec Nesluša zriaďuje školu, školské zariadenia a elokované pracovisko podľa predchádzajúcich odsekov v súlade s rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydaných na základe žiadosti obce.

(3) Škola sa zriaďuje ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

(4) Zriaďovaciu listinu školy podľa tohto nariadenia po schválení zastupiteľstvom vydá starostka obce.

§ 3 Záverečné ustanovenia

(1) Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce 15. 06. 2021.

(2) Nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 30. 06. 2021 uznesením č. III-6/2021.

(3) Nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 07. 07. 2021.

(4) Nariadenie nadobúda účinnosť 21. 07. 2021.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.